Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří, který v sobě zahrnoval dopolední návštěvu výuky, odpolední besedu s vedením školy, akci Prvňáčkem už v lednu a prohlídku školy. Velmi nás těší Váš zájem a věříme, že jste tak získlai podrobné a ucelené informace o chodu a směřování naší školy a přispěli jsme tak k vašemu zodpovědnému výběru budoucí školy.

 

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit uvádíme prezentaci z besedy s vedením školy –>ZDE<–

Podrobnější informace o jazykovém vzdělávání pak nejdete –>ZDE<–

 

A nyní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2023/2024:

Termín zápisu je stanoven na 12. 4. a 13. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání se podává elektronicky po kliknutí na tento banner (termín zpřístupnění bude doplněn):

 

Doklady potřebné k zápisu 

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce 

Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu. 

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

V dnešní době můžete dítě hlásit na jakoukoliv školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.
UPOZORNĚNÍ: Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–