Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) — přijímání oznámení

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila škola Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 (dále jen Organizace) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušné osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním, jimiž se stali Ing. Radek Pomije, MBA, pověřenec pro ochranu osobních údajů, a Mgr. Tereza Stejskalová, referentka oddělení právního a kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 3.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený v Organizaci nebo osoba vykonávající v Organizaci dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro Organizaci jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení lze podat:

 • písemně
  • 1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu Organizace
  • 2. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu oznameni.zslupacova@praha3.cz
 • ústně
 • telefonicky na telefonním čísle +222 116 710+420 222 116 711

Obsah schránek pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Organizace, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem státní služby, zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Organizaci a které

 • a) má znaky trestného činu,
 • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • 2. daně z příjmů právnických osob,
  • 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • 4. ochrany spotřebitele,
  • 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • 7. ochrany životního prostředí,
  • 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  • 14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Organizace, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (justice.cz)

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti (justice.cz).

V Praze dne 11. 12. 2023.