Dne 11. 9. 2018 se konalo první jednání zástupců tříd v Rodičovské unii. Hlasováním bylo jednomyslně schváleno doporučení Valní hromadě schválení příspěvku Rodičovské unie škole ve výši 250 Kč na žáka. Dále byla schválen dar Rodičovské unie pro letošní školní rok ve výši 80tis. Vyúčtování datu z minulého školního roku bude projednáno na Valné hromadě, která se koná 25. 9. 2018 před třídními schůzkami. Paní vedoucí školní jídelny informovala:

  • o změnách plateb obědů
  • o možnosti ochutnávek obědů zákonnými zástupci po nahlášení v kanceláři a poté zápisu do knihy
  • o možnostech odhlašování obědů
  • o možnosti odběru oběda první (a pouze první) den nemoci

Informace vedení školy jsou uvedeny ZDE .

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017

10. 2017

Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova

Vážení rodiče, 15. 11. 2017 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématy budou: vyhodnocení ankety o komunikaci (Domluvme se! Anketa o komunikaci mezi základní školou a rodiči), příprava a realizace nařízení GDPR na ZŠ, projekt Zdravé děti na Trojce, MAP (místní akční plán) rozvoje školství v Praze 3.

Pozvaným odborníkem je pan Ing. Milan Hausner, vedoucí oddělení školství MČ Praha 3. Na setkání se prosím registrujte ZDE. Těšíme se na setkání s Vámi.

Volební orgán pro volby do Školské rady na shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů svolaném na 19. 9. 2017 (v době konání třídních schůzek)

–  oznámil konání voleb do školské rady na den 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00, včetně oznámení způsobu volby – tajné hlasování, místa – budova ZŠ Lupáčova. Volby proběhnou podle Volebního řádu školské rady při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3 (usnesení č. 518 ze dne 13. 8. 2008, Dodatek č. 1 – usnesení č. 589 ze dne 26. 8. 2015)

– vyzval účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů – písemně členům volebního orgánu či podáním řediteli školy, konečná lhůta k podání těchto návrhů byl stanoven termín 31. 10. 2017

– oznámil datum a místo zveřejní listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy – a to 1. 11. 2017 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda

ZS Lup  179/2017

Zajištění voleb do Školské rady na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Ředitel Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3 (usnesení č. 518 ze dne 13. 8. 2008, Dodatek č. 1 – usnesení č. 589 ze dne 26. 8. 2015)

ustanovuje pro zajištění voleb do školské rady volební orgán ve složení:

Mgr. Kamila Kubrová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Iva Hauftová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, jehož jmenuje předsedou volebního orgánu.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova