Provozní řád knihovny

Provozní řád Informačního a knihovnického centra školní družiny ZŠ Lupáčova 1, č.j.ZŠ LUP 212/2005, novelizace k 1. září 2011

Informační a knihovnické centrum školní družiny (dále jen „IKC Lupáčova“ ) je zařízením školy, které rozvíjí zájmové vzdělávání žáku a jako takové slouží převážně žákům školy pro jejich vzdělávání podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Organizačně se řadí pod školní družinu.
Provozní doba IKC je každý všední den kromě pátku od 14.00 do 16.00. Tento provozní řád se nevztahuje na období školního vyučování a přestávek. Pro toto období platí rozvrh školy.

IKC poskytuje následující služby

1.     půjčuje různorodá média pro studijní účely ve školní studovně (CD ROM, internet, knihy, časopisy)

2.     půjčuje vybraná média (včetně beletrie) pro domácí použití

3.     zajišťuje celou řadu programů, na které mají registrovaní účastníci volný vstup (besedy se spisovateli, veřejné produkce, soutěže a pod).

4.     nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit, literární seminář, dramatický kroužek

Uživatelem služeb muže být žák školy, který je veden ve jmenném seznamu žáku příslušné třídy. IKC nevede žádnou další evidenci spojenou se svou činností. Přebírá pouze označení žáka ze školní matriky (tedy označení třídy a číslo pořadové ve třídním výkazu). Žák předkládá při vstupu do IKC žákovskou knížku. Pro další účely je žák školy, případně zaměstnanec školy označen jako „uživatel“.

Základní povinnosti uživatele IKC:

 1. Vstup je možný pouze po přezutí a odložení aktovek na určené místo.
 2. Vstup je možný pouze po přezutí a odložení aktovek na určené místo.
 3. Po příchodu nutno odevzdat žákovskou knížku na výpůjční pult.
 4. Do prostoru IKC je vzít s sebou pouze psací potřeby a věci nezbytné ke studiu.
 5. Uživatelé v prostoru IKC nejí a nepijí. V ostatním platí školní řád.
 6. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny personálu IKC, tento pracovník má právo dle svého uvážení omezit počet přítomných uživatelů a muže vyloučit uživatele za nekázeň.
 7. Dále jsou uživatelé IKC povinni:
  1. ukládat zapůjčené věci zpět na své mís
  2. ihned ohlásit zjištěnou závadu
  3. chovat se tak, aby svou činností nerušili ostatní

Služby jsou poskytovány bezplatně jako součást zájmové činnosti  školy pro následující kategorie účastníků:

pro uživatele, který je zapsán ve školní družině a školním klubu,

pro uživatele, který je zapsán jako účastník zájmové činnosti školy v ZŠ Lupáčova.

Média, která jsou zapůjčena k domácímu použití, mají nejdelší dobu zápůjčky takto:

 1. Knihy se vrací nejpozději do 2 týdnu.
 2. Časopisy se zapůjčují do studovny.
 3. CD-ROM se zapůjčuje pouze do studovny.
 4. Další média se zapůjčují pouze do studovny

Za opožděné vrácení knihy či časopisu se účtuje Kc 5 za každý započatý týden od posledního dne vrácení. Tato částka nezahrnuje poštovní náklady spojené s vymáháním, které jdou plně na vrub uživatele, respektive jeho zákonných zástupců.

Pokud dojde k poškození, ztrátě knihy je uživatel povinen takovou škodu nahradit, a to náhradou dané publikace. Pokud nelze danou publikaci zajistit, uživatel je povinen zaplatit finanční odškodnění odpovídající ceně poškozeného/ztraceného dokumentu, a to ve výši ceny obvyklé v místě pořízení publikace.

Uživatel je oprávněn po zaregistrování využívat v rámci IKC i výpočetní techniky, která je mu ve studovně k dispozici. V takovém případě je povinen se řídit ustanovením školního řádu pro práci v sítích a dále pak těmito pokyny:

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných IKC. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

Uživatel je oprávněn používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programu v knihovně.

Uživatel nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či jinak narušovat jemu přidělená práva. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi.

Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat sít k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Provoz sítě IKC muže být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Svým podpisem při první registraci v knihovně žák potvrzuje znalost řádu IKC.

Tento řád IKC vstupuje v platnost dnem 1.9.2011