děti

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu : od 1. září 2020

Ranní služba: 6:30 – 7:40
Odpolední služba: 11:30 – 17:30

Platba školní družiny :

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech

Úhrada je 210,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol : datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444

možnost plateb:
celoročně : 2.100,- Kč

2 x ročně : v období IX. – XII. měsíc: 840,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.260,- Kč

měsíčně : – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2021

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.   

Obědy , čipové karty, karty na mléko : 

veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984, mail – hola@lupacovka.cz

https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

 

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

  • variabilní symbol – datum narození dítěte
   -příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003 )
  • uvádějte vždy jméno strávníka
  • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
  • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

Režim v ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
11:45 – 12:15 h.– společný odchod do jídelny na oběd
– desinfekce rukou, oběd a čipování ( výběr jídla )
12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání ( relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci )
14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod z školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin
15:30 – 17:30 hodin

V době od 14:00 – 15:30 probíhá hlavní činnost nebo pobyt venku.                    V této době není možné dítě z školní družiny vyzvednout z důvodu pobytu celých nespojených oddělení mimo budovu školy

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v
zápisním lístku:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD
( např. na jiný mimoškolní kroužek ), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!      

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám.                                                                                                                           Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz

Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!

  Pozdní odchody z ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu ( tj. po 17:30 h. ), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :
– papírový ručník, utěrky
– oblečení do herny a na vycházky ( popř. i starší obuv ) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo ( stačí jako součást vybavení do školy )
– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků

Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost.                                         V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.

 

Odhláška z ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok !