Volební orgán pro volby do Školské rady na shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů svolaném na 19. 9. 2017 (v době konání třídních schůzek)

–  oznámil konání voleb do školské rady na den 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00, včetně oznámení způsobu volby – tajné hlasování, místa – budova ZŠ Lupáčova. Volby proběhnou podle Volebního řádu školské rady při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3 (usnesení č. 518 ze dne 13. 8. 2008, Dodatek č. 1 – usnesení č. 589 ze dne 26. 8. 2015)

– vyzval účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů – písemně členům volebního orgánu či podáním řediteli školy, konečná lhůta k podání těchto návrhů byl stanoven termín 31. 10. 2017

– oznámil datum a místo zveřejní listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy – a to 1. 11. 2017 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda