Vzdělávací oblast: umění a kultura
časová dotace: 1 hodina
Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu s prolínáním učiva v jednotlivých předmětech a ročnících a vychází z představ a zkušeností dětí ze současného světa. Žáci se učí spolupracovat 1krát za pololetí na  zadaném projektu, dále využíváme možnosti nabídky výtvarných programů Národní galerie, své znalosti a zájem o výtvarné umění předávají žáci ostatním v referátech a kulturních aktualitách.
zpracovala Mgr. H. Čvančarová