Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017

Výše úplaty za školní družiny se nemění.

1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub.
2. Výše úplaty za zájmové útvary ve školní družině a školním klubu se stanovuje vždy zvláštním výměrem uveřejněným v Průvodci školním rokem platným na příslušný školní rok.
3. V platnosti zůstávají pokyny dřívější uvedené jako příloha.
4. Vzhledem k pravidlům pro účetnictví příspěvkových organizací je možno platby hradit měsíčně ve výši 210 Kč, případně na odpovídající období kalendářního roku podle dohody s vedoucí školní družiny paní Zuzanou Klonovou – klonova@lupacovka.cz
5. Variabilní symbol je datum narozeni ditete a specifický symbol je 4444.
6. Přeplatky jsou účtovány vždy dvakrát do roka (leden, červen).
7. Bankovní spojení na účet školní družiny je následující:  6023-2000786399/0800.

Milan Hausner
ředitel školy

UplataveskolnidruzineZSLUP105_2016