ZS Lup  179/2017

Zajištění voleb do Školské rady na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Ředitel Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3 (usnesení č. 518 ze dne 13. 8. 2008, Dodatek č. 1 – usnesení č. 589 ze dne 26. 8. 2015)

ustanovuje pro zajištění voleb do školské rady volební orgán ve složení:

Mgr. Kamila Kubrová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Iva Hauftová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, jehož jmenuje předsedou volebního orgánu.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova