Profil žáka a charakteristika vzdělávacího programu

Profil žáka je základní charakteristikou školního vzdělávacího programu

V rámci našeho ŠVP „Lupáčovka“ máte možnost:

 • rozvíjet své nadání v projektech pro nadané děti již od první třídy,
 • pochopit, že cizí jazyk lze zvládat i při uplatnění cizojazyčných materiálů v ostatních předmětech,
 • naučit se psát všemi deseti od šestého ročníku,
 • být počítačově zběhlý a zvládnout základy počítačové gramotnosti ve dvou počítačových třídách a s technikou v odborných učebnách i kmenových třídách,
 • přihlásit se do zájmové činnosti pro žáky, kterou navštěvuje prakticky 70 % všech žáků školy,
 • účastnit se preventivních programů na podporu kamarádských vztahů mezi žáky k prevenci nevhodného chování,
 • obhájit v devátém ročníku svou závěrečnou práci,
 • úspěšně se zapojit do celé řady soutěží.
 • učit se 5 světových jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština,
 • učit se první cizí jazyk už od první třídy a druhý formou přípravky od V. ročníku,
 • podílet se na projektech pro nadané děti v oblasti cizích jazyků – SMARTPET KLIO – s částečně integrovanou výukou cizího jazyka v běžných předmětech,
 • poznávat země Evropské unie v podobě poznávacích a výměnných zájezdů na podporu povědomí i rozšíření jazykových dovedností a spolupracovat s partnerskými školami po celém světě,
 • pochopit, že cizí jazyk lze zvládat i při uplatnění cizojazyčných materiálů v ostatních předmětech,
 • studovat, bavit se i poznávat prostřednictvím školní knihovny a mediatéky s hojně zastoupenou českou i zahraniční dětskou literaturou,
 • účastnit se preventivních programů na podporu kamarádských vztahů mezi žáky k prevenci nevhodného chován
 • využívat moderní online nástroje, které usnadní úspěšně projít hodnocením výstupů v matematice, cizím jazyce a českém jazyce v pátém a devátém ročníku,
 • zúčastnit se výuky prioritně zaměřené na další studium na gymnáziích. O úspěších v této oblasti svědčí procento žáků následně studující gymnázia.

Profil absolventa školy

Až vyjdu tuto školu…

 • budu vybaven/a souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a též schopností adaptovat se na měnící se tržní vztahy v pracovním procesu i v celoevropském kontextu,
 • zvládnu základní (i rozšiřující) učivo dané standardem základní školy tak, abych jeho obsah uměl/a uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohl/a z něj v denních situacích čerpat,
 • získám nejen vědomosti, ale především praktické dovednosti potřebné pro budoucí studium i zaměstnání,
 • zvládnu základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s technickými prostředky,
 • budu umět analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje,
 • budu běžně operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy,
 • budu samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzovat řešení a osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
 • budu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
 • budu rozumět základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy, a budu si vědoma svých práv a povinností ve škole i mimo ni,
 • budu se zodpovědně rozhodovat podle dané situace, poskytovat dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
 • budu respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápat ekologické souvislosti a základy ochrany přírody,
 • a také budu rozvíjet své kreativní myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění svých záměrů a chápat podstatu, cíl a rizika přijatých řešení.