ZÁPISNÍ LÍSTEK školní družiny

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka : klonova@lupacovka.cz,

telefon – vrátnice  222 719 321

Školní družina je v provozu :

Ranní služba :              6:30  –  7:40 

Je  to oddělení ŠD v přízemí školy.

V 7:40 h jsou děti odvedeny p. vychovatelkou do jednotlivých tříd.

Odpolední služba:     11:30  – 17:30

Platba školní družiny :

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Úhrada je 210,- Kč  za 1 měsíc  na jednoho žáka.

Bankovní spojení na účet školy :  6023-2000786399/ 0800

Variabilní symbol :   datum narození žáka   – ( den, měsíc, rok)

Specifický symbol:  4444

možnost plateb:

celoročně:    2.100,- Kč

2 x ročně:   v období  IX. – XII. měsíc:      840,- Kč

v období       I. – VI. měsíc:  1.260,- Kč

měsíčně :– trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září

2 platby a to za  IX . a  X. měsíc, poslední platba do 20.5.2018

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

 

Obědy , čipové karty, karty na mléko :

veškeré záležitosti týkající se stravy  řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984,  mail  – hola@lupacovka.cz

https://www.lupacovka.cz/aktualne-ze-skolni-jidelny/

https://www.lupacovka.cz/provozni-rad-skolni-jidelny/

https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

 

 

 

 

2.

 

Platba stravy  č.ú.   35-2000786399 /0800

                                                                           

variabilní symbol –  datum narození dítěte  -příklad:(15062003 nar.15.6.2003 )

 • uvádějte vždy jméno strávníka
 • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
 • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Pokud dítě vlastní Opencard, může ji na čipování používat  po aktivaci v kanceláři .

 

Odhlašování obědů:    odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 hod. ráno ·         telefonicky  –  mobil  777 477 984  či   SMS,   pevná   222 719 321    ·         e-mail –   hola@lupacovka.cz

 • e-jidelna https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

 

 

Režim ve ŠD :

 

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.

 • kontrola přítomnosti
 • 11:45 – 12:15 h.- společný odchod do jídelny na oběd
 • oběd a čipování karet a čipů ( výběr jídla )
 • 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání ( relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci )
 • 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
 • 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje  volné  zaměstnání a hry.

Odchod ze školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná:     12:15 – 14:00 hodin

                                                                                              15:30 –  17:30 hodin

 

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v 

zápisním lístku:

Pokud  dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

 

 

 

 

3.

 

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí p. vychovatelce  kdo jej vyzvedá, ta provede kontrolu, že  jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá.

( Tato akce chvíli trvá, mějte strpení).

 

Mimořádné vyzvedávání dětí ze ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout  v době 14:00 – 15:30 hodin,  napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek, datum a podpis rodiče, či zákonného zástupce.

Samostatné odchody žáků domů:

Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále, ve vyznačený  čas a den samo domů,  vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Pokud požadujete samostatný odchod syna-dcery mimořádně, žádost musíte předat vychovatelce v písemné podobě na samostatném lístku, kde je uvedeno: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu  a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám.

Žák nebude propuštěn sám na žádost mailem, nebo telefonicky !!!

 

Pozdní odchody ze ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává ve školní družině i po skončení jejího provozu ( tj. po 17:30 h. ), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do  družiny doporučuji :

 • podepsaný ručník
 • oblečení do herny a na vycházky ( popř. i starší obuv ) v pevné tašce
 • denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
 • dětské nůžky a lepidlo ( stačí jako součást vybavení do školy )
 • čip na oběd ( nebo opencard ) na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
 • 1 krabici papírových kapesníčků

Do družiny nedoporučuji:

 • Mobilní telefon a jiná el. zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

 

4.

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost :

 

https://www.lupacovka.cz/2017/07/10/nabidka-utvaru-zajmove-cinnosti-na-skolni-rok-20172018/

 

V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.

Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne ve ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět do ŠD, nebo herny.

( společná družina, kam děti docházejí, pokud je jejich oddělení na vycházce, nebo skončila – li pracovní doba vychovatelky).

 

Školní družina a školní klub zájmová aktivita:

Kurzy budou probíhat od měsíce října 2017 – do května 2018 a jsou zdarma v rámci volnočasové aktivity ŠD – seznam bude vyvěšen v průběhu prvního týdne září 2017

Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD.

Odhláška ze ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete dítě odhlásit ze ŠD prostřednictvím:

e-mailu – vychovatelka  skupiny, či telefonicky na č.   222 719 321,

nebo mail:  klonova@lupacovka.cz

 

Informace o odchodu ze ŠD:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem ze ŠD

( např. na jiný mimoškolní kroužek ),

do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!

 

 

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.

Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo) či střídavá péče.

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li  mít  dotazy a připomínky, přijděte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok !