Představujeme Vám  projekt o bezpečnosti určený pro žáky 1. stupně:
„Ač ve škole jsem třetí rok, vážím každý krok“.

Skupina žáků (zejména druhých až čtvrtých tříd) je potenciálně jednou z ohrožených skupin. I v prostředí Prahy 3 se mohou setkávat se závadovými osobami, alkoholem, fetováním a pro mnohé z nich, kteří jsou doma vychovávání jako „v bavlnce“, to může být velmi stresující faktor. Na druhé straně tato věková skupina je přímo ideální cílovou skupinou pro preventivní aktivity, protože je ochotná je vnímat – zvláště, když bude pojata jako interaktivní hra.

Tato interaktivní výchovně-vzdělávací hra „Osobní bezpečí“ má celkem 5 modalit na téma:

  1. Zachováš se také tak? – didaktická hra, kde se děti naučí rozlišovat situace, při kterých by mohlo být ohroženo jejich osobní bezpečí od situací, které jsou pro ně relativně bezpečné.

  2. Bezpečně do cíle – pomocí hry se děti seznamují s různými typy nebezpečných situací ohrožující jejich osobní bezpečí.

  3. Tahle tedy ne! – didaktická hra řešící mezilidské vztahy. Děti si osvojí správné chování a poznají i nesprávné chování.

  4. Rozhodni se správně – didaktická pomůcka, pomocí které se děti učí rozlišovat nebezpečné situace ohrožující jejich osobní bezpečí a hledat správná řešení. Seznamují se s tím, jak správně reagovat.

  5. Bezpečná cesta – didaktická hra řízená dospělým, při které se děti naučí rozlišovat situace, při kterých jim nic nehrozí od situací, které je ohrožují. 

Srovnání herních situací s běžným životem dětí vytváří prostor pro učitele i pro žáky k netradiční výměně postřehů, zkušeností, nápadů v oblasti osobního bezpečí.

Hra je cílena na primární prevenci sociálně patologických jevů v oblasti specifické protidrogové prevence. Této interaktivní hry se zúčastní celkem 6 skupin žáků po 15 -ti dětech (převážně ze 2.-4 tříd). Děti si vyzkouší své dosavadní vědomosti a dovednosti, naučí se samostatně i skupinově řešit problematické a rizikové situace, volit vhodné způsoby řešení, zodpovědně se rozhodovat dle dané situace, také poskytovat dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích ohrožující život a zdraví člověka.

Obsahem tohoto projektu budou také výuková dvd ze Záchranného kruhu a autorské prezentace na téma: Osobní bezpečí, Kyberšikana, Lehké drogy, Běžná rizika, Mimořádné události a jiné.

Na jednotlivé hry a projekce navazují inscenační scénky, pracovní listy a zejména diskuze lektorů s žáky na dané téma.

Žákům se tak naskytne mimořádná příležitost zmapovat své sociální prostředí ve kterém žijí (rodina, škola, sociální prostředí svých kamarádů apod.). Tento projekt koresponduje i s naším školním projektem Socioklima, ve kterém se snažíme mapovat sociometrickým měřením atmosféru jednotlivých třídních skupin a postavení žáků v dané sk