sova

Ukončení 2. pololetí školní roku

2. pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020, všichni pedagogové jsou k dispozici i v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Hodnocení na vysvědčení – klasifikace za 2. pololetí

Podle vyhlášky 211/2020 hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení zohlední:

1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl odpovídající podmínky;

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu);

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy:

– hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1)

– počet známek v jednotlivých vyučovacích předmětech může být nižší než čtyři za pololetí

– hodnocení vyučovacích předmětů – žádný žák nebude hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný (5)

– klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí

– žákům, kteří  nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením

– pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno

– do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uvádí, že “V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.”

Tzn., že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.