děti

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci a žákyně,

v Atlasu školství pro školní rok 2021/2022, který všichni žáci 9. ročníku v průběhu listopadu a prosince dostali ve škole, jsou komplexní informace o přijímacím řízení na střední školy. Od vydání této publikace však došlo (a možná ještě dojde) k některým organizačním změnám. Zatím víme, že obsah a forma přijímacích zkoušek na střední školy bude v kompetenci ředitelů příslušných středních škol, kteří mohou, ale nemusí využít jako součást přijímacího řízení zkoušky z českého jazyka a matematiky, které byly původně připravené pro jednotnou přijímací zkoušku Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Též víme, že by se v přijímacím řízení nemělo přihlížet k k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Ředitelé středních škol mají povinnost kritéria přijímacího řízení zveřejnit nejpozději do 31. 1. 2021. Přihlášení k přijímacímu řízení na dvě vybrané střední školy zůstává v platnosti, a proto předkládám v příloze k vyplnění formulář, který žáci zároveň obdrželi jako výukový zdroj ke konkrétní hodině v rozvrhu ve škole online. Týká se podkladů pro elektronické vyplnění přihlášek na střední školy, které budu vyplňovat hned od začátku 2. pololetí. Tyto vyplněné formuláře prosím posílejte na e-mail kubrova@lupacovka.cz, případně je mohou žáci přinést osobně na prezenční výuku, nejpozději však do 12. 2. 2021. Přihlášky vytisknu a vrátím žákům, aby je mohli poštou nebo osobně do 1. března doručit do zvolených středních škol. 

Dne 5. 1. 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy závazný dokument týkající se přijímacího řízení na čtyřleté maturitní obory a víceletá gymnázia. Jeho plné znění uvádíme v  příloze tohoto článku. Zde uvádím podstatná fakta z jeho obsahu:

  1. Přijímací řízení do šestiletých a osmiletých gymnázií probíhá beze změn, jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky je pro všechny uchazeče povinná. Termíny pro konání přijímacích zkoušek do těchto gymnázií se nemění (14. a 15. dubna).
  2. Ředitel střední školy může v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná. Tuto skutečnost musí uvést v kritériích přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení.
  3. Pokud se z rozhodnutí ředitele jednotná zkouška nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška. Tato školní zkouška konaná bez jednotné přijímací zkoušky se NESMÍ konat v termínech stanovených pro konání přijímací zkoušky jednotné.
  4. Pokud je součástí přijímacího řízení na víceletá gymnázia nebo čtyřleté maturitní obory zároveň jednotná a školní přijímací zkouška, stanoví ředitel střední školy pro jejich konání STEJNÝ den.
  5. Školní přijímací zkouška se může konat v jiném termínu pouze tehdy, koná-li se distanční formou.
  6. Ředitel střední školy může stanovit, že se na celkovém hodnocení uchazeče do čtyřletého maturitního oboru jednotná zkouška podílí jiným poměrem, než dříve stanovenými 60% (u gymnázií se sportovní přípravou 40%). Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení.
  7. Ředitel střední školy může případně do 8. března 2021 rozhodnout o NEKONÁNÍ jednotné nebo školní přijímací zkoušky, pokud si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení a ZÁROVEŇ je počet přijatých přihlášek nižší, než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
  8. Pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze v jedné ze středních škol, kam uchazeč podal přihlášku, koná uchazeč tuto zkoušku v obou termínech na této škole. Ředitel této školy tedy pošle uchazeči pozvánku k jednotné přijímací zkoušce na OBA termíny (12. a 13. dubna 2021).

O případných dalších úpravách a aktuálních změnách v přijímacím řízení Vás budeme informovat prostřednictvím zpráv ve škole online a školního webu.

Děkujeme za spolupráci. K. Kubrová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

podklady pro přihlášky na SŠ PDF

podklady pro přihlášky na SŠ Word

priloha_858037760_2_Opatření obecné povahy – přijímací řízení