závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2022/2023, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 16. 9. 2022. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA v ZŠ Lupáčova  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova<– (E.K.)

první skupina: bude upřesněno

druhá skupina: bude upřesněno

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.)

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 15:00 – 16:00

Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (L. K.)  Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:00 – 15:00

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2021/2022: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2021/2022, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně:

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně:

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně:

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

opakování a procvičování učiva

 

–>Hravá čeština pro žáky 8. ročníku<– (V. J.)

Kroužek českého jazyka je realizován zejména pro žáky 8. ročníku, kteří si hravou formou chtějí rozvíjet své jazykové kompetence v mateřském jazyce. Cílem kroužku není pouze rozvíjení gramatických pravidel jazyka, ale i jeho užívání v psané a mluvené podobě. Součástí kroužku bude také hlubší seznamování se s českými spisovateli a literaturou.
Kroužek se bude také zaměřovat na upevnění již získaných vědomostí.

 

–>Japonský kroužek – od 4. do 9. ročníku<–

termín: bude upřesněn

Kroužek pro děti, kteří si chtějí osvojit základy japonštiny a naučit se o japonské kultuře něco, co se na hodinách zeměpisu nedozví. Řekneme si nejen něco o japonském písmu a jak vzniklo, ale vyzkoušíme si třeba kaligrafii, čajový obřad, naučíme se kreslit animované postavičky, povíme si, jak vlastně vypadalo úplně první anime a vymyslíme si svou vlastní mangu.

KROUŽKY ICT

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník<– – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00.

–>Polytechnický klub pro 2. stupeň<– – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

–>Psaní všemi deseti a typografie<– –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00, případně jiný termín.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

–>Hra na kytaru<– – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

–>Hra na kytaru<– – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – –>čtvrtek 15:30 – 16:30<–

–>Výrazový tanec<– – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, –>pátek 14:15 – 15:15<–, lenka.krenk@seznam.cz

–>Výrazový tanec<– – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, –>pátek 15:45 – 16:45<–, lenka.krenk@seznam.cz

–>Flétna<– 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ

Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova zahájí svou pravidelnou činnost v úterý 13. 9. 2021. Schůzky budou probíhat následovně: 1.+2. třída 13.00-14.00, 3.třída + vyšší ročníky 14.00-15.00. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail vedoucí klubu pí Kateřině Židů – ziduk@volny.cz.

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

–>Šachový klub<– – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

–>Florbal pro 1. až 3. ročník<– – J. Šerf – úterý

–>Florbal pro 4. až 7. ročník<– – J. Šerf – pondělí 17:00 – 18:00

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník – K. Orlíková

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, středa 15:00 – 16:00

–>Badminton 2<– – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<–

Délka kurzu: I. pololetí 2022/2023
Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00
Zahájení: 22. 9. 2022
Ukončení 2. 2. 2023
Počet lekcí: 17
Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 3 230 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné. Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.
S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky:
Kurzovné se nevrací.
Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2022/2023 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.
Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.
Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<– – lekce 23. 9. 2021 – 11. 11. 2021, 1120 Kč/7 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 16:45, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 30. 9. 2021 – 27. 1. 2022. 2100 Kč za pololetí.

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita