děti

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2020/2021

 

ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti zájmovou aktivitu, která je v letošním školním roce silně ovlivněna hygienickými opatřeními, které současně naruší chod a organizaci ŠD.

Vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat jednotlivá oddělení provozu ŠD, z těchto důvodů lze většinu zájmové aktivity nabídnout pouze jednomu oddělení ŠD.

 

Knihovna a mediální centrum – bude fungovat beze změny

Schůtová Michaela

Pondělí – pátek: 12:50 – 14:00, 15:30 – 16:15 hodin

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. Stupně. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup, při dodržení všech hygienických opatření ( desinfekce rukou, ústenka).

K a M centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

 

Čtenářský kroužek – bude fungovat beze změny

Barkai Gabriela

Pondělí – od 14:00 – 15:30

Vhodné pro žáky  3. – 5. tříd

Četba dobré literatury je jemnou, avšak silnou „masáží“ mozku.

Při četbě se dětem rozšíří slovní zásoba, zlepší se pravopis a vyjadřovací schopnosti, bude se dětem

lépe učit i v jiných předmětech – pochopí lépe text.

Pokud máš kladný vztah ke čtení a knihám, máš zájem o společné sdílení čtenářských zážitků a zájem o rozvíjení se vlastního čtení, tato aktivita je to pravé pro tebe.

Náplní bude:

– vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize (kniha je můj kamarád)

– motivace žáků ke čtení

– společné povídání o knihách

– možnost vlastního výběru knih různého zaměření moje oblíbená kniha, knihy z

čtenářského deníku, časopisy, komiksy, encyklopedie, atlasy…

– rozvoj tichého i hlasitého čtení – vyjádření kresbou, pantomima, poslech audioknihy

– možnost napsání vlastní povídky – návštěva místní knihovny

 

Již druhým rokem se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

 

Hry s míčembudou fungovat pouze pro oddělení lektorky Vilmy Abrahámové
Čtvrtek: 12:45 – 13:30– tělocvična školy

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty. Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například vybíjená, házená, miniházená, kopaná. Děti se naučí základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost

reakce.

 

Míčové sporty v ŠD – budou fungovat pouze pro oddělení lektorky Hany Šípové

 

Pátek: 13:00 – 14:30 hodin – tělocvična školy

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

 

Deskové hry –  budou fungovat pouze pro oddělení Mgr. Saturkové Anny

Středa : 15:00 – 16:30 – VV ateliér

Hry mají pro děti v každém věku jiný význam. Pro mladší žáky jsou hlavně zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění řešit problémy, Deskové hry mají řadu dalších benefitů – děti si při nich osvojují plánování a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, rozvíjí kreativitu, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, ale také učí vzájemné komunikaci a respektu. Není to jen koníček a zábavu, je to škola hrou. Děti se naučí hry logické, stolní, karetní, strategické a další.

 

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro jedeno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky

 

Blanka Jeřábková

Čtvrtek 14:00 – 15.00 uč. 54

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Přihláška k zájmovým aktivitám ŠD: ZDE

děti

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu : od 1. září 2020

Ranní služba: je zrušena
Odpolední služba: 11:30 – 17:30

Platba školní družiny :

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech

Úhrada je 210,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol : datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444

možnost plateb:
celoročně : 2.100,- Kč

2 x ročně : v období IX. – XII. měsíc: 840,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.260,- Kč

měsíčně : – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2021

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.   

Obědy , čipové karty, karty na mléko : 

veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984, mail – hola@lupacovka.cz

https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

 

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

  • variabilní symbol – datum narození dítěte
   -příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003 )
  • uvádějte vždy jméno strávníka
  • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
  • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

Režim v ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
11:45 – 12:15 h.– společný odchod do jídelny na oběd
– desinfekce rukou, oběd a čipování ( výběr jídla )
12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání ( relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci )
14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod z školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin
15:30 – 17:30 hodin

V době od 14:00 – 15:30 probíhá hlavní činnost nebo pobyt venku.                    V této době není možné dítě z školní družiny vyzvednout z důvodu pobytu celých nespojených oddělení mimo budovu školy

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v
zápisním lístku:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD
( např. na jiný mimoškolní kroužek ), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!      

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám.                                                                                                                           Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz

Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!

  Pozdní odchody z ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu ( tj. po 17:30 h. ), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :
– papírový ručník, utěrky
– oblečení do herny a na vycházky ( popř. i starší obuv ) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo ( stačí jako součást vybavení do školy )
– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků

Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost.                                         V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.

 

Odhláška z ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok !

 

děti

Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz

vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 mohou žáci prvního stupně nastoupit do škol.
Vzdělávací proces bude probíhat denně od 8:00 – 16:00 hodin.

• žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020
• v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti
• od 25. 5. 2020 je možnost školního stravování (za přísných hygienických podmínek )
• aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků
• aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků
• tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou povoleny
• žáci musí být v jedné místnosti ( třídě ), nemohou využívat společné prostory ŠD – místnost pro ranní družinu, tělocvičnu, relaxační místnost, hernu, knihovnu, vv ateliér

Ke dni 10. 3. 2020 je ukončena činnost ŠD.

V školním roce 2019/2020 je povinná úhrada 210,-Kč/měsíc za období září – březen.
V době přerušení provozu ŠD (v měsíci dubnu až srpnu) se úplata neprovádí !!!

Prosím, ukončete platby, kdo neuhradil, uhraďte nedoplatky.
Vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu až červenci.

 

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2020/2021 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.

V školním roce 2020/2021 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu druhého týdne září 2020, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 můžete vyplnit ( pouze první stranu ) a poslat na klonova@lupacovka.cz, nebo nechat na vrátnici školy do 26. 6. 2020.

—–>ZÁPISNÍ LÍSTEK ZDE<—–

Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2020 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

Za ŠD Zuzana Klonová.

Vážení rodiče, milé děti, 

   jste automaticky zařazeni/zapsáni do školní družiny do 3. odd. šd Sovičky pro příští školní rok 2020/2021, tzn. že své dítě již nemusíte nijak přihlašovat  (jen později, pravděpodobně v červnu, obdržíte nové Zápisní lístky k vyplnění).

Pokud ale o školní družinu v příštím školním roce zájem nemáte, napište prosím email ( tzv.”odhlášení dítěte ze šd ” ) na : klonova@lupacovka.cz.
Děkuji.
Na viděnou se těší s Vámi a s dětmi Blanka Jeřábková

děti

V pátek 6. 3. 2020 jsme si šli zaskotačit do JumpParku  na Jarově. Jeli jsme z Olšanského náměstí tram. č. 9 na Chmelnici a zbytek došli pěšky. Po příchodu se děti převlékly do lehkého sportovního oblečení a protiskluzových ponožek (někteří si je dokoupili na místě).  Batůžky a oblečení jsme si uložili na vyvýšené patro. Poté jsme shlédli instruktážní video a společně si zopakovali bezpečnostní pravidla při skákání.

Ve dvou halách si děti vybraly aktivity dle vlastního zájmu: skákání do molitanů (foam pit); basketbal; trampolíny spojené do velké plochy (free jump); nafukovací žíněnku (air track) – pro nás ideální na běhání; lezení a vyskakování na lavici či malou horolezeckou stěnu  s videoprodukcí  (interactive wall) – nejoblíbenější bylo chytání netopýrů.

Rezervovaná hodina utekla jako voda a nikomu se nechtělo pryč. Na vyvýšeném patře jsme se převlékli a nasvačili. Až nyní jsem měla čas udělat první fotku.

Pěkné počasí nám dovolilo procházku přes Židovské pece se zastavením na dvou dětských hřištích. Největším lákadlem byl pružinový kolotoč, kde se všichni zájemci vystřídali. Všechny děti bych chtěla pochválit – byly vzorné a vzájemně ohleduplné,  a to při sportování i jízdě MHD. Během výletu nedošlo k žádnému úrazu ani konfliktu. Všichni jsme si to krásně užili.

děti děti dětiděti dětiděti

 

děti

Pravidelné vycházky na dětská hřiště v okolí školy, zde hrajeme kolektivní míčové hry, cvičíme na provazových prolézačkách. Pracovní a výtvarné činnosti. Účast na výtvarné soutěži Lidice 2020. Účast na charitativní akci pro zvířecí útulek Voříškov. Výroba dárků na školní jarmark, návštěva kina Aero. Akce Tapatan – ostrov čtení a her. Karneval s maskami a soutěžemi. Hrajeme vědomostní, dovednostní hry a soutěže, dále také hrajeme didaktické hry a soutěže, čteme si dětskou literaturu a beletrii.

Vychovatelka Vilma Abrahámová

 

děti

děti

Výběr z aktivit 2. odd. šd Sovičky 2.A a 2.B a kontaktní hry…

děti

děti

 

Kontaktní hry podporují odstranění nejistot, zábran a obav v chování. Děti se mohou naučit intenzivně se jeden na druhého naladit, brát na druhé ohledy, přezkoumat ve vzájemných kontaktech výhrady ke spolužákům, vnímat ostatní a akceptovat je jako rovnocenné partnery.
Na začátek se nabízejí hry, ve kterých se mohou jednotlivci ve skupině „ztratit“, teprve později (až se skupina lépe zná) by se mělo přejít na hry ve dvojicích a malých skupinkách. Při tom je nutno dát pozor, aby navázání kontaktu v žádném případě nebylo vynucené, nýbrž musí vycházet z osobního a svobodného rozhodnutí hráčů.
Děti s obavami z doteků musí mít možnost se dotekům vyhnout!

Dotýkaná

Popis hry: Hráči se pohybují po místnosti a vedoucí hry jim zadává pokyny, např.: „Všechny děti se dotknou dřeva.“ Pak děti vyrazí a co nejrychleji se snaží dotknout něčeho ze dřeva.
Příklady:
„Všechny děti se dotknou skla.“
„Všechny děti se dotknou podlahy.“
„Všechny děti se dotknou kůže.“
„Všechny děti se dotknou Martina.“
„Všechny děti se dotknou blond vlasů.“
„Všechny děti se dotknou Tomášova nosu.“
„Dotkněte se jednoho dítěte na hlavě.“

Hledám – najdu?

Materiál: Různé předměty, které je vhodné vložit do obálek, aby nebylo hned vidět, kdo jaký předmět má.
Popis hry: Každý si vytáhne (nebo dostane) obálku s předmětem a hledá spoluhráče s jiným vhodným předmětem do dvojice. Např. tužka a papír, zápalka a svíčka, nůž a vidlička, jehla a nit, látací příze a děravá ponožka. Když se hráči najdou, mohou si ke svým předmětům připravit malou pantomimu a předvést ji skupině. Možné je taky bavit se na dané téma nebo se intenzivněji seznamovat.
Varianta: Je možné použít i přísloví. Každý si vytáhne část přísloví a musí najít hráče, který k němu má druhou část. Oba by přísloví mohli skupině pantomimicky předvést.

Atomy

Popis hry: Všichni hráči zmateně pobíhají sem a tam. Vedoucí hry zvolá nějaké číslo, např. „3 atomy“. Hráči se musí po třech chytit za ruce a utvořit skupinku. Kdo zbude, je vyřazen. Hra končí, jakmile zbudou jen dva hráči.
Varianta: Dotek částmi těla. Pokyn vedoucího hry zní např.: „7 – nohama“. Nyní se musí spojit sedm hráčů a dotknout se nohama.
Poznámka: Pro orientaci může hrát hudba. Když hudba utichne, následuje pokyn vedoucího hry.

Automyčka

Popis hry: Děti klečí ve dvou řadách proti sobě, tvoří automyčku. Jedno dítě je auto, které jede (pomalu jde) do myčky. Při tom je namydleno pomocí mycích hub, drhnuto kartáči, sprchováno, utíráno do sucha, leštěno… Děti, které tvoří myčku, při tom provádějí odpovídající pohyby.

Popcorn

Popis hry: Podlaha místnosti představuje horký sporák. Vedoucí hry ho stále víc rozpaluje. Hráči představují popcorn a začínají všude divoce „nadskakovat“. Když je poskakování moc, nalije vedoucí hry na popcorn imaginární sirup. Kdo se nyní navzájem dotkne, přilepí se. Hra končí jednou obrovskou popcornovou koulí.
Varianta: Hráči se pohybují na hudbu po místnosti. Když hudba utichne, vytvoří děti dvojice, a když hudba opět začne hrát, pohybují se dál ve „slepených“ dvojicích. Při každém zastavení hudby se popcorn zvětšuje, až je celá skupina slepená dohromady.

Hledání párů

Popis hry: Děti sedí kolem velkého stolu. Na stole jsou kartičky položené obrázky dolů – pro každé dítě jedna. Když si děti jeden obrázek vyberou, musí najít spolužáka, který má vhodný protějšek (např. bota a ponožka, strom a list, branka a míč). Sounáležitost by se měla vysvětlit; i zdánlivě nelogická vysvětlení jsou povolena.

Mravenci

Popis hry: Základní myšlenka tkví v mravencích, kteří vždy, když se potkají, navážou kontakt tykadly. Hráči běhají v rámci vymezeného území křížem krážem a při každém setkání se zdraví dotekem. Jako pozdrav se může použít: plácnutí dlaní, klepnutí na rameno nebo záda, dotek nohama atd.
Varianta: Pozdravení bez tělesného kontaktu, např. pukrle nebo úklona.

Vypínač

Popis hry: Zatímco jedna polovina skupiny jde na chvíli za dveře, druhá polovina se domluví, kde se bude nacházet vypínač: přesně určené místo na těle, např. koleno, levý ušní lalůček, pravý palec. Pak začnou všichni v místnosti vydávat trvalý zvuk, např. húúúúú. Skupina, která byla za dveřmi, vejde dovnitř a jejich úkolem je „sirény“ vypnout. Zkouší mačkat na různé části těla „sirén“, dokud nenajdou vypínač. Každý hráč, u kterého zmáčknou daný „knoflík“, ztichne. Cílem hry může být, že hráč, který najde vypínač jako poslední, musí splnit nějaký legrační úkol. Také se může stopovat čas, který je zapotřebí, než se „sirény“ podaří vypnout. V dalším kole se druhá skupina pokouší čas překonat.
Varianta: Na lístky se napíšou různé možnosti vypínačů. Každý hráč první skupiny si vytáhne lísteček a tím je dán jeho vypínač. Úkolem hráčů z druhé skupiny je nyní co nejrychleji vypnout „sirény“ (každý jednu!). Komu se to jako prvnímu podaří, dostane řád, nebo se vyhlásí umístění podle pořadí. Pak se skupiny vymění.
Hra se dá hrát jen s jednou částí skupiny, ostatní se dívají. Jeden je siréna, několik hráčů jde ven. Ti se postupně jeden po druhém vracejí a každému se stopuje čas, který potřebuje k nalezení vypínače.

Slepá bába

Materiál: páska na oči
Popis hry: Hráči se rozmístí po vymezené ploše. Jednomu se zavážou oči. Musí se pokusit chytit jednoho ze spoluhráčů. Když se mu to podaří, snaží se po hmatu (obličej, vlasy, tělo) identifikovat chyceného. Když ví, kdo to je, stává se poznané dítě „slepou bábou“. Jinak musí znovu chytat a hádat původní „slepá bába“.

Bobeš

Popis hry: Všechny děti chodí se zavřenýma očima a nataženými pažemi po místnosti. Když se dvě děti potkají, ptá se první: „Bobeš?“, a druhé se ptá zpátky: „Bobeš?“. Takhle se ptají všichni kromě jednoho, který je opravdu Bobeš. (Na začátku hry se rozhodne, kdo to bude.) Když takto někdo osloví Bobše, ten mu nesmí odpovědět, protože Bobeš je němý. Když dítě zjistí, že narazilo na Bobše, musí rychle zareagovat a pokusit se chytit ho za ruku. Když se mu to podaří, hra končí. Když se mu to nepodaří, protože Bobeš rychle uteče, hledá se dál.

Zlý kouzelník

Popis hry: Jeden hráč je zlý kouzelník a pokouší se ostatní proměnit v kameny. Každý, koho se dotkne, musí ihned „zkamenět“ v pozici, v jaké je. Zakletého hráče může ale vysvobodit hráč se stejnou barvou vlasů. Ten k zakletému musí přijít, pohladit ho po hlavě a říct: „Jsi opět volný!“ Kouzelník má dvě minuty na to, aby zaklel co nejvíce hráčů. Komu se podařilo za danou dobu proměnit co nejvíce hráčů v kameny, ten je nejlepším kouzelníkem.
Poznámka: Kdyby se ve hře stalo, že někteří hráči jsou kvůli barvě svých vlasů v nevýhodě (např. rezaví), doporučuje se stanovit jinou osvobozující vlastnost.

Mačkání palce

Popis hry: Skupina sedí se zavřenýma očima a zvednutým palcem v kruhu nebo na svých místech. Vedoucí hry dotekem vybere tři hráče, kteří potichu vstanou a chodí po místnosti. Každý z nich si vybere jednoho ze spoluhráčů, zmáčkne mu palec a opět se vrátí na své místo. Na pokyn vedoucího hry mohou všichni zase otevřít oči. Hráči, kterým někdo zmáčkl palec, musí hádat, kdo jim ho zmáčkl. Kdo uhodne, může mačkat palec v dalším kole.

Ruce

Popis hry: Hráči utvoří dvojice a sednou si naproti sobě. Zavřou oči a pokoušejí se bavit jen pomocí rukou.
Poznámka: Tato hra slouží k rozvoji taktilní schopnosti a schopnosti nonverbální komunikace.

Tiché putování

Popis hry: Hráči sedí se zavřenýma očima na svých místech. Jeden určený hráč vyrazí do prostoru a poklepe na rameno jinému hráči. Dotyčný se zvedne a uvolní mu své místo. Stojící hráč poklepe na rameno někomu jinému, který zase jemu uvolní jeho místo. Po určité době všichni hráči otevřou oči a s údivem zjistí, že každý sedí někde úplně jinde.

Má ruka zdraví tvé koleno

Popis hry: Všichni sedí v kruhu. Jeden hráč vstane, přistoupí k jinému hráči, osloví ho a řekne: „Má ruka zdraví tvé koleno.“ A současně řečené provede. Oslovený vstane (první hráč si sedne na jeho místo), jde k někomu jinému a s odpovídajícím pohybem řekne: „Mé koleno zdraví tvůj loket.“ Další pozdrav by mohl znít: „Můj loket zdraví tvé rameno“ atd. Při této hře platí následující pravidlo: Žádná část těla se nesmí uvést dvakrát. Kdo už hrál, zkříží paže na hrudi.

Zmrzlé ruce

Materiál: tělový balzám
Popis hry: Hráči utvoří dvojice a přeměřením určí, kdo z dvojice je menší. Vedoucí hry vypráví, že ten menší byl jednoho mrazivého zimního večera venku a má studené, skoro zmrzlé ruce. Lék (tělový balzám) působí jen tehdy, když je do nich pečlivě vtírán. Tento lék dostanou do rukou ti větší, kteří okamžitě začnou s léčbou. Nesmí se mluvit. Přibližně po dvou minutách se role vymění. Nyní masírují ti menší zmrzlé ruce svých vyšších partnerů.

Rozhovor chodidel

Popis hry: Dva partneři sedí naproti sobě, předtím si vyzuli boty. Během hry se nesmí mluvit. Na začátku hry má každý chodidla v základní poloze – těsně u svého těla. Postupně se chodidla k sobě přibližují, seznamují se, hladí a zahřívají se, loučí se atd. Vedoucí hry vždy říká, co hráči se svými chodidly mají dělat. Mezi jednotlivými příkazy se chodidla vždy vrací do základní polohy.
Příklady: Chodidla jsou hašteřivá, jdou k sobě a hádají se. Pravé plosky nohou se pevně přitisknou k sobě, jako by chtěly rozlousknout ořech. Chodidla jsou ledová a navzájem se zahřívají atd.

Kouzelné lepidlo

Popis hry: Hráči utvoří dvojice. Představují si, že mají kouzelné lepidlo, které opravdu dobře drží. Vedoucí hry říká, které části těla se mají slepit dohromady, např.: „Dejte kapku lepidla na své ucho.“ Nyní si páry k sobě přitisknou uši a chvilku chodí po místnosti s uchem na uchu. Pak se zastaví a pomocí rukou si uši od sebe „odlepí“. Jako další kápnou lepidlo na své koleno, svůj pupík nebo svou ruku atd. Starší děti k sobě mohou slepit dvě nebo více částí těla a pokusit se pak společně pohybovat, což mnohdy není vůbec jednoduché.

Řetězová reakce

Popis hry: Členové skupiny se libovolně rozmístí po místnosti. Jeden člen skupiny začne: zavolá k sobě někoho jiného, kdo se mu nějakým způsobem podobá, např. také nosí brýle, má na sobě modrou košili apod. Druhý člen skupiny se chytí prvního a přivolá k sobě někoho dalšího, kdo s ním má něco společného atd. – až se nakonec všichni drží za ruce. Hra se může libovolně často opakovat. Při tom se budou tvořit stále nové řady, z kterých bude patrné, že všichni ve skupině k sobě různými způsoby patří a že rozdíly mezi nimi jsou ve skutečnosti jen relativní. Uvědomili si už jednotlivci, kolik společného mají s ostatními?

Roboti

Popis hry: Dva „roboti“ se k sobě postaví zády a na povel vyrazí (trhavými pohyby) každý opačným směrem než ten druhý. Úkolem dvou „operátorů“ je pomocí lehkých pohybů (poklepání na pravé rameno – otočit doprava; na levé rameno – otočit doleva) oba roboty k sobě zase dovést. Další možnosti řízení jsou: zatahat za pravé ucho – roboti vydávají zvuky; zatahat za levé ucho – roboti ztichnou; dotek na zádech – jdou dopředu; dotek hrudníku nebo hlavy – jdou dozadu; dotek na boku – jdou do strany; zatahání za ruku je nouzová brzda atd. Roboti sami pochodují jen dopředu, když narazí na překážku, šlapou na místě tak dlouho, než jim „operátoři“ udají jiný směr. Hra končí, když se oba roboti mohou obejmout.
Varianta: Stejnou hru můžou hrát i dva (1 robot a 1 operátor). Při tom „operátor“ odpovídá za to, aby „robot“ do ničeho nenarazil.

Mumie

Materiál: do dvojice jedna role toaletního papíru
Popis hry: Děti si stoupnou do dvojic a na povel „Start!“ začne jedno dítě druhé omotávat toaletním papírem od hlavy k patě. „Mumii“ smí být vidět jen oči, pusa a nos, jinak musí být vše omotané. Kdo jako první svou „mumii“ zabalí, vyhrává.
Poznámka: Hra, při níž je potřeba rychlost a obratnost, dokáže pobavit i větší děti. Stáním v klidu se dá partnerovi jeho práce usnadnit.

Na sochaře

Popis hry: Polovina hráčů se stane „modelovací hmotou“, ostatní jsou „sochaři“. Nyní „sochaři“ z „hmoty“ modelují různé sochy. Musí při tom dávat pozor, aby svůj „model“ nezranili.
Varianta: „Modelovací hmota“ má při tvarování zavřené oči a pokouší se uhodnout, co znázorňuje.

Tužka mezi prsty

Popis hry: Skupina se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane jednu tužku. Tužku dvojice drží mezi svými pravými – nebo levými – ukazováčky. Přitom se všechny páry pohybují nejprve volně po místnosti. Nesmí spolu mluvit a samozřejmě nesmí nechat tužky spadnout na zem. Po určité době začne vedoucí hry dávat pokyny pro pohyb: jít dopředu, zvednout paže, běžet, jít do dřepu atd.
Jak dlouho potrvá, než první tužka spadne? Jak dlouho vydrží skupina jako celek pohybovat se s tužkami bez pádu? Cvičení lze provádět i s nafukovacími balónky, které dvojice drží hlavami – čelo na čelo.
Jak těžké bylo cvičení? Jak se páry mezi sebou dorozumívaly? Kdo převzal vedení, kdo se nechal vést? Jak se páry dorozumívaly s ostatními?

Hravá zvířátka

Popis hry: Děti sedí ve dvojicích na zemi tak, že jedno dítě má před sebou záda toho druhého. Děti si představují, že záda toho před nimi jsou zeleným kopcem, na kterém si hrají zvířata, která znázorňují ruce zadního hráče. Vedoucí hry vypráví příběh a dává následující pokyny:
Byla jednou jedna malá myška, která byla zvědavá, co by tak všechno na kopci mohla dělat. Vezměte jednu ruku a nechejte ji jako myšku běhat po kopci nahoru a dolů… A přilezl i hlemýžď, který po kopci pomalu klouzal nahoru a dolů. Vezměte druhou ruku a nechejte ji pohybovat se jako hlemýžď… A přišel i klokan, který několika málo velkými skoky vyběhl na kopec a zase dolů. Která ruka to má udělat?… A přišel i malý mraveneček, který prozkoumával kopec lehkými krůčky. Která ruka chce převzít tuto úlohu?… A jaké zvíře má ještě vyběhnout na kopec? A pomocí které ruky se to zvíře vydá na cestu?… A nyní vezměte obě ruce a nechejte dvě těžké želvy hrát si na kopci „na honěnou“. Posunujte při tom rukama po zádech… Následně se role vymění a vedoucí hry pokyny opakuje, příp. je může obměnit. Při následujícím rozboru se může zeptat, jak se dětem hra líbila a které zvíře se jim líbilo nejvíc.
Poznámka: Po dlouhém sezení nebo po namáhavé činnosti tyto obrazy z přírody děti osvěží.

Zvířecí masáž

Popis hry: Děti utvoří dvojice. Jedno si sedne na židli tak, že opěradlo nebude mít za zády, nýbrž před sebou nebo na boku. Druhé dítě se postaví za sedící a položí mu ruce na ramena. Děti si představí, že po zádech sedícího dítěte pobíhají zvířata. Pohyby jsou zapracovány do příběhu:
„Nacházíme se v africké savaně blízko zdroje vody. V dálce vidíme oblak prachu, který se stále přibližuje. Nasloucháme a slyšíme cválající koně. Kopyta jsou zřetelně slyšet a cítit, jak přebíhají shora dolů po zádech, až dospějí k vodě. Když u ní zastaví, vylezou z díry dvě malé myši a přebíhají vám po zádech, koňům mezi nohama. Docela rychle běhají zleva doprava a zase zpátky. A teď si to sem přidupal tlustý, velký slon – ztěžka si jde svou cestou. Následně se mihnou kolem ramen směrem dolů motýli. Pohyby jejich křídel jsou tak něžné, že skoro nejsou cítit. A nyní se úplně zespodu přes záda až k hlavě plazí tlustý had, a k tomu si na pomoc vezmeme ještě svá předloktí. Plazí se po vysokém kmeni, protože odtamtud má dobrý výhled na zdroj vody a při jeho plachosti dostatečný odstup. Jako poslední se po zádech směrem nahoru na svých tichých sametových tlapkách plíží kočka a nahoře mezi krkem a ramenem se pohodlně schoulí do klubíčka. Z daleké vesnice slyšíme nejprve tichý zvuk bubnů, který stále zesiluje, jak domorodci dávají najevo radost a nakonec – po doznění posledního tónu – utichá, aby oznámil konec slavnosti.“ Následně si děti vymění místa a cesta vede na Aljašku, kde jsou místo koní sobi, místo slonů hladoví lední medvědi, místo myší kluzké hbité ryby, které se nerady nechají chytit, místo hadů hraví tučňáci, kteří se kloužou po ledu, tuleni místo motýlů a těžcí albatrosi, kteří přistávají na břiše. Domorodci na Aljašce bubnují při slavnostech stejně jako v Africe.

Jsem tvé počasí

Popis hry: Děti utvoří dvojice. Jedno dítě si lehne na břicho na zem, druhé si vedle něj klekne nebo sedne. Vedoucí hry vypráví příběh, který klečící (sedící) dítě doprovází pohyby svých rukou na zádech ležícího dítěte.
Vychází slunce. – Pomalé krouživé pohyby dlaněmi.
Je teplo. Ležíme natažení na louce a nasloucháme cvrlikání ptáků a zurčení blízkého potůčku. Jsme úplně zticha. Najednou začíná krápat. – Bubnování konečky prstů.
Déšť zesiluje.
A už je to prudký liják.
Kapky pleskají o zem. – Dlaněmi poplácávat po celých zádech a hýždích; přibrat i ramena.
Hřmí. – Uvolněnými pěstmi opatrně bubnovat.
Objevují se i blesky. – Ukazováky malují po zádech klikaté čáry.
Nechybí ani kroupy. – Bříška prstů rychle klepou do zad.
Bouře se žene krajem. – Hrany dlaní přejíždějí ze strany na stranu.
Začíná sněžit. – Malé vločky naznačit lehkým dotekem prstů.
Sněží čím dál víc, obrovské vločky se snášejí k zemi.
Nasněžilo tolik, že děti jdou sáňkovat, až dolů do údolí. – Rovnými dlaněmi přejíždět od ramen přes hýždě až dolů na stehna (několikrát).
Na sněhu můžeme lyžovat. – Ruce hladí shora dolů.
Děláme obloučky. – Naznačit vlnovku.
Jedle jsou pokryty sněhem. – Ukazováky přejíždějí odspodu mezi žebry.
Odhazujeme sníh. – Ruce položené na sobě jezdí po zádech křížem krážem.
Pak jdou všichni domů a tam se právě čistí chodníky od sněhu. – Hrany dlaní hladí od páteře ven, kousek po kousku.
Varianta: Děti mohou sedět v kruhu, jedno za druhým, tak aby pohyby vytvářely a současně cítily. Nabízejí se i jiná témata, např. poušť s mravencem, velbloudem, sluncem, větrem, písečnou bouří…

O ježkovi

Popis hry: Děti utvoří dvojice, přičemž si jedno dítě lehne na zem jako ježek a druhé dítě si klekne vedle něho. Vedoucí hry vypráví následující příběh, který klečící dítě doprovází pohyby na zádech „ježka“. Příběh zní takto:
„Venku je zima a neútulně. Léto je dávno pryč, podzim už je v plném proudu. Dny jsou stále kratší, brzy nastane zima. Tak se ježek sbalí do klubíčka a přichystá se k zimnímu spánku.
Poslední listí spadne ze stromu a ježka přikryje.
Už padá i sníh. Nejdříve je to jen sem tam vločka.
Sněhu padá čím dál víc, až se na ježkovi vytvoří tlustá, těžká sněhová pokrývka.
Nyní ježek leží pod silnou vrstvou z listí a sněhu. Má tam teplo a cítí se dobře. A začíná snít.
Sní o létě a o sluníčku, o květinách a o barvách.
A postupně se dny zase prodlužují, sluníčko nabírá na síle. Svými teplými paprsky začíná sníh rozpouštět.
Sluníčko je stále teplejší, pomalu všude taje sníh a přichází i lehký vítr a odfoukává podzimní listí. Teď se sluníčko může svými paprsky ježka bez zábran dotknout. Dělá tak s láskou a něhou. A postupně ježek cítí, jak do jeho těla opět vchází život.
Začíná se hýbat a protahovat.
Už také začíná otevírat oči a rozbaluje se.“

Mytí auta

Popis hry: Děti utvoří dvě řady tak, že vždy stojí dvě děti naproti sobě a tvoří dvojici. Rozestup mezi řadami je asi 50 cm. Děti tak tvoří myčku aut a jejich ruce a paže představují velké kartáče, které auto, tzn. dobrovolníka z řad dětí, hladí a masírují. Dobrovolník se zavřenýma očima pomalu prochází myčkou, zatímco děti, v jejichž blízkosti se zrovna nachází, ho jemně hladí nebo se ho přátelsky dotýkají a říkají mu samé pozitivní věci, např. že ho mají rádi, co mu dobrého přejí, že ho chtějí hýčkat atd. V dalších kolech mohou myčkou projít i jiné děti. V návaznosti na hru vyprávějí děti o svých pocitech při hře, porovnávají je a do budoucna si tak můžou něco předsevzít.
Poznámka: Tato hra umožňuje dětem zažít, že jsou relativně jednoduše schopné někoho udělat šťastným nebo se nechat šťastným udělat. Mnoho dětí nachází v běžném životě málo uznání, jsou proto nejisté nebo mají strach a stáhnou se úplně do ústraní.

Masáž

Popis hry: Při této spolupráci partnerů leží jedno dítě na břiše na zemi. Druhé dítě vedle něj klečí a rukama mu masíruje celou zadní stranu těla. Při tom začne u hlavy, klouže přes krk, ramena, paže, ruce, záda, hýždě, nohy až k chodidlům. Potom si obě děti vymění pozice a úlohy.
Varianta: Masáž může probíhat „poklepáváním“ – zpevněné, nakloněné ruce, které rychle a střídavě pracují. Začíná se na jedné straně ležícího dítěte, kdy se od chodidla přechází k ramenu a pokračuje se po paži k dlani. To celé se zopakuje i na druhé straně.

Masáž míčkem

Materiál: pro 2 hráče 1 tenisový míček
Popis hry: Děti utvoří dvojice. Dítě s tenisovým míčkem se posadí za svého partnera. Plochou dlaní přitlačí míček na záda partnera a krouživými pohyby ho masíruje.

https://clanky.rvp.cz/