Evropský den jazyků 

Jako každý rok jsme si i letos připomněli 26. září Evropský den jazyků.  

Tentokrát jsme ho pojali tak, že žáci používali především technologie, aby se mohli věnovat úkolům které se týkaly jazyků, které se u nás ve škole vyučují. Tedy španělštině, němčině, francouzštině a samozřejmě i angličtině. 

Díky QR kódu umístěnému na různých místech ve škole se přihlásili ke stránce Kahoot!, kde na ně čekaly kvízové otázky. 

Zase jiné pojetí připomenutí tohoto dne žáky velmi bavilo.

K. Žežulková

 

Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i taneční rekvizity (hůl, šátek, vějíř). Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské literatury. Žáci se seznámili se čtyřmi významnými španělskými díly (Don Quijote, El Cid, Krvavá svatba a Život je sen) a pokusili se sestavit obrovskou dřevěnou mapu Španělska a určit hlavní města autonomních oblastí této země. V lingvistickém koutku se žáci naučili několik slov z dalších oficiálních jazyků (kromě kastilštiny), kterými se na Pyrenejském ostrově hovoří (galicijština, baskičtina a katalánština).Po splnění všech úkolů nás čekalo malé občerstvení v podobě tapas. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

učitelkahudbahudebnícitanecněcografika

6. – 7. ročník
V šesté a sedmé třídě je dějepis vyučován s dvouhodinovou týdenní dotací. Podkladem pro žáky jsou učebnice dějepisu z řady SPN.
Obsahem učiva v šestém ročníku je historie od prvních stop člověka až do stěhování národů a pádu západořímské říše. Probírají se jednotlivé fáze pravěku, starověké civilizace a hlavně období antiky. 
V sedmém ročníku se navazuje utvářením Evropy raného středověku a přes vrcholný a pozdní středověk se dostaneme ke konci třicetileté války. České dějiny jsou probírány v souvislosti se světovými.
Kromě dějin politických se věnujeme vědě, umění, náboženství i každodennímu životu v jednotlivých obdobích jakožto základu dnešní civilizace. Cílem je vytvořit si celkovou představu o průběhu dějin, do které se v budoucnu mohou zasazovat další podrobnosti. Důraz je kladen na rozvoj vnímání souvislostí a schopnosti třídit informace.
Žáci si připravují na jednotlivé hodiny aktuality a referáty podle vlastního výběru, v hodinách se kombinuje výklad s prací s interaktivní tabulí, sledováním dokumentů a samostatnou prací se zdroji. Hodnotí se připravené výstupy i úkoly vypracované v hodině. Kontrola vědomostí probíhá pomocí krátkých testů. Zájemci se mohou historii věnovati i nad rámec daných hodin a zúčastnit se například dějepisné olympiády. 

8. – 9. ročník

Vzdělávací oblast: člověk a společnost

Dějepis je vyučován v 8. – 9. třídě s dvouhodinovou týdenní dotací. Doplňujícím materiálem k výuce jsou učebnice dějepisu z řady SPN.

V 8. ročníku začínáme probírat s žáky novověk – 17. století, náboženské konflikty a třicetiletou válku a na konci školního roku bychom se měli dostat k 1. světové válce. O něco větší důraz je logicky kladen na české dějiny. Ve výuce nejde jen o to, znát všechny letopočty, jména osobností a důležité bitvy, ale hlavně umět si konkrétní událost zařadit do správných souvislostí. Žáci jsou rovněž seznamováni s dějinami „každodennosti“ či všedního života, umění, kultury a náboženství. Dějepis má tak přesah i do ostatních předmětů. V průběhu roku žáci píší krátké kontrolní testy a občas dostávají domácí úkoly, kde sami vyhledávají informace či pracují s učebnicí. Zároveň průběžně probíhá krátké ústní zkoušení na začátku hodiny. Jinak mohou žáci zpracovávat referáty na vybrané téma formou prezentace. Učebna dějepisu, kde všechny hodiny probíhají, je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a souborem nástěnných map. Naši žáci se rovněž každoročně účastní dějepisné olympiády a naši školu pak reprezentují i ve vyšších kolech. Několikrát se také zúčastnili projektu „Příběhy našich sousedů“, který mapuje osudy pamětníků na Praze 3.

 

Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení organismu do „provozního“ stavu, tedy jeho zahřátí a protažení namáhaných partií těla a kompenzační cvičení. Výuka je průběžně směřována k soutěžím v atletice a sportovních hrách, kterých se účastníme v rámci obvodu, případně dalších kol. Zde se každoročně umisťujeme v celkovém bodování na nejvyšších příčkách

Svět práce

Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.  V podmínkách základní školy Lupáčova a vzhledem ke studijnímu profilu jsou tyto kompetence zaměřeny především na praktické dovednosti nutné pro další studium a na rozvíjení pracovních kompetencí žáků v oblasti podnikání, adaptability a analýzy.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě; vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledků; poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka; autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, k technice a životnímu prostředí

Žák předkládá:

závěrečnou práci, v níž prokáže získání všech kompetencí uvedených obecně v rámcovém vzdělávacím programu. Tato práce je zaměřena především na oblast studia podle zájmu žáka a musí obsahovat zpracování podnikatelského záměru, projektu či dalšího písemného výstupu formou ICT s následujícími prvky (tabulka, grafy, fotografie, prezentace, logo) a s přihlédnutím ke všem hlediskům (obsahové, estetické, formální, bezpečnostní)

Žák dále průběžně:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využívá profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokazuje v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Pomůcky:

V průběhu výuky jsou využívány veškeré dostupné pomůcky a učební materiály, které jsou pro danou skupinu kompetencí vhodné (ICT, nástroje, fotografické přístroje, 3D stavebnice a pod).

V 6. ročníku předmět zahrnuje ekonomiku domácnosti, základy finanční gramotnosti, efektivitu a ekologii provozu domácnosti, první pomoc při úrazech, zásady společenského chování a komunikace. Výuka probíhá metodami praktických cvičení, modelových situací, skupinových projektů, žáci aktivně vyhledávají informace ve vlastních rodinách, případně ve sdělovacích prostředcích či na internetu.

Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Je realizován v souladu se školním vzdělávacím programem Lupáčovka. Učebnice (tištěné i elektronické) a pracovní sešity se používají z řady nakladatelství Nová škola a slouží spíše jako doplňkový učební materiál. Výuka zeměpisu je v 6. – 8. ročníku realizována 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.

 

V 6. ročníku se žáci seznamují se vstupem na planetu Zemi, přírodním obrazem Země a v závěru začínají s Afrikou, 7. ročník je věnován regionálnímu zeměpisu Afriky, Ameriky, Austrálie, Antarktidy a Asie, v 8. ročníku se probírá Evropa a geografie ČR, v 9. ročníku pokračujeme ČR a vše zakončíme kapitolou lidé, globalizace, politický a hospodářský zeměpis.

ANOTACE PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vzdělávací oblast: umění a kultura

časová dotace: 1 hodina

 

Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu s prolínáním učiva v jednotlivých předmětech a ročnících a vychází z představ a zkušeností dětí ze současného světa. Žáci se učí spolupracovat 1krát za pololetí na zadaném projektu, dále využíváme možnosti nabídky výtvarných programů Národní galerie, své znalosti a zájem o výtvarné umění předávají žáci ostatním v referátech a kulturních aktualitách.

Anotace předmětu Český jazyk a literatura v 6. – 9. ročníku

Předmět Český jazyk a literatura vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i mluvenému projevu.

Rozvíjí také pozitivní vztah k literatuře, dramatickému a filmovému umění, k národní kultuře. Ve spojení s ostatními vyučovacími předměty, které jsou nezbytné pro individuální prožívání a procítění ve vztahu k jazyku, uměleckému dílu a jeho autorovi, se učí prakticky propojovat získané informace.

Utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí vedeme v předmětu žáky ke:

1) kultivovanému mluvenému i psanému projevu, samostatnému formulování názorů a postojů, potřeb a prožitků v rozmanitých životních situacích

2) k pochopení významu českých (částečně i světových) literárních a dramatických děl v návaznosti na historické souvislosti, k utváření pozitivního vztahu k českému jazyku a dějinám.

3) k ucelenému vnímání vývoje mateřského jazyka prostřednictvím četby literatury z různých historických období

4) k vnímání českého jazyka jako komunikačního systému se všemi jeho pravidly a zákonitostmi

Hodnocení:

1) školní a domácí slohové práce

2) diktáty, pravopisná cvičení, všestranné jazykové rozbory

3) testy z teorie a historie literatury

4) výstupy – recitace, prezentace, mluvní cvičení

5) čtvrtletní písemné práce z gramatiky

Naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků v obvodních kolech olympiády v českém jazyku:

Školní rok 2010/2011 – 2. místo

Školní rok 2011/2012 – 3. místo

Školní rok 2012/2013 – 2. místo

Školní rok 2013/2014 – 2. a 3. místo

Školní rok 2014/2015 – 1., 2. a 3. místo

Školní rok 2015/2016 – 2. místo

Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň)

Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního učiva z hodin anglického jazyka, ale také se zabývají tématy a každodenními situacemi okolo nás.

Anotace – Konverzace AJ pro 7. – 9. třídy (2. stupeň)

Na druhém stupni se mimo 6. ročník pokračuje s rozšířenou výukou AJ o 1 hodinu konverzace týdně. Během této hodiny se rozšiřuje slovní zásoba žáků podle tematických plánů, aby pomocí nových slov byli schopni rozvíjet své komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Výuka se dále soustředí na rozvoj samostatného ústního projevu. Z těchto důvodů dostávají žáci volitelné projekty během školního roku. Oproti předešlému stupni se témata konkretizují a jejich náplň koresponduje s učivem druhého stupně ZŠ.

Anotace – Kroužek AJ pro 3. a 4. třídy

Žáci 3. a 4. tříd mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.

Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.

 

Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. Prohlujeme schopnosti čtení a poslechu, například rychlé čtení, hledání klíčových slov, čtení a poslech do detailů. Učíme se, jak esej či dopis plánovat, jak spojit efektiveně napády spojkami a kontrolovat si vlastní práci.  Cvíčíme popisování obrázek ústně, diskutujeme o různých tématech a cvičme další důležité dovednosti.

 

Více informací o zkouškách a jejích úrovních najdete zde:

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/vseobecna-anglictina

 

Kurzy vede: Catherine Land, land@lupacovka.cz