Předměty

ŠPANĚLSKÁ KULTURA KŘÍŽEM KRÁŽEM

Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i […]

Posted in Cizí jazyky, Předměty, Třída 8. A, Třída 8. B, Třída 8. C, Třída 8. D, Třída 9. A, Třída 9. B, Třída 9. C, Třída 9. D, Veřejnost, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠPANĚLSKÁ KULTURA KŘÍŽEM KRÁŽEM

DĚJEPIS – ANOTACE PŘEDMĚTU

6. – 7. ročník V šesté a sedmé třídě je dějepis vyučován s dvouhodinovou týdenní dotací. Podkladem pro žáky jsou učebnice dějepisu z řady SPN. Obsahem učiva v šestém ročníku je historie od prvních stop člověka až do stěhování národů a pádu západořímské říše. Probírají se jednotlivé fáze pravěku, starověké civilizace a hlavně období antiky.  V sedmém ročníku […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DĚJEPIS – ANOTACE PŘEDMĚTU

Anotace předmětu Tělesná výchova

Tělesná výchova Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu Tělesná výchova

Anotace předmětu Svět práce

Svět práce Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu Svět práce

ZEMĚPIS – 6. – 9. ROČNÍK – ANOTACE PŘEDMĚTU

Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Je realizován v souladu se školním vzdělávacím programem Lupáčovka. Učebnice (tištěné i elektronické) a pracovní sešity se používají z řady nakladatelství Nová škola a slouží spíše jako doplňkový učební materiál. Výuka zeměpisu je v 6. – 8. ročníku realizována 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZEMĚPIS – 6. – 9. ROČNÍK – ANOTACE PŘEDMĚTU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ST. – ANOTACE PŘEDMĚTU

ANOTACE PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: umění a kultura časová dotace: 1 hodina   Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ST. – ANOTACE PŘEDMĚTU

Český jazyk – anotace

Anotace předmětu Český jazyk a literatura v 6. – 9. ročníku Předmět Český jazyk a literatura vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Český jazyk – anotace

Konverzace v anglickém jazyce

Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň) Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konverzace v anglickém jazyce

Mezinárodní Zkoušky Angličtiny

Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.   Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní Zkoušky Angličtiny

Fyzika

FYZIKA – charakteristika Vzdělávací obor fyzika umožňuje žákům svým činnostním charakterem výuky porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fyzika

Opakujeme ČR netradičně …

neb Poznáváme Českou republiku s využitím aplikace Skype….   Učebnice a pracovní sešity jsou plné informací o České republice, nicméně jim zapomínáme dodávat sociální a komunikační aspekt. Jak jinak poznat nejlépe Českou republiku než prostřednictvím setkávání s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují. V hodinách zeměpisu se tak kompetence sociální občanská nedá úplně aktivně naplňovat, ale […]

Posted in Informační a komunikační technologie, Předměty, Třída 9. B 2016-2017 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opakujeme ČR netradičně …

Kroužek španělského jazyka – vaříme tapas

Posted in Cizí jazyky, Předměty, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kroužek španělského jazyka – vaříme tapas

ICTA 8. ročník

Žáci během školního roku získají dovednosti v následujících tématech: Pozorování trvalých mikroskopických preparátů, tvorby dočasných mikroskopických preparátů. Pozorování rostlinného materiálu (škrobových zrn, průduchů na listech, vnitřní stavby stonku, kořene a listů, rostlinných barviv, trichomů na těle rostlin). Výstupem je vlastní prezentace vlastních pozorování v programu PowerPoint

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ICTA 8. ročník

Informatika 7. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Praktické: online editory pro úpravu textu, tabulek a prezentace

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informatika 7. ročník

Informatika 5. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Základní teorie: hardware a software, internet, bezpečnost na internetu. Praktické: editor pro úpravu textu a prezentace

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informatika 5. ročník

Zeměpis 6. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Vesmír, globus mapy, určování zeměpisné polohy a časová pásma. Výškopis, krajinná sféra, sopky a zemětřesení, atmosféra, zvětrávání. Podnebí, teplotní pásy, hydrosfera, oceány a moře, vodstvo na pevnině. Biosféra, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi, lesy, tundry a polární oblasti, život ve vodách oceánu. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zeměpis 6. ročník

Biologie 8. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Původ a vývoj člověka, lidské rasy. Anatomie člověka – soustava opěrná a pohybová, první pomoc; tělní tekutiny, soustava oběhová, nakažlivé nemoci, první pomoc; soustava dýchací, první pomoc; soustava trávicí (přeměna látek a energie, bilance živin); soustava vylučovací; soustava nervová (duševní hygiena); žlázy s vnitřní […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 8. ročník

Biologie 7. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Strunatci – kruhoústí a paryby; Ryby a obojživelníci (stavba těla, prostředí, druhy a význam); plazi (stavba těla, prostředí, druhy a význam); ptáci (stavba těla, prostředí, druhy a význam). Mechorosty a kapraďorosty – stavba těla a rozmnožování. Nahosemenné rostliny (části těla, druhy, význam pro člověka […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 7. ročník

Biologie 6. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Živá a neživá příroda, planeta Země, potravní řetězec. Buňky a mikroskopování buněk. Viry, bakterie a sinice. Houby a lišejníky. Řasy, prvoci a žahavci. Ploštěnci, hlísti, měkkýši. Kroužkovci, členovci – pavoukovci, vzdušnícovci a hmyz. Ostnokožci. Člověk a příroda

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 6. ročník

Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tělesná výchova

Výchovně vzdělávací obsah učiva v 1. třídě

První třída je pro žáky vstupem do výchovně vzdělávacího procesu v základním školství. Z malých dětí se stávají školáci, kteří musí přivyknout novým povinnostem, školnímu režimu, sebeobsluze, dodržování pravidel atd. Je třeba žáka začlenit do nově vzniklého kolektivu, připravit ho ke spolupráci a kooperaci. Na konci 1. ročníku žák zvládá: Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjádří potřebu, […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovně vzdělávací obsah učiva v 1. třídě

Španělský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Španělský jazyk Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně   Charakteristika vyučovacího předmětu:  Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Španělský jazyk

Výchovně vzdělávací obsah učiva ve 2. ročníku

Druhá třída plynule navazuje na ročník první. Na konci 2. ročníku žák zvládá: Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjadřuje se ve větách, srozumitelně reaguje na otázku. Čte s porozuměním přiměřeně náročný text, dodržuje diakritiku. Zvládá opis, přepis, při psaní diktátu dodržuje známá gramatická pravidla. Matematika: Zvládá numeraci do 100, sčítá a odčítá s přechodem přes desítku. Umí […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovně vzdělávací obsah učiva ve 2. ročníku

Anotace předmětu výtvarná výchova pro 2. stupeň základní školy

Vzdělávací oblast: umění a kultura časová dotace: 1 hodina Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu výtvarná výchova pro 2. stupeň základní školy

Anglický jazyk

Anotace předmětu Anglický jazyk v 1.-9. ročníku   Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od prvního ročníku. Způsob výuky se proto uzpůsobuje věku a možnostem dětí, žáků a studentů. Nejprve je používán jako prosdředek ke hrám, poznávání světa kolem nás, doprovodná linie písniček a pohybových aktivit. Poté se stává komunikačním prostředníkem a možností […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anglický jazyk

Německý jazyk

Anotace předmětu Německý jazyk v 6. – 9. ročníku   Předmět Německý jazyk  vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k druhému cizímu jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Německý jazyk

Francouzský jazyk

Vyučovací předmět „Francouzský jazyk“ se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“ a naplňuje oblast „Jazyk a jazyková komunikace“. S výukou francouzštiny jako druhého cizího jazyka se na ZŠ Lupáčova začíná v 5. ročníku. Přípravný kurz FJ je volitelný kroužek, v němž se žáci seznamují nejen se samotným jazykem, ale také se životem ve Francii a […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Francouzský jazyk

Počítačová grafika a média – anotace předmětu pro 9. třídy šk. r. 2017/2018

V tomto školním roce 2017/2018 je předmět Počítačová grafika a média vyučován P. Vaňkovou. Předmět Počítačová grafika a média je založen na spolupráci prostřednictvím cloudových technologií a to jak předávání materiálů i samotné práci žáků ve výuce. Hlavním komunikačním nástrojem bylo zvoleno cloudové prostředí Google. V prvním pololetí jsou realizována témata souvisejí s médii, reklamou, internetem a […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počítačová grafika a média – anotace předmětu pro 9. třídy šk. r. 2017/2018

Typografie a úprava textu – anotace předmětu pro 6. třídy 2017/2018

V letošním školním roce 2017/2018 je výuka zajišťována dvěma vyučujícími: p. uč. Vaňkovou a p. uč. Vaňkovou. Typografie a úprava textu se zabývá typografí jako vědou, z pohledu písma, historie písma a typu umístění písma, vyzkoušíme si různé druhy písma. Vzhledem k tématice typografie se dále v předmětu zabýváme vstupními zařízeními jako jsou klávesnice, myš […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Typografie a úprava textu – anotace předmětu pro 6. třídy 2017/2018

Výtvarné a jiné aktivity školní družiny

Sada prezentací z výtvarného ateliéru

Posted in Družina, Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarné a jiné aktivity školní družiny

Aktivity školní družiny

A máme tu další prezentace práce našich vychovatelek.

Posted in Družina, Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity školní družiny

Příběhy našich sousedů

Tři týmy žáků naší školy se účastnily významného společenského programu Příběhy našich sousedů. Jeden z týmů se umístil na krásném třetím místě. Naše děvčata byla také pozvána do České televize, aby svůj projekt o politických procesech padesátých let představila veřejnosti. Příběhy našich sousedů – slavnostní vyhodnocení Praha 3 Děvčata v České televizi  

Posted in Předměty, Soutěže a výsledky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběhy našich sousedů

Ze školního roku 2015/2016

Na této stránce jsou zachyceny některé významné aktivity školy v jednotlivých předmětech a ve školní družině. Medová snídaně – Ministerstvo zemědělství a Slovinská ambasáda   Na kole a na lyžích

Posted in Družina, Předměty, Rodiče | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze školního roku 2015/2016

Svět práce

Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a [...]
Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svět práce