sova

 –> OPATŘENÍ PES PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ <–

—> INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL <–

–> INFORMACE MŠMT K PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ<–

Pro období 4. 1. – 29. 1. 2021 platí stupeň 5.

ZAHÁJENÍ VÝUKY JE V PONDĚLÍ 4. 1. 2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY JSOU V PÁTEK 29. 1. 2021, v tento den neprobíhá online distanční výuka, školní jídelna nevaří

JARNÍ PRÁZNIDNY JSOU V TERMÍNU 22. 2. – 26. 2. 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 13. 1. 2020 v čase 16:00 – 18:00 – pouze konzultační: prosíme zákonné zástupce, aby si termín konzultace s pedagogy předem domluvili prostřednictvím školy online nebo emailu. Individuálně je samozřejmě možné domluvit i jiný termín.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2020/2021:

Vyjádření MŠMT uvádíme ZDE

Hodnocení proběhne především dle výsledků při prezenční výuce, s pozitivním využitím aktivit při distanční výuce. V ojedinělých případech je možno stále využít posunutí klasifikace či komisionálního přezkoušení na konci 1. pololetí.

Předání výpisu z vysvědčení – žákům 1. a 2. roč. dne 28. 1. 2021, ostatním žákům nejpozději třetí den po návratu k prezenční výuce. K tomu opatření MŠMT ZDE.

Klasifikace za 1. pololetí je ukončena k 28. 1. 2021, žáci nejpozději k tomuto dni mají hodnocení zapsané ve škole online.

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Pro žáky 3. – 9. ročníku je možno opět zapůjčit ICT k distančnímu vzdělávání. Škola také nabízí možnost zajištění dat zdarma prostřednictvím datové SIM. V případě zájmu školu kontaktujte prostřednictvím emailu kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655.

1. stupeň 4. 1. 2021 – 29. 1. 2021

1. a 2. ročník – prezenční výuka (ve škole)

– provoz ranní družiny je zastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30

– žáci 1. a 2. tříd vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) v čase 7:40 – 7:55; žáci ze tříd I. ABC pravým vchodem, žáci II. ABC hlavním vchodem

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce a pokračují ke své kmenové třídě v 1. patře, kde se přezují  a vstupují do učebny

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky 1. a 2. tříd doporučujeme 2 – 3 roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, ostatních osob do školy vstupujících

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

– STRAVOVÁNÍ:

– školní jídelna je provozu, všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

  • v aplikaci E-jídelníček
  • telefonicky na čísle 777 477 984
  • e-mailem na hola@lupacovka.cz
  • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu

– maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd bude zajištěn oddělením jednotlivých tříd do samostatných místností

 

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

ošetřovné

informace MPSV naleznete ZDE

3. až 5. ročník

Platí zákaz osobní účasti žáků 3. – 5. ročníku na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

 

školní jídelna – stravování žáků 3. – 5. ročníku

Všem žákům 3. – 5. ročníku jsou obědy od 4. 1. 2021 do odvolání odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné do středy 30. 12. 2020 na email hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 4. 1. 2021 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

2. stupeň 4. 1. 2021 – 29. 1. 2021

Platí zákaz osobní účasti žáků 2. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

– rozvrh synchronní online výuky od 4. 1. 2021 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

školní jídelna – stravování žáků 2. stupně

Všem žákům 2. stupně jsou obědy od 4. 1. 2021 do odvolání odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné do středy 30. 12. 2020 na email hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 4. 1. 2021 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

 

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti