vykřičník

–>MŠMT – informace k provozu škol od 3. 5. 2021 NOVÉ <–

–>MŠMT – 1. fáze otevírání škol<–

–>PODROBNÉ INFORMACE MŠMT<–

OD 26. 4. 2021 SE VE ŠKOLE TESTUJE TESTY SINGCLEAN!!!

–>antigenní testy SINGCLEAN – návod<–

–>antigenní testy SINGCLEAN – INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO<–

–>návazné postupy po testování v pondělí a ve čtvrtek<–

->informace pro rodiče anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky<—

1. stupeň od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky. K tomuto dělení nás vedly následující důvody:

– splnění všech protiepidemických opatření a nařízení MŠMT, MZd, Vlády ČR

– prostorové podmínky školy

– koordinace rozvrhů pedagogů vyučujících současně v různých ročnících

– koordinace rozvrhů pedagogů učících žáky na distanční i prezenční výuce

– koordinace rozvrhů pedagogů učících na 1. i 2. stupni školy

Omlouváme se, že jsme tímto nemohli vyjít vstříc Vašim požadavkům, situace nás velmi  mrzí a věříme, že toto řešení je jen dočasné a v brzké době dojde k rozšíření prezenční výuky pro všechny žáky 1. stupně každý týden.

2021 týden od týden do I. ABC, III. C, V. ABC II. ABC, III. AB, IV. ABC
duben 12. 4.  16. 4. ve škole doma
duben 19. 4. 23. 4. doma ve škole
duben 26. 4. 30. 4. ve škole doma
květen 3. 5. 7. 5. doma ve škole
květen 10. 5. 14. 5. ve škole doma
květen 17. 5. 21. 5. doma ve škole
květen 24. 5. 28. 5. ve škole doma
červen 31. 5. 4. 6. doma ve škole
červen 7. 6. 11. 6. ve škole doma
červen 14. 6. 18. 6. doma ve škole
červen 21. 6. 25. 6. ve škole doma
červen 28. 6. 30. 6. doma ve škole

Prezenční výuka (ve škole) – organizace a testování

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:30. Žáci vstupují do budovy školy takto:

I. ABC – hlavním (levým) vchodem

II. ABC – hlavním (levým) vchodem

III. A – vedlejším (pravým) vchodem

III. BC – hlavním (levým) vchodem

IV. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

V. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

 

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:30 hodin probíhá v testovací místnosti antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.  Z organizačních důvodů škola potřebuje znát počty zákonných zástupců vstupujících do budovy, proto zákonné zástupce prosíme o vyplnění dotazníku k této otázce, paní třídní učitelky zašlou odkaz přes portál skolaonline.cz.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy či jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině od 8:00 do 17:30. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– příslušníci ozbrojených sil

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

– zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitele školy (kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655 nebo prostřednictvím Školy OnLine), který vás informuje o dalším postupu. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že z důvodu protiepidemických opatření (nespojování žáků z různých oddělení) je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30. Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci dubnu 2021 za školní družinu činí:

I. ABC, III. C – 100 Kč

II. ABC, III. AB, IV. ABC – 50 Kč

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

  • v aplikaci E-jídelníček
  • telefonicky na čísle 777 477 984
  • e-mailem na hola@lupacovka.cz
  • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK – AKTUALIZACE OD 22. 3. 2021

školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 1. – 5. ročníku jsou obědy od 12. 4. 2021 v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční konzultace ve škole (vždy maximálně šest žáků a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

—> OŠETŘOVNÉ ZDE <—-

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

2. stupeň od 3. 5. 2021

Níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky:

2021 týden od týden do VI. ABC, VIII. ABC VII. ABC, IX. ABC
květen 3. 5. 7. 5. ve škole doma
květen 10. 5. 14. 5. doma ve škole
květen 17. 5. 21. 5. ve škole doma
květen 24. 5. 28. 5. doma ve škole
červen 31. 5. 4. 6. ve škole doma
červen 7. 6. 11. 6. doma ve škole
červen 14. 6. 18. 6. ve škole doma
červen 21. 6. 25. 6. doma ve škole
červen 28. 6. 30. 6. ve škole doma

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:45. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí a ve čtvrtek žáci odcházejí do své kmenové učebny, kde budou rozděleni na testování; v ostatní dny odcházejí do učeben podle rozvrhu

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 hodin probíhá v kmenové třídě testovací místnosti antigenní testování pod dohledem pedagogů školy.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

 rozvrh synchronní online výuky od 3. 5. 2021 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

A dále od 12. 4. 2021 jsou NOVĚ povoleny prezenční skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

  • v aplikaci E-jídelníček
  • telefonicky na čísle 777 477 984
  • e-mailem na hola@lupacovka.cz
  • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 6. – 9. ročníku jsou obědy v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Konzultace žáků nebo zákonných zástupců s pedagogy jsou individuálně možné kdykoliv, prosíme zákonné zástupce, aby si termín konzultace s pedagogy předem domluvili prostřednictvím školy online nebo emailu. Z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost od 1. 3. 2021 mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku –  týká se všech zaměstnanců, všech žáků i všech osob do budovy vstupujících, tzn. i žáků přicházejících pro obědy.

 

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Pro žáky 1. – 9. ročníku je možno opět zapůjčit ICT k distančnímu vzdělávání. Škola také nabízí možnost zajištění dat zdarma prostřednictvím datové SIM. V případě zájmu školu kontaktujte prostřednictvím emailu kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655. V případě, že nyní zapůjčenou techniku již nevyužijete (zajistili jste jinak, např. dokoupením), prosíme o její navrácení do školy, aby mohla být zapůjčena těm žákům, kteří ji aktuální využijí – děkujeme.

 

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!