Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří 18. 1. 2023, který v sobě zahrnoval dopolední návštěvu výuky, odpolední besedu s vedením školy, akci Prvňáčkem už v lednu a prohlídku školy. Velmi nás těší Váš zájem a věříme, že jste tak získlai podrobné a ucelené informace o chodu a směřování naší školy a přispěli jsme tak k vašemu zodpovědnému výběru budoucí školy.

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit uvádíme prezentaci z besedy s vedením školy –>ZDE<–

Podrobnější informace o jazykovém vzdělávání pak nejdete –>ZDE<–

A nyní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2023/2024:

Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd?

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023. 

Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023. 

Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již čtvrtým rokem aplikace Zápisy Online.

Proklik na ni naleznete na webových stránkách všech škol Prahy 3 pod tímto logem:

27. března – 11. dubna 2023

generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu 

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (12. a 13. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaném termínu. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 12. nebo 13. dubna).

12. – 13.  dubna 2023 – 14:00 – 18:00 hodin DNY ZÁPISU- doručení přihlášky, návštěva školy
Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

Osobně – doručí zákonný zástupce

Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu – zákonného zástupce)

E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

Poštou 

Doklady potřebné k zápisu 

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce

Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout? 

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.

ZŠ Cimburkova

ZŠ Chelčického budova Chelčického/budova Žerotínova

ZŠ Chmelnice

ZŠ Jaroslava Seiferta

ZŠ Jarov

ZŠ Jeseniova

ZŠ Jiřího z Lobkovic

ZŠ Jiřího z Poděbrad

ZŠ Lupáčova

ZŠ Pražačka

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

UPOZORNĚNÍ:

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. 

Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.
Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme, uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě? 

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici  PPP pro prahu 3 a 9.  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Pro školní rok 2023/2024 budou zřízeny přípravné třídy v těchto školách:

ZŠ Cimburkova – 1 třída

ZŠ a MŠ Chelčického – 1 třída

ZŠ a MŠ J. Seiferta – 1 třída

ZŠ Pražačka – 1 třída

ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – 2 třídy

 

Přejeme Vám a Vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–