Vyučovací předmět “Francouzský jazyk” se řadí do vzdělávacího oboru “Cizí jazyk” a naplňuje oblast “Jazyk a jazyková komunikace”.
S výukou francouzštiny jako druhého cizího jazyka se na ZŠ Lupáčova začíná v 5. ročníku. Přípravný kurz FJ je volitelný kroužek, v němž se žáci seznamují nejen se samotným jazykem, ale také se životem ve Francii a v dalších frankofonních zemích. V průběhu výuky žáci vstřebávají základní slovní zásobu, tvoří krátké věty, učí se jednoduché básničky a písničky, získávají povědomí o správné výslovnosti. Na získané znalosti a dovednosti plynule navazuje učivo 6. ročníku. Klíčové jazykové kompetence a konverzační schopnosti žáci nadále rozšiřují a rozvíjejí v 7., 8., 9. ročníku s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. K upevnění a prohloubení učiva dochází v povinně volitelném předmětu “Konverzace FJ”.

Metoda pro 5., 6. ročník: Le français entre nous 1; nakladatelství FRAUS

Metoda pro 7. ročník: Le francais entre nous 2; nakladatelství FRAUS

Metoda pro 8., 9. třídu : Adosphère 3,4; nakladatelství Hachette