vykřičník

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ

MŠMT rozhodlo o nástupu žáků 1. stupně do škol od  25. 5. 2020 (podrobnosti – viz níže, budou průběžně aktualizovány), účast žáků je nepovinná. Vzhledem k náročnosti stanovených podmínek pro zajištění provozu nelze zaručit, že každá paní učitelka bude ve své skupině 15 žáků, také pedagogičtí pracovníci školy mohou patřit do tzv. rizikové skupiny a nebudou ve škole přítomni. Vzhledem k částečnému znovuotevření školy bude online výuka pokračovat v menším rozsahu. Ve škole pod vedením pedagogů školy a vychovatelek ŠD bude probíhat  program s řešením úloh zadaných třídními učiteli – stejné pro žáky ve škole i doma.
– účast žáka je možná: 1. po odevzdání přihlášky s informacemi o docházce a stravování, 2. po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat na emaily třídních učitelů případně přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do budovy školy
– vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, a to od 7:30
– žáci 1. a 2. ročníku vstupují jako dosud pravým vchodem, žáci 3. – 5. ročníku levým vchodem
– všem žákům budou u vstupu dezinfikovány ruce, případně změřena teplota
– žáci pokračují po příslušném schodišti do své kmenové třídy (výjimky sdělí paní třídní učitelky zákonným zástupcům předem)
– žáci z důvodu možné kumulace nepoužívají své šatní skříňky, všechny věci si berou do třídy
– všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
Provoz školy, provozní doba školy, hygienická opatření
– provoz školy pro žáky 1. st. od 25. 5. 2020 – denně 8:00 – 16:00, ranní družina není poskytována, úplata za školní družinu se nehradí; pokud budou žáci zůstávat ve škole i v odpolední části, budou přednostně zařazeni do celodenních skupin, kdy již od 8:00 hodin nelze zaručit výuku ve své třídě se svojí třídní učitelkou
– aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
– oběd – pro zájemce, kteří uvedou na přihlášce, podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci budou zveřejněny
– aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků (pouze pro žáky 1. – 4. ročníku, mimořádně i pro žáky 5. ročníku ->  kontaktujte prosím paní zástupkyni na hauftova@lupacovka.cz)
– každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
– žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
– tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou možné
– rodiče zváží účast žáka, který patří do rizikové skupiny nebo pokud do rizikové skupiny patří osoba, která s ním žije ve společné domácnosti (viz čestné prohlášení – níže)
žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
– v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny  zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
—->PŘIHLÁŠKA 1. STUPEŇ<— PROSÍME O ODEVZDÁNÍ DO VRÁTNICE ŠKOLY NEBO ZASLAT EMAILEM TŘÍDNÍM UČITELKÁM DO 18. 5. 2020
Stravování – provozní řád školní jídelny od 25. 5. 2020
  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci ve skupině dezinfikované umyté
    a usušené ruce. Do jídelny vstupují pod dohledem svého skupinového pedagoga s rouškou na obličeji, která zakrývá nos i ústa a dodržují doporučené rozestupy.
  2. Uchopí tác, odčipují si – čip je povinný. Pokud si čip zapomenou, jsou povinni si během dopoledne v kanceláři šj vyzvednout náhradní lístek.
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nápoj či polévku.
  4. Strávník odchází za svou skupinou na určené místo: 1. a 2. skupina odchází do zadní jídelny, 3. skupina obsadí prostřední jídelnu a 4. skupina (14 míst) se usadí v přední jídelně. Dodržuje doporučené rozestupy, roušku si sundá a uklidí ji do svého igelitového sáčku až na svém místě u stolu. Místo na stole označené červeným křížkem zůstává neobsazené. Po konzumaci oběda si strávník opět nasadí roušku a odnáší svůj tác dle pokynů pedagogického dohledu: skupiny ze zadní a prostřední  jídelny odkládají svůj tác do odkládacího vozíku. (pomáhá pedagogický dohled). Skupina z přední jídelny vrací tácy k odběrovému okénku. Dále dodržuje doporučené rozestupy a nádobí roztřídí jako obvykle.
  5. Přídavky jídel NEJSOU možné – na použitý talíř již není možné z epidemiologických důvodů nandat přídavek. Raději si již u okénka řekne, pokud chce větší porci. Totéž platí u polévky a nápoje.
  6. Při zašpinění roušky jídlem si strávník vyžádá u personálu kuchyně roušku novou a ta mu bude podána v igelitovém sáčku.
  7. Jídelnu strávník opouští dle pokynů pedagogického dohledu. Jako 1. opouští zadní jídelnu skupina 1., následuje s rozestupem skupina 2. a s dalším rozestupem skupina 3. Přední jídelnu opouští skupina stejnými dveřmi, kterými do jídelny vešla.
  8. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné 1. den nemoci z hygienických a epidemiologických důvodů odebrat oběd do přinesené krabičky. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

O ČASE OBĚDA PRO DANOU TŘÍDU/SKUPINU BUDE RODIČE INFORMOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA. 

Způsob omlouvání žáků
– v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny  zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
– omlouvání žáků prosíme jako dosud – předem telefonicky do vrátnice školy nebo emailem třídním učitelkám
– docházka žáka není povinná, není třeba dokládat potvrzení od lékaře
Způsob předávání a vyzvedávání žáků
– žákům předáme zápisní lístky pro tuto situaci – prosíme rodiče o vyplnění
– pokud žáka vyzvedávají rodiče/zákonní zástupci/pověřené osoby – přes videotelefony v galerii školy nebo přes vrátnici

Informace o Švédsku

Rodiče byli o podrobnostech informováni 4. 5. 2020 zprávou přes školu online. S organizátory výjezdu jsme v intenzivním kontaktu, předpokládají vrácení plateb nejpozději do konce června. Škola v současné chvíli preferuje řešení situace dohodou.

Žádost o ošetřovné i nadále zasílejte na kopecky@lupacovka.cz