Vzhledem k zahájení nového školního roku 2019/2020 a množícím se dotazům k přijímání žáků
do školní družiny podáváme upřesňující informace.
Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompetenci zřizovatelů. Přijímání účastníků k činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem, nebo návazností na školní docházku: – činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních. Školní družina je určena především nejmladším žákům a zájemci by měli být uspokojováni od nejmladších po starší.
O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce, povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání jsou součástí povinné dokumentace školského zařízení. Podmínky přijímání účastníků tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je stanoven nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále povinnost placení úplaty ve stanovených termínech. Podrobnější podmínky přijímání a provozu školského zařízení jsou upřesněny ve vnitřním řádu ŠD.

Ve školním roce 2019/2020 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita pro ŠD je 300 žáků.
Přednostně jsou přijímáni děti prvních, druhých, třetích, čtvrtých tříd a zaměstnaných rodičů.
Vzhledem k tomu, že přihlášky žáků prvních tříd budeme mít kompletní až 3. 9. 2019, žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2019 a to jen za podmínek, že doplníme stav do maximálního počtu žáků. Pokud máte zájem o umístnění vašeho dítěte ve ŠD, nahlaste se vedoucí vychovatelce s požadavkem a důvodem, proč o umístnění žádáte. Můžete tak učinit osobně, či na e-mailu: klonova@lupacovka.cz
Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.

Zuzana Klonová