Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 28. 5. 2019 v 15:00. Podrobnosti uvádíme  ZDE .

V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti:

  1. které mají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova 1/1200,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova.

Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce školy a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

SEZNAM PŘIJATÝCH 2019/2020

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

 

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2019/2020:

18. 3. -29. 3. 2019 mohou rodiče registrovat přihlášku k zápisu a rezervovat si den a hodinu zápisu; potřebné dokumenty naleznete ke stažení ZDE:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Evidenční údaje žáka

Zápis proběhl dne 3. 4. (středa) a 4. 4. (čtvrtek) 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin.

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:

– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,

která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Další informace, obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Obecná pravidla zápisu v Praze 3

Kritéria zápisu do ZŠ Lupáčova