Vzhledem k zahájení nového školního roku 2017/2018 a množícím se dotazům k přijímání do školní družiny/školního klubu podáváme upřesňující informace k přihlašování a přijímání.

Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompetenci zřizovatelů (např. obcí, církví, právnických osob). Ministerstvo školství, mládež a tělovýchovy má roli především koncepční, legislativní a metodickou. Přijímání účastníků k činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku: – činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních; školní družina je určena především nejmladším žákům a zájemci by měli být uspokojováni od nejmladších po starší.

O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce, povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Není stanovena jednotná závazná podoba této přihlášky. Její náležitosti stanovuje ředitel školského zařízení. Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání jsou součástí povinné dokumentace školského zařízení. Podmínky přijímání účastníků tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je vhodné stanovit ve školním vzdělávacím programu i nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále stanovit povinnost placení úplaty ve stanovených termínech, pokud je tato úplata vybírána. Podrobnější podmínky přijímání a provozu školského zařízení bývají upřesněny ve vnitřním řádu školského zařízení.

Základní informace o školní družině ZŠ Lupáčova:

Školní družina – šk.r. 2017/18

Školní družina má 11 oddělení a jedno oddělení – Školního klubu.

Maximální kapacita je 360 žáků.

Přednostně jsou přijímáni děti prvních, druhých, třetích, čtvrtých tříd a zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že nemáme doručeny všechny přihlášky žáků prvních tříd,  žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2017 a to jen za podmínek, že doplníme stav do maximálního počtu 360 žáků.

Informace o kapacitě budou zveřejněny na webu školy do  7.9.2017

Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.