neb Poznáváme Českou republiku s využitím aplikace Skype….

 

Učebnice a pracovní sešity jsou plné informací o České republice, nicméně jim zapomínáme dodávat sociální a komunikační aspekt. Jak jinak poznat nejlépe Českou republiku než prostřednictvím setkávání s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují. V hodinách zeměpisu se tak kompetence sociální občanská nedá úplně aktivně naplňovat, ale je možné využít informační a komunikační technologie a připojit se prostřednictvím aplikace Skype do různých krajů a měst.

Více se můžete dozvědět zde.

Žáci během školního roku získají dovednosti v následujících tématech: Pozorování trvalých mikroskopických preparátů, tvorby dočasných mikroskopických preparátů. Pozorování rostlinného materiálu (škrobových zrn, průduchů na listech, vnitřní stavby stonku, kořene a listů, rostlinných barviv, trichomů na těle rostlin).

Výstupem je vlastní prezentace vlastních pozorování v programu PowerPoint

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Základní teorie: hardware a software, internet, bezpečnost na internetu. Praktické: editor pro úpravu textu a prezentace.

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Vesmír, globus mapy, určování zeměpisné polohy a časová pásma. Výškopis, krajinná sféra, sopky a zemětřesení, atmosféra, zvětrávání. Podnebí, teplotní pásy, hydrosfera, oceány a moře, vodstvo na pevnině. Biosféra, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi, lesy, tundry a polární oblasti, život ve vodách oceánu. Afrika a Austrálie.

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Původ a vývoj člověka, lidské rasy. Anatomie člověka – soustava opěrná a pohybová, první pomoc; tělní tekutiny, soustava oběhová, nakažlivé nemoci, první pomoc; soustava dýchací, první pomoc; soustava trávicí (přeměna látek a energie, bilance živin); soustava vylučovací; soustava nervová (duševní hygiena); žlázy s vnitřní sekrecí; smyslová ústrojí (oko a ucho). Rozmnožování a vývoj jedince, plánované rodičovství a pohlavní nemoci.

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Strunatci – kruhoústí a paryby; Ryby a obojživelníci (stavba těla, prostředí, druhy a význam); plazi (stavba těla, prostředí, druhy a význam); ptáci (stavba těla, prostředí, druhy a význam). Mechorosty a kapraďorosty – stavba těla a rozmnožování. Nahosemenné rostliny (části těla, druhy, význam pro člověka a ekosystém). Krytosemenné rostliny (stavba těla, druhy, význam pro člověka a ekosystém)
Ekosytémy a základy ekologie

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Živá a neživá příroda, planeta Země, potravní řetězec. Buňky a mikroskopování buněk. Viry, bakterie a sinice. Houby a lišejníky. Řasy, prvoci a žahavci. Ploštěnci, hlísti, měkkýši. Kroužkovci, členovci – pavoukovci, vzdušnícovci a hmyz. Ostnokožci. Člověk a příroda

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení organismu do „provozního“ stavu, tedy jeho zahřátí a protažení namáhaných partií těla a kompenzační cvičení. Výuka je průběžně směřována k soutěžím v atletice a sportovních hrách, kterých se účastníme v rámci obvodu, případně dalších kol. Zde se každoročně umisťujeme v celkovém bodování na nejvyšších příčkách