FYZIKA – charakteristika

Vzdělávací obor fyzika umožňuje žákům svým činnostním charakterem výuky porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti nebo vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání nebo ovlivňování.

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

  1. aktivnímu poznávání přírodních jevů prostřednictvím pozorování, experimentování, měření
  2. osvojování zásad řešení praktických problémů (hypotéza – ověření hypotézy – přijetí nebo zavržení hypotézy – závěr)
  3. pochopení rozdílu mezi modely a skutečnými fyzikálními jevy a nutnosti vytvářet modely
  4. pochopení podstaty fyzikálních vzorců a grafů jako stručného a výstižného vyjádření skutečnosti a k dovednosti nacházet vztahy mezi fyzikálními veličinami vyjádřenými vzorcem nebo grafem

Žák předkládá:

Protokoly, zápisy a prezentace z laboratorních prací; vykonaných pokusů;

  1. měření
  2. experimentů
  3. domácích experimentů
  4. projektů

Při hodinách fyziky využíváme moderní výukové prostředky, především počítač s připojením k internetu; dataprojektor s interaktivní tabulí, což umožňuje prezentovat fyzikální zákonitosti s využitím názorných animací dostupných na internetu; vizualizér, kterým je umožněna prezentace pokusů i výsledků práce žáků okamžitě celé třídě; moderních měřících systémů, které prováděné experimenty velmi zpřesňují a umožňují sledovat výstupy (tabulky, grafy) všem žákům ve třídě, elektronické a aelektrické stavebnice; vnesené mobilní zařízení (BYOD) či školní tablety.

Přestože dotace předmětu fyzika je nižší než ve školách, které nejsou zaměřeny na cizí jazyky, dosahují naši žáci dobrých výsledků v obvodních kolech Fyzikální olympiády:

školní rok 2010/2011: kategorie E – 1. místo, kategorie F – 3. místo, kategorie G – 1. místo

školní rok 2011/2012: kategorie F – 3. místo, kategorie G – 1. a 2. místo

školní rok 2012/2013: kategorie F – 3. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2013/2014: kategorie E – 1. místo, kategorie F – 1. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2014/2015: kategorie E – 2. místo, kategorie F – 2. místo, kategorie G – 1. a 2. m

školní rok 2015/2016: kategorie E – 2. místo, kategorie F – 3. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2016/2017: kategorie E – 2. místo,