V termínech od 6. do 24. února proběhly po dohodě s paními třídními učitelkami prohlídky školní knihovny ZŠ Lupáčova určené 1. a 2. ročníku naší školy. Byly komponovány tak, že byl dětem na začátku podán výklad o knihách jako takových a jejich historii, poté byly děti seznámeny se systémem školní knihovny, včetně informací o výpůjční době etc. Následně měly děti příležitost si knihovnu projít, prohlédnout a samozřejmě si nějakou knížku vypůjčit.
Musím říci, že mne zájem dětí jak o výklad (spousta položených dotazů), tak o prohlídku velmi příjemně potěšil. A co se týče zájmu o půjčování si knih, ten mne (ovšem opět v pozitivním smyslu slova) přímo zaskočil. Počet týdně vypůjčených knih se mnohonásobně zvýšil, a co je důležité, většina dětí si při vracení knížek vypůjčuje jinou.
Povedlo se tedy, oč tu šlo – přesvědčit děti, že čtení knížek (a to dokonce i těch „naučných“, např. encyklopedií) je zábava, dobrodružství, a vzbudit tak jejich zájem.
Ještě jednou také děkuji kolegyním třídním učitelkám tříd „návštěvníků“.

Bc. Jan Bočan

p1100822-pouzitknihovna

POZVÁNKA DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Ve školní knihovně (a současně školním klubu) ZŠ Lupáčova je k dispozici cca 3,5 tisíce svazků v oddělení beletrie, naučné literatury (encyklopedie apod.) a další četby, která je určena pro společné užití v hodinách jazykové a literární výchovy na  1. a  2. stupni ZŠ, ale také samozřejmě pro individuální četbu a samostudium. Dále jsou k dispozici knihy v anglickém jazyce (beletrie i naučná literatura) a časopisy.
Knihovna je ve 2. patře školy.

Otevírací doba ve školním roce 2016/2017:

Pondělí 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Úterý 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Středa 12:30 – 14:30

Čtvrtek 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Pátek ZAVŘENO

Pokud s vypůjčováním – vyhledáváním knížek nemáte zkušenosti, neobávejte se, budete s organizací knihovny seznámeni.

Jste srdečně zváni!

Bc. Jan Bočan

Co vás čeká a nemine…

ZÁŘÍ

Hola hola, škola volá! Seznámení se s knihovnou

2. a 3. ročníky navštíví knihovnu

Beseda: Co jsme přečetli o prázdninách?

Seznámení s knihovnou, obsahem, řazením knih, ukázka práce na PC. Žáci nižších ročníků se seznamují s provozem knihovny obvykle na začátku školního roku při společné návštěvě s vychovatelkou.
Filmový klub

ŘÍJEN

Kde najdete dobré knihy?

4. ročníky navštíví knihovnu

dokoupení nových titulů

Týden čtení s porozuměním- češtinářská soutěž

Kvízy a soutěže s literární tématikou

Filmový klub

LISTOPAD

Z pohádky do pohádky

„Deváťáci“ čtou prvňáčkům

Maškarní rej v maskách hrdinů oblíbené knížky s možností hádat postavy

soutěžní anketa

Filmový klub

 

PROSINEC

Strašidelné Vánoce

Vyhledávání knih s vánoční tématikou. Četba balad z Erbenovy kytice, pohádky

H. Ch. Andersena a další

Ukázka knih pro šikovné ručičky: výroba dárečků

Filmový klub

LEDEN

Knižní veletrh (BAZAR)

Žáci si mohou v knihovně navzájem vyměnit nebo darovat knihy, časopisy nebo hry.

Výročí narození Karla Čapka- beseda s jeho knihami (Ďášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek atd.)

soutěž: křížovka

Filmový klub

ÚNOR

Deskobraní

Turnaj ve stolních hrách (Člověče, nezlob se!, karty, Hádej, kdo jsem… atd.)

Beseda na téma: Moje nejoblíbenější kniha- Předčítání z oblíbených knih-zapojení rodičů, učitelů

češtinářská soutěž

Filmový klub

 

BŘEZEN

Měsíc knihy

Autorské čtení (soutěž – starší ročníky vytvoří povídku cca 1,5 strany- a sami autoři je budou předčítat)

Autorské čtení- návštěva z Domu čtení

literární soutěž

Filmový klub

DUBEN

Hody hody doprovody…

Velikonoční svátky a seznámení s jarními tradicemi a obyčeji. Proč se slaví Velikonoce pokaždé jindy?

Noc s Andersenem: spaní ve škole? 1.4.2016

soutěž: Velikonoční kvíz

Filmový klub

KVĚTEN

Tvořivá dílnička

Ilustrace knih, tvorba komiksu, výroba záložek do knihy

čtení venku na čerstvém vzduchu

soutěž o nejhezčí záložku

Filmový klub

ČERVEN

Těšíme se na prázdniny

Pasování prvňáčků na čtenáře

Knižní novinky

Doporučení čtení na prázdniny

soutěže a kvízy

Filmový klub

Filmový klub: každý měsíc jedno odpoledne promítání filmu/ pohádky/ dokumentu k danému tématu v plán

Knihy si můžete přijít půjčit nebo vrátit v čase

Školní knihovna a mediální centrum
Knihovna naší školy sídlí ve 2. patře budovy.

Otevírací doba ve školním roce 2015/2016

Pondělí

12:30-14:00  a 15:30-16:30

Úterý

12:30-14:00  a 15:30-16:30

Středa

12:30-14:00  a 15:30-16:30

Čtvrtek

12:30-14:00  a 15:30-16:30

Pátek

ZAVŘENO

 

Školní knihovna je pro děti z I. a II. stupně a slouží jako studovna a školní klub. Dále školní knihovnu využívají děti ze školní družiny, které tady tráví svůj volný čas.

Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky. Např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů.

Provozní řád knihovny

Provozní řád Informačního a knihovnického centra školní družiny ZŠ Lupáčova 1, č.j.ZŠ LUP 212/2005, novelizace k 1. září 2011

Informační a knihovnické centrum školní družiny (dále jen „IKC Lupáčova“ ) je zařízením školy, které rozvíjí zájmové vzdělávání žáku a jako takové slouží převážně žákům školy pro jejich vzdělávání podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Organizačně se řadí pod školní družinu.
Provozní doba IKC je každý všední den kromě pátku od 14.00 do 16.00. Tento provozní řád se nevztahuje na období školního vyučování a přestávek. Pro toto období platí rozvrh školy.

IKC poskytuje následující služby

1.     půjčuje různorodá média pro studijní účely ve školní studovně (CD ROM, internet, knihy, časopisy)

2.     půjčuje vybraná média (včetně beletrie) pro domácí použití

3.     zajišťuje celou řadu programů, na které mají registrovaní účastníci volný vstup (besedy se spisovateli, veřejné produkce, soutěže a pod).

4.     nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit, literární seminář, dramatický kroužek

Uživatelem služeb muže být žák školy, který je veden ve jmenném seznamu žáku příslušné třídy. IKC nevede žádnou další evidenci spojenou se svou činností. Přebírá pouze označení žáka ze školní matriky (tedy označení třídy a číslo pořadové ve třídním výkazu). Žák předkládá při vstupu do IKC žákovskou knížku. Pro další účely je žák školy, případně zaměstnanec školy označen jako „uživatel“.

Základní povinnosti uživatele IKC:

 1. Vstup je možný pouze po přezutí a odložení aktovek na určené místo.
 2. Vstup je možný pouze po přezutí a odložení aktovek na určené místo.
 3. Po příchodu nutno odevzdat žákovskou knížku na výpůjční pult.
 4. Do prostoru IKC je vzít s sebou pouze psací potřeby a věci nezbytné ke studiu.
 5. Uživatelé v prostoru IKC nejí a nepijí. V ostatním platí školní řád.
 6. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny personálu IKC, tento pracovník má právo dle svého uvážení omezit počet přítomných uživatelů a muže vyloučit uživatele za nekázeň.
 7. Dále jsou uživatelé IKC povinni:
  1. ukládat zapůjčené věci zpět na své mís
  2. ihned ohlásit zjištěnou závadu
  3. chovat se tak, aby svou činností nerušili ostatní

Služby jsou poskytovány bezplatně jako součást zájmové činnosti  školy pro následující kategorie účastníků:

pro uživatele, který je zapsán ve školní družině a školním klubu,

pro uživatele, který je zapsán jako účastník zájmové činnosti školy v ZŠ Lupáčova.

Média, která jsou zapůjčena k domácímu použití, mají nejdelší dobu zápůjčky takto:

 1. Knihy se vrací nejpozději do 2 týdnu.
 2. Časopisy se zapůjčují do studovny.
 3. CD-ROM se zapůjčuje pouze do studovny.
 4. Další média se zapůjčují pouze do studovny

Za opožděné vrácení knihy či časopisu se účtuje Kc 5 za každý započatý týden od posledního dne vrácení. Tato částka nezahrnuje poštovní náklady spojené s vymáháním, které jdou plně na vrub uživatele, respektive jeho zákonných zástupců.

Pokud dojde k poškození, ztrátě knihy je uživatel povinen takovou škodu nahradit, a to náhradou dané publikace. Pokud nelze danou publikaci zajistit, uživatel je povinen zaplatit finanční odškodnění odpovídající ceně poškozeného/ztraceného dokumentu, a to ve výši ceny obvyklé v místě pořízení publikace.

Uživatel je oprávněn po zaregistrování využívat v rámci IKC i výpočetní techniky, která je mu ve studovně k dispozici. V takovém případě je povinen se řídit ustanovením školního řádu pro práci v sítích a dále pak těmito pokyny:

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných IKC. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

Uživatel je oprávněn používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programu v knihovně.

Uživatel nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či jinak narušovat jemu přidělená práva. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi.

Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat sít k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Provoz sítě IKC muže být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Svým podpisem při první registraci v knihovně žák potvrzuje znalost řádu IKC.

Tento řád IKC vstupuje v platnost dnem 1.9.2011