Anotace předmětu Německý jazyk v 6. – 9. ročníku

 

Předmět Německý jazyk  vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k druhému cizímu jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i mluvenému projevu. Žáci se učí prakticky propojovat získané informace a využívat je.

Utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí vedeme v předmětu žáky ke:

1) kultivovanému mluvenému i psanému projevu, samostatnému formulování názorů a postojů, potřeb a prožitků v rozmanitých životních situacích

2) k pochopení vztahu mezi mateřským a cizím jazykem

3) k ucelenému vnímání cizího jazyka prostřednictvím četby ( časopisy, zjednodušená četba)

4) k vnímání českého jazyka jako komunikačního systému se všemi jeho pravidly a zákonitostmi

Hodnocení:

1) slovní zásoba a její obohacování

2) diktáty

3) testy z probrané látky formou doplňování i překladu

4) výstupy – mluvní cvičení, rozhovory

 

Výuka němčiny ještě stále probíhá nejen na druhém stupni, ale i na stupni prvním

Nejmladšími dětmi, které se učí němčině jako druhému jazyku jsou děti z pátého ročníku. Děti, které se učí anglicky a jako  druhý cizí jazyk zvolily němčinu,  navštěvují od října přípravný kurz němčiny.

Děti na 1. stupni se učí z učebnic Planetino, nakladatelství Hueber.

Výuka německého jazyka v 6.ročníku druhého stupně probíhá ve dvou  skupinách a úrovních. Děti mají tři hodiny jazyka a jednu konverzace. ( učebnice – Pingpong I)

V 7.-9 ročníku probíhá výuka paralelně ve dvou vzájemně prostupných skupinách.  Žáci se učí z učebnice Pingpong I – II.

Naši žáci pravidelně obsazují první místa v obvodních kolech olympiády v německém jazyce v obou kategoriích.