INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Vzhledem k zahájení nového školního roku 2018/2019 a množícím se dotazům k přijímání
do školní družiny/školního klubu podáváme upřesňující informace k přihlašování a přijímání. Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompetenci zřizovatelů (např. obcí, církví, právnických osob). Ministerstvo školství, mládež a tělovýchovy má roli především koncepční, legislativní a metodickou. Přijímání účastníků k činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku: – činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem
v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních; školní družina je určena především nejmladším žákům a zájemci by měli být uspokojováni od nejmladších po starší.
O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce, povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání jsou součástí povinné dokumentace školského zařízení. Podmínky přijímání účastníků tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je stanoven nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále povinnost placení úplaty ve stanovených termínech. Podrobnější podmínky přijímání a provozu školského zařízení jsou upřesněny ve vnitřním řádu ŠD.

Základní informace o školní družině ZŠ Lupáčova – školní rok 2018/19
Školní družina má 11 oddělení a jedno oddělení – Školního klubu.
Maximální kapacita pro ŠD je 330 žáků, pro ŠK je 30 žáků.
Přednostně jsou přijímáni děti prvních, druhých, třetích, čtvrtých tříd a zaměstnaných rodičů.
Vzhledem k tomu, že přihlášky žáků prvních tříd budeme mít kompletní až 4. 9. 2018, žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2018 a to jen za podmínek, že doplníme stav do maximálního počtu žáků. Pokud máte zájem o umístnění vašeho dítěte ve ŠD a ŠK, nahlaste se vedoucí vychovatelce s požadavkem a důvodem, proč o umístnění žádáte. Můžete tak učinit osobně, či na e-mailu: klonova@lupacovka.cz
Informace o kapacitě budou zveřejněny na webu školy do 7. 9. 2018.
Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.

Zuzana Klonová