Anotace předmětu Anglický jazyk v 1.-9. ročníku

Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od prvního ročníku. Způsob výuky se proto uzpůsobuje věku a možnostem dětí, žáků a studentů. Nejprve je používán jako prosdředek ke hrám, poznávání světa kolem nás, doprovodná linie písniček a pohybových aktivit. Poté se stává komunikačním prostředníkem a možností skutečného praktického dorozumění a dále je využíván jako pokročilejší zprostředkovatel zábavy, k získávání informací, vyjádření názorů. Žáci postupně jazyk vstřebávají po stránce lexikální v rámci rozšiřující se slovní zásoby, gramatické pro správné pochopení zákonitostí jazyka, slovní komunikace, porozumění mluvenému projevu i psaného textu, kultivují svoje schopnosti vyjadřovací v písemném i mluveném projevu. Žáci se seznámí i s kulturními spojitosmi vývoje angličtiny a anglicky mluvících zemí. Žáci jsou vedení k získání co největší vnitřní motivace, která je schopna napomoci dalšímu již samostatnému rozvoji nabytých znalostí a dovedností v oblasti při dalším studiu i v životě samotném.

Prakticky rozvíjíme klíčové kompetence a využíváme prostředky k jejich rozvoji:

– hravé aktivity, písně, pohybové činnosti, reálné video a audio dokumenty k většímu emocionálnímu zapojení

– přehrávání reálných situací v jazyce, divadel, konverzačních her vede k nácviku komunikačních dovedností

– podněcujeme používání jazyka k vyjádření vlastních postojů a názorů

– prostřednictvím četby časopisů a zjednodušené četby se žáci učí čtení s porozuměním, získávají vztah k literatuře jako možného zdroje informací, zábavy i poučení

– práce s moderními technologickými prostředky a angličtina jako prostředník umožňuje žákům vyhledávat a nalézat nepřeberné množství informací, žáci se učí jejich kritickému zpracovávání

– žáci vstřebávají rozdílnosti kulturní, geografické a historické skrze jazyk a tím lépe vnímají rozdílnosti i podobnosti národů a kultur

– pravidelnou návštěvou anglicky mluvících zemí si žáci naživo vyzkouší své schopnosti a dovednosti komunikace a podpoří tak svoji motivaci k dalšímu studiu

Hodnocení:

– slovní zásoba a její postupné osvojování

– praktická gramatická cvičení, primárně vedená přímo v anglickém jazyce, ale s podporou skrze mateřský jazyk

– souhrnné testování větších celků

– výstupy – projektová a mluvní cvičení, konverzační dovednosti, skupinová spolupráce

– aktivita a zapojení do činností

– vedení svých učebních podkladů

Při výuce používáme v současné době tyto učebnice:

a 2. třídy – Happy House
3. a 4. třídy – Chit Chat

5., 6., 7. třídy – Project
a 9. třídy – New Challenges

Žáci se ve velkém počtu účastní soutěží v anglickém jazyce. Pro 3., 4. a 5. třídy pořádáme soutěž hravou formou nazvanou “Smartík” – vítězové kategorie 5.tříd pak reprezentují školu na celopražské soutěži, 6. až 9. třídy soutěží ve školním kole Olympiády v Aj, vítězové dvou kategorií nás pak reprezentují na obvodním kole a pravidelně se umísťují na předních místech.