2. odd. šd Sovičky je opět celoročně zaměřené na nejrůznější výchovně-vzdělávací a relaxační činnosti. Kromě běžných výchov, jako jsou například výtvarné, pohybové, pracovně-tvořivé, literárně-dramatické apod. je zde návaznost na školní vzdělávací program: environmentální/ekologická osvěta, etická výchova/tvorba morálních hodnot, dopravní výchova, základy počítačové gramotnosti, osobnostní a sociální rozvoj komunikačních dovedností a prevence sociálně-patologických jevů.
Formou interaktivních her, soutěží, kooperativních programů, prací s interaktivní tabulí, výukovými dvd je žák veden k ekologickému smýšlení, chování a jednání, k rozvoji komunikačních dovedností, sociálního cítění, rozvoji empatie, sebepoznání i sebereflexe, k samostatnosti a zodpovědnému chování. Žák si upevní základní hygienické a společenské návyky. Důraz je kladen na pěkné vztahy ve skupině, na individualitu žáka a jeho potřeby. Dítě se také v průběhu školního roku lépe naučí zvládat problematické situace a volit vhodné způsoby chování. Čeká nás několik tématických měsíčních akcí a výletů, např.: Adaptační hry a seznamování se, Etická výchova a rozvoj morální hodnot, Adventní tradice a zvyky, Zdravý životní styl, Dopravní výchova, Prevence sociálně-patologických jevů, Tradice a zvyky velikonoc, Environmentální výchova, Ve zdravém těle zdravý duch a několik výletů s dětmi oblíbenou CK Hvězdička, návštěvy výstav, muzeí pro děti a mnoho dalšího:)
Těším se na spolupráci s Vámi!
Blanka Jeřábková