závodní dráha

předběžné elektronické přihlašování na kroužky bude k dispozici během měsíce června 2023

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 16. 9. 2022. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 2. 10. 2023.

KROUŽKY JINÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE JEJICH POKYNŮ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA v ZŠ Lupáčova  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

termín:

 

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova,

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: 

Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova,

Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: středa 13:45 – 14:45, od 1. 2. 2023 13:30 – 14:30

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

  • Po 14:15-15.15 – 5. třída, učebna č. 65, 2. patro
  • Po 15:15-16:15 – 7. třída, učebna č. 65, 2. patro
  • Út 14:15-15.15 – 6. třída, učebna č. 65, 2. patro
  • Út 15:15-16:15 – 8. a 9. třída, učebna č. 65, 2. patro

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2022/2023: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2022/2023, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13.10 – 14.10

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čtvrtek 13:45-14:45

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk 9. ročník KROUŽEK BUDE OTEVŘEN
ÚTERÝ 15:00 – 16:00
V kurzu budeme pracovat s testovými otázkami testů jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka na čtyřleté maturitní obory.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika 9 . ročník KROUŽEK BUDE OTEVŘEN
PONDĚLÍ 14:05 – 15:05

 

Hravá čeština pro žáky 8. ročníku(V. J.)

Kroužek českého jazyka je realizován zejména pro žáky 8. ročníku, kteří si hravou formou chtějí rozvíjet své jazykové kompetence v mateřském jazyce. Cílem kroužku není pouze rozvíjení gramatických pravidel jazyka, ale i jeho užívání v psané a mluvené podobě. Součástí kroužku bude také hlubší seznamování se s českými spisovateli a literaturou.
Kroužek se bude také zaměřovat na upevnění již získaných vědomostí.

 

Japonský kroužek – od 4. do 9. ročníku KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

termín: pondělí 14:00 – 15:00

Kroužek pro děti, kteří si chtějí osvojit základy japonštiny a naučit se o japonské kultuře něco, co se na hodinách zeměpisu nedozví. Řekneme si nejen něco o japonském písmu a jak vzniklo, ale vyzkoušíme si třeba kaligrafii, čajový obřad, naučíme se kreslit animované postavičky, povíme si, jak vlastně vypadalo úplně první anime a vymyslíme si svou vlastní mangu.

KROUŽKY ICT

VŠECHNY KROUŽKY ICT BUDOU OTEVŘENY

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník– P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00.

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

Psaní všemi deseti a typografie –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00, případně jiný termín. KROUŽEK NAKONEC NEBYL NAPLNĚN A NEBUDE OTEVŘEN.

Malý grafik P. Vaňková, M. Fejtková – pro žáky 3. a 4. ročníku – kroužek je zaměřený na principy práce s multimédii, tvorbu multimediálních výstupů od zvuku a obrázky až k videu a animaci. Pro tvorbu výstupů budou žáci využívat dostupný software, ale i hardware. Tento kreativní kroužek umožňuje propojení výtvarného a technického světa.

 

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Hra na kytaru<– – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – –>čtvrtek 15:30 – 16:30<–

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Flétna<– 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

 

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ

KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova zahájí svou pravidelnou činnost v úterý 13. 9. 2022. Schůzky budou probíhat následovně: 1.+2. třída 13.00-14.00, 3.třída + vyšší ročníky 14.00-15.00. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail vedoucí klubu pí Kateřině Židů – ziduk@volny.cz.

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50 i 2023/2024

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí 17:00 – 18:00  i 2023/2024

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022
Další informace –>zde<–

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova – KROUŽEK ZATÍM NEBUDE OTEVŘEN

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN i 2023/2024

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<– KAPACITA KROUŽKU JE NAPLNĚNA, PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE ZASTAVEN, KONTAKTUJTE PŘÍPADNĚ PŘÍMO ORGANIZÁTORA

Délka kurzu: I. pololetí 2022/2023
Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00
Zahájení: 22. 9. 2022
Ukončení 2. 2. 2023
Počet lekcí: 17
Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 3 230 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné. Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.
S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky:
Kurzovné se nevrací.
Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2022/2023 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.
Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.
Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<–

12 lekcí
ČTVRTEK 15:30 – 16:45, od 23. 3. 2023
ZŠ Lupáčova, Praha 3
Kurz probíhá na dlouhém chodníku před ZŠ Chelčického (u tenisových kurtů) nebo lze bruslit v parku Parukářka (pro pokročilejší bruslaře).
1920,- Kč

Instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov; čas: 13:45 – 14:45; období: 29.9. – 26.1.2023 = 1. POLOLETÍ (15 lekcí), 9.2. – 1.6. 2023 = 2.POLOLETÍ (15 lekcí) – bez prázdnin, ředitelského volna, státních svátků.

Basketbal Sokol Žižkov – přípravka

– pro chlapce narozené v letech 2012 – 2014 (přípravka U10 – úplní začátečníci) – info  –>ZDE<–

– doplnění družstva U11 (ročníky 2012 a 2013) – info –>ZDE<–

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita