Dne 14. 11. se od 18:30 uskuteční v učebně č. 77 ve 2. patře informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku. Přítomna bude výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Kamila Kubrová. V příloze najdete základní informace o přijímacím řízení, které zákonní zástupci obdrží na schůzce spolu se zápisovými lístky též v papírové podobě.

prijimaci_rizeni1819

Vážení rodiče, 7. 11. 2018 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude

Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu.

Pozvaným odborníkem je pan Daniel Dočekal.

Na setkání se prosím registrujte ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 6. 6. 2018. Podrobnosti uvádíme ZDE.

V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti:

  1. které mají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova 1/1200,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova.

 

Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce školy a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1.  doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,

2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Obecná pravidla

KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisu MŠMT

Od února 2018 v rámci mezinárodního projektu působí v naší škole v hodinách španělského jazyka stážistka África Ferrero. Je absolventkou pedagogiky španělštiny pro základní školy (Univerzita Alicante). Náplní její práce budou hospitace, spolupráce při přípravě výukových materiálů, podpora komunikace studentů ve španělštině, výuka a účast na akcích školy. Jsme rádi, že žáci naší školy mají příležitost poznat a využít při svém studiu další rodilé mluvčí, což jistě opět zvýší motivaci ke studiu španělského jazyka.

 

třída    učitelka

 

 

 

 

 

 

 

V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy

ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub plánuje zahájení činnosti na únor/březen 2018. První testování proběhne 26. 1. 2018.
Náplní Klubu nadaných dětí bude zejména možnost setkání s intelektovými vrstevníky. Děti budou pracovat s materiály Mensy – hrát hry i řešit úlohy individuálně, klub 1x za měsíc navštíví odborník (např.průvodce z hvězdárny na Petříně). Klub nebude placený, bude otevřen všem, kdo vykazují mimořádné nadání.

Více o činnosti již zavedených Klubů nadaných dětí zde http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Ve středu 15. 11. 2017 proběhlo v rámci projektu Šablony pro školy již druhé ze šesti plánovaných setkání rodičů a příznivců naší školy s odborníky z oblastí výchovy, vzdělávání, sociální problematiky a veřejného života. Tentokrát naše pozvání přijal zástupce zřizovatele, vedoucí oddělení školství odboru školství MČ Praha 3 a bývalý dlouholetý ředitel ZŠ Lupáčova Ing. Milan Hausner. Rodiče našich žáků seznámil s aktuálními projekty a plány městské části nejen v oblasti školství, ale též například služeb pro obyvatele, dopravní a virtuální bezpečnosti, či postupu v ochraně osobních údajů. Věříme, že dvouhodinová beseda byla pro zúčastněné přínosem.

Vážení rodiče, 15. 11. 2017 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématy budou: vyhodnocení ankety o komunikaci (Domluvme se! Anketa o komunikaci mezi základní školou a rodiči), příprava a realizace nařízení GDPR na ZŠ, projekt Zdravé děti na Trojce, MAP (místní akční plán) rozvoje školství v Praze 3.

Pozvaným odborníkem je pan Ing. Milan Hausner, vedoucí oddělení školství MČ Praha 3. Na setkání se prosím registrujte ZDE. Těšíme se na setkání s Vámi.