V příloze uvádíme aktuální informace k 24. 9. 2016 týkající se zájmové činnosti a kontakty na lektory a koordinátory. Lektoři zájmové činnosti budou žáky – zájemce kontaktovat. Elektronický sběr přihlášek byl ke dni 23. 9. 2016 ukončen.

zajmovkaweb24092016

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017; v tento den se koná pouze jedna vyučovací hodina 8:00-8:45, kdy budou žáci se svými třídními učitelkami a dostanou základní informace ke školnímu roku. Žáci jdou samostatně do svých tříd, nepřezouvají se. Seznam nových žáků a jejich zařazení do tříd bude vyvěšen 4. 9. ráno u vstupu do školy. Škola se pro žáky otevírá v 7:40, v 8 hodin již začíná vyučování. Učebnice noví žáci dostanou až při dané vyučovací hodině, kde se také dozvědí požadavky na sešity, učebnice apod. V současné chvíli je rozvrh hodin nastaven pro žáky 6. ročníku každý den (pondělí – pátek) 8:00 – 13:30.
Obědy se 4. 9. 2017 vydávají mezi 9:00 – 11:00 (v ostatní dny podle rozvrhu), pokud máte zájem o oběd již v tento den, je vhodné domluvit si během posledního týdne v srpnu s vedoucí školní jídelny platbu obědů – e-mail: hola@lupacovka.cz; její kancelář se nachází v přízemí školy, vpravo od vstupních dveří. Informace o školní jídelně najdete také na webu školy.
Dne 5. 9. (třídnické práce) je zkrácená výuka do 12:35,  6. 9. zkrácená výuka do 12:35 podle rozvrhu.
Kontakty v případě dalších dotazů: kubrova@lupacovka.cz, tel. 777 477 981.

Do prostředí Školy Online se můžete přihlásit prostřednictvím:


Co dělat, když Vám nefunguje přihlášení do Školy Online:

 1. zkuste změnit vlastní pomocí
  • Mohli jste si několikanásobným špatným přihlášením zablokovat heslo na jednu hodinu. Proto zkuste po hodině přihlášení znovu.
  • Pokud se Vám ani po hodině nejde přihlášení, tak zkuste vymazat historii prohlížeče pro formulářová pole a hesla, následně se zkuste přihlásit znovu.
  • Pokud ani nyní se nelze přihlásit do Školy Online, zkuste změnit heslo prostřednictvím emailu.
 2. kontaktujte školního správce prostředí Školy Online, Mgr. Petru Vaňkovou, Ph.D.  (email: vankova@lupacovka.cz, popř. telefonicky na 777 478 657)

Pro informaci:

 • rodičovské účty jsou ve většině případů ve znění: prijmeniZaka_jmenoZaka
 • žákovské účty (od 4. třídy): prijmeniZaka.jmenoZaka

Na prvním stupni předpokládáme využití obou forem komunikace. Způsob předávání informací o známkách záleží na domluvě učitele a rodičů. V příloze budeme také zveřejňovat často kladené otázky související s provozem elektronických žákovských.
Podle stanoviska MŠMT není nutno vést žákovskou knížku v papírové podobě. Škola však vždy musí zajistit rodičům přístup k informacím o vzdělávání žáků podle podmínek definovaných v školském zákoně. V příloze tohoto článku jsou výhody a nevýhody elektronického systému evidence známek.  Způsob přihlašování žáků je zveřejněn níže. Způsob přihlašování rodičů je zveřejněn níže. Hesla budou předána v průběhu třídních schůzek, popř. na vyžádání prostřednictvím školního správce prostředí.

UR je partnerem s koly a podílí se na celé řadě aktivit včetně dnů otevřených dveří, organizace soutěží a dalších aktivit. Členství v UR je pro zákonné zástupce dobrovolné, ale doporučuje se všem rodičům či zákonným zástupcům žáků.
Organizace (spolek) vede své vlastní účetnictví , které podléhá schválení valné hromady a je zajišťováno výkonným výborem. Tento výbor (předsednictvo) rozhoduje o finančních výdajích na pomoc škole. Rozpočet je vždy schvalován na valné hromadě v září, kde také probíhá posouzení výdajů minulého období. Rodiče jsou průběžně informováni na schůzích předsednictva, které probíhají společně se Školskou radou.

Předsedou UR je také předseda Školské rady pan Jan Bém.

Vklady členských příspěvků a darů

290394369/0800
Česká spořitelna 

V současné době se pracuje na úpravě nových stanov.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska školy u vchodu dveře bočního vstupu do ZŠ) a způsobem umožňující dálkový přístup – www.lupacovka.cz

Tímto zveřejněním, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, se tato rozhodnutí považují ve smyslu školského zákona a správního řádu za oznámená dnem 15.2.2016.

Ostatní poučení je uvedeno v textu rozhodnutí. 

spravnirizeni_zapis_prvnirocniky_unor2016.pdf

První setkání zákonných zástupců žáků prvních ročníků
se uskuteční    dne   18.5.2016 od 15.00 v kmenových třídách

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1Program setkání: 

 1. Představení školního vzdělávacího programu
 2. Co si připravit
 3. Zájmová činnost – kroužky cizích jazyků
 4. Třídní učitelky a rozdělení žáků
 5. Pomůcky
 6. Další informace: hauftova@lupacovka.cz

plakatprvnaci