Nové hledání

Pokud nejste spokojeni s výsledky níže, zkuste prosím nové hledání

36 výsledky hledání pro: erasmus

31

9. pedagogická konference Nejen za katedrou

ve čtvrtek 13. 4. se v ZŠ Lupáčova uskutečnila již 9. konference s názvem Nejen za katedrou, která byla letos poprvé součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Již tradičního setkání otevřeného široké veřejnosti se zúčastlili všichni členové pedagogického sboru školy, pozvání přijali zástupci Úřadu městské části Praha 3 a DDM Ulita. Během čtyřhodinového programu zaznělo více než dvacet příspěvků, v nichž učitelé představili aktivity a projekty, které se žáky realizovali v uplynulém roce nad rámec výuky mimo žákovské lavice a učitelské katedry. Jmenujme alespoň některé z nich: dlouhodobý mezinárodní projekt Erasmus+, projekt 1. stupně o zajímavostech České republiky, mezinárodní jazykové zkoušky a zapojení rodilých mluvčích do výuky, různorodé aktivity školní družiny, knihovny, mediatéky a polytechnického klubu, nebo například sportovní kurzy 7. a 8. ročníku. Konference opět ukázala, že současnou kvalitní základní školu utvářejí především aktivní učitelé, kteří dokážou předávat svým žákům nové vědomosti tvořivým a přitom efektivním způsobem.

33

Výstava 3D modelů

V rámci projektu ERASMUS+ byla na naší škole uspořádána unikátní výstava trojrozměrných modelů. Děti vytvořily 40 úžasných prací a samy si zvolily, které se jim líbí nejvíce. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

https://youtu.be/0I09h2GuC_s

35

Španělský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

Vyučovací předmět: Španělský jazyk

Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky, výslovnost, gramatické jevy a učí se tvořit větné konstrukce. Žák postupně rozvíjí své komunikační schopnosti a seznamuje se se světem španělsky mluvících zemí.

Výuka španělštiny je založena na systematickém rozvíjení řečových dovedností, aby byl žák schopen:

 • získat sebedůvěru při běžných rozhovorech.
 • přečíst si texty v daném jazyce a s textem pracovat.
 • získávat a postupně rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti.
 • poznávat reálie oblastí, kde se daným jazykem mluví.
 • uplatňovat mezipředmětové vztahy.

Výuka je realizována v kombinaci českých vyučujících s rodilými mluvčími. Pravidelně spolupracujeme se stážisty ze Španělska v rámci programu Erasmus +.

Standartní výuka je doplňována prací s interaktivní tabulí a multimediálními zdroji.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vytváří následující dovednosti:

Receptivní dovednosti:  

 • plynulé čtení španělských textů
 • porozumění čteného i slyšeného textu, práce s textem
 • porozumění mluvené konverzaci
 • běžné používání slovníku a orientace na internetu

 

Produktivní dovednosti:  

 • tvoření otázek a odpovědí
 • vedení dialogu na zadané téma
 • reprodukce psaného, čteného i slyšeného textu
 • vyprávění na zadané téma
 • překlad z češtiny do španělštiny a naopak
 • správné používání gramatických jevů
 • vyhotovení projektů na zadané téma

 

Žák předkládá a realizuje: 

 • projekty na zadané tematické celky
 • žák projevuje dovednost v rozhovoru
 • vizitku se základními údaji o sobě
 • jednoduché texty na zadané téma

Zpracovala Barbora Fousková