Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Ke dni 27. 9. 2019 byla ukončena elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova. Nyní se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY:

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA, prosíme všechny přihlášené a další zájemce registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou:

první skupina: pondělí 13:45 – 14:45, čtvrtek 13:00 – 14:00

druhá skupina: pondělí 12:45 – 13:45, čtvrtek 14:00 – 15:00

třetí skupina: pondělí 12:45 – 13:45, středa 13:45 – 14:45

 

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:30 – 16:30

druhá skupina: pondělí 15:00 – 16:00, čtvrtek 14:30 – 15:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v jednom z uvedených termínů: 1. XX, 2. XX

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (P. B.) Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v termínu: jedna skupina: 1. XX, 2. XX

Kurz anglického jazyka zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 6. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Kurz: určeno pro žáky 6. – 9. tříd
Délka: 90 min
Obsah a vedení kurzu: Kurz by měl být veden rodilým mluvčím se zaměřením na konverzaci, případně s cílem složit na konci kurzu některý z mezinárodně uznávaných certifikátů. Pro žáky bude připraven vstupní online test a kontrolní výstupní test, aby mohli sledovat, kam se za dobu kurzu posunuli

Místo: na některé ze ZŠ v Praze 3

Španělština hrou – pro 3. a 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, V. Rašovská, pondělí 13:15 – 14:15 – V. Rašovská

Španělský jazyk – konverzace – pro 7. – 9. ročník – V. Rašovská, pondělí 14:15 – 15:15

Český jazyk pro cizince – H. Ullrichová – kroužek pro žáky školy s odlišným mateřským jazykem, úterý 13:15 – 14:00; 14:00 – 14:45

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2019/2020, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 2 skupiny: 1. skupina – pondělí 13:15 – 14:15, 2. skupina – středa 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 1 skupina – úterý 13: 15 – 14:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně ve dvou skupinách; jedna skupina úterý 13:15 – 14:15, druhá skupina čtvrtek 14:00 – 15:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU:

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – pro žáky 9. ročníku

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika– pro žáky 9. ročníku

Kroužky ICT:

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni ozoboti, beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Programování pro 3. až 6. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení formou her, aplikací, s využitím robotických hraček a stavebnic. V kroužku žáci využívají např. virtuálního světu Kodu, či aplikace Scratch. 1. skupina středa 14:00 – 15:00, 2. skupina středa 15:15 – 16:15

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností (Cisco, Microsoft nebo Avast) nebo výstavy.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý 13:15 – 14:15 – J. Kudynová

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek – H. Zamrazilová; je zaměřen hlavně na pantomimu, pohybové divadlo a nový cirkus, součástí budou i základy žonglování a jednoduché pozemní akrobacie. Čtvrtek 14:00 – 15:00.

Impro škola – Improvizační cvičení, úterý 14:00 – 15:00, 7 – 10 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova

Po vyučování se běžná škola promění v Impro školu. Tam je možné vše a občas se tam dějí opravdu divné věci. Co se stane, když se učitelka uprostřed hodiny promění v žábu? Co se stane, když křída a tabule začnou mluvit? Pomocí improvizačních cvičení se budeme s dětmi učit, jak si tvořivě a s přehledem poradit v obtížných komunikačních situacích, které nás potkávají nejen ve škole. Z nejlepších improvizací budeme vytvářet závěrečný video report. Lektor Eva Sinkovičová.

Flétna: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

Kroužek fotografování pro 5. až 9. ročník – Mgr. Jana Čížová – 1 x týdně 120 minut – podmínkou je vlastní fotoaparát (ne na mobilu); úterý 14:30 – 16:30

Korálkování – Mgr. Jana Čížová, 1. st.

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY:

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf

Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

Sportovní hry pro 1. stupeň – J. Tomášková, čtvrtek 15:50 – 16:50

Sportovní hry pro 2. stupeň – J. Tomášková, čtvrtek 16:50 – 17:50

Badminton 1 – pro 1. až 3. ročník, J. Kučera, středa 14:00 – 15:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník

plavecká škola Activity Club, čtvrtek 13:50 – 15:00, výuka 45 minut, 17 lekcí za pololetí, zahájení 26. 9. 2019, cena podle počtu přihlášených žáků v rozmezí cca 2100 Kč – 2600 Kč.

Inline bruslení – první lekce 19. 9. 2019 – 24. 10. 2019, 840 Kč/6 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 17:00, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Gymnastika pro děti – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 4.10.2018-30.5.2019. 1800 Kč za pololetí.

Basketbal Sokol Žižkov –

Přípravka basketbalu Sokola Žižkov

bude ve školním roce 2019-20 probíhat ve dnech:

Pondělí 14.30 – 15.30

Úterý 15.00 – 16.00

Středa 15.00 – 16.00

Čtvrtek 14.30 – 15.30

V případě nedostatečného počtu přihlášených budeme muset jednotlivé termíny konání přípravky spojovat. Povinná účast dítěte je na minimálně dvou trénincích týdně. Děti budeme vyzvedávat z družiny a opět je tam po dohodě s rodiči vracet. Žádáme rodiče, aby nám ve škole zařídili povolení vyzvedávání svých dětí našimi trenéry.

Do přípravky přijímáme děti 8-11 let, výjimky možné po dohodě s trenéry nebo se mnou. Cena je 1200.- Kč za pololetí za dva a více tréninků týdně. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození vašeho dítěte. Začátek cvičení bude v pondělí 23.9.2019.  Případné dotazy na mail jcivin@cbox.cz nebo na telefon viz níže. Ing. Jaroslav Civín oddíl basketbalu TJ Sokol Žižkov tel. 606 631 823

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *