vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěli bychom Vám i Vašim dětem poděkovat za spolupráci při všech testováních.

–>LETÁK O TESTOVÁNÍ PRO RODIČE<–

Informace ke změnám v testování od 3. 1. 2022 naleznete –>ZDE<–

od 31. 1. 2022

testování 1 x týdně – vždy v pondělí

žáci: nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů

výjimka z karantény pro žáky  do 30 dnů od pozitivního PCR testu
(osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým)

– organizace testování bude následující:

1., 2., 3. ročník – možnost testování s rodiči/zákonnými zástupci

Pokud se budou rodiče žáků 1. až 3. ročníku účastnit testování: testování probíhá pod dohledem určeného pedagogického pracovníka a přítomnosti zákonného zástupce/rodiče již od 7:45 v prostoru školní jídelny (přízemí vpravo) a školní družiny (přízemí vpravo) – bude označeno.

1. až 9. ročník – bez přítomnosti rodičů/zákonných zástupců 

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka.

TESTUJÍ SE TEDY I ŽÁCI, KTEŘÍ MAJÍ DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLALI NEMOC PŘED VÍCE NEŽ 30 DNY.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

V případě, žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod. – vice zde: –>Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat? <–)

Žáci, kteří nebyli ve škole den testování nebo přicházejí v den testování později, se testují první den po nástupu do školy nebo v den testování po příchodu do školy (na 1. st. kontaktují svoji paní třídní učitelku, na 2. st.  paní zástupkyni).

Chtěli bychom tímto také připomenout a požádat zákonné zástupce o nahlašování PCR pozitivních výsledků žáků, pokud se testují na základě rozhodnutí zákonných zástupců (tedy nejen v případě, kdy PCR test byl proveden na základě pozitivního antigenního testu ve škole) – DĚKUJEME!