Ve dnech 1. – 2. 12. 2018 se s naší účastí konal v Bruselu učitelský workshop Active learning in my school and classroom, který probíhal ve Future Classroom Lab (by European Schoolnet), učebně nabité moderními technologiemi.  Důraz je kladen na funkční uspořádání technologií v prostoru učebny. Učebna je tvořena zónami pro zkoumání, tvoření, prezentaci, interakci, spolupráci, neformální učení. Samotný seminář se pak této oblasti věnoval druhý den, kdy skupiny účastníků nejprve sdílely a navzájem porovnávaly výhody a nevýhody učebních prostor ve svých školách, aby pak následně ve skupinách společně vytvářely návrhy nových, současným potřebám odpovídajících učebních prostor, které pak prezentovaly ostatním skupinám. Účastníci se zabývali typologii učitelů v souvislosti s jejich vztahem k digitálním technologiím a jejich zavádění a využívání při výuce a také požadavky, které na současnou školu kladou zřizovatelé, vedení školy i rodiče žáků. První den byl věnován jednotlivým činnostem aktivní výuky – spolupráci, tvoření, objevování a zkoumání a také hraní ve spojení s ukázkami vhodného a přitažlivého způsobu zapojení výpočetní techniky a dostupných aplikací (většinou on-line a zdarma).

Všechny velmi zaujala aplikace Google Expedition, umožňující po stažení do smartphonu prohlídky ve virutální nebo rozšířené realitě, vhodné především pro zeměpis a biologii. Použití speciálních brýlí není podmínkou, funguje pouze se smartphonem, pro virtuální prohlídky postačí být připojen s průvodcem ke stejné wi-fi. Dále jsme byli seznámili s dalšími aplikacemi zdarma – Tinkercad a HomeByMe umožňující 3D konstruování na počítači, resp. tvorba designu místností (posloužilo pro některé skupiny při tvorbě návrhu učebních prostor). Z dalších aplikací vybíráme např. on-line nástroj mentimeter (menti.com) umožňující okamžité aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny, zjištění jejich názoru na danou problematiku, shromažďování jejich nápadů a návrhů a okamžité vyhodnocení a prezentaci všem.

Hlavní přínos workshopu spatřujeme v uvědomění si toho, že pokud má škola zachovat svou stávající funkci výchovně-vzdělávací instituce, je nezbytný přechod od klasického způsobu výuky k modernímu, což spočívá ve změně role samotného učitele při vyučovací hodině, funkční a odůvodněné zapojení výpočetní techniky do výuky. V neposlední řadě je pak nutností zamyslet se nad samotným upořádáním učebního prostoru – učeben od klasického uspořádání směrem k vytváření jednotlivých zón plnících různé vzdělávací funkce, a také využítí i dalších prostor školy pro samotnou výuku.