Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i taneční rekvizity (hůl, šátek, vějíř). Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské literatury. Žáci se seznámili se čtyřmi významnými španělskými díly (Don Quijote, El Cid, Krvavá svatba a Život je sen) a pokusili se sestavit obrovskou dřevěnou mapu Španělska a určit hlavní města autonomních oblastí této země. V lingvistickém koutku se žáci naučili několik slov z dalších oficiálních jazyků (kromě kastilštiny), kterými se na Pyrenejském ostrově hovoří (galicijština, baskičtina a katalánština).Po splnění všech úkolů nás čekalo malé občerstvení v podobě tapas. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

učitelkahudbahudebnícitanecněcografika

6. – 7. ročník
V šesté a sedmé třídě je dějepis vyučován s dvouhodinovou týdenní dotací. Podkladem pro žáky jsou učebnice dějepisu z řady SPN.
Obsahem učiva v šestém ročníku je historie od prvních stop člověka až do stěhování národů a pádu západořímské říše. Probírají se jednotlivé fáze pravěku, starověké civilizace a hlavně období antiky. 
V sedmém ročníku se navazuje utvářením Evropy raného středověku a přes vrcholný a pozdní středověk se dostaneme ke konci třicetileté války. České dějiny jsou probírány v souvislosti se světovými.
Kromě dějin politických se věnujeme vědě, umění, náboženství i každodennímu životu v jednotlivých obdobích jakožto základu dnešní civilizace. Cílem je vytvořit si celkovou představu o průběhu dějin, do které se v budoucnu mohou zasazovat další podrobnosti. Důraz je kladen na rozvoj vnímání souvislostí a schopnosti třídit informace.
Žáci si připravují na jednotlivé hodiny aktuality a referáty podle vlastního výběru, v hodinách se kombinuje výklad s prací s interaktivní tabulí, sledováním dokumentů a samostatnou prací se zdroji. Hodnotí se připravené výstupy i úkoly vypracované v hodině. Kontrola vědomostí probíhá pomocí krátkých testů. Zájemci se mohou historii věnovati i nad rámec daných hodin a zúčastnit se například dějepisné olympiády. 

8. – 9. ročník

Vzdělávací oblast: člověk a společnost

Dějepis je vyučován v 8. – 9. třídě s dvouhodinovou týdenní dotací. Doplňujícím materiálem k výuce jsou učebnice dějepisu z řady SPN.

V 8. ročníku začínáme probírat s žáky novověk – 17. století, náboženské konflikty a třicetiletou válku a na konci školního roku bychom se měli dostat k 1. světové válce. O něco větší důraz je logicky kladen na české dějiny. Ve výuce nejde jen o to, znát všechny letopočty, jména osobností a důležité bitvy, ale hlavně umět si konkrétní událost zařadit do správných souvislostí. Žáci jsou rovněž seznamováni s dějinami „každodennosti“ či všedního života, umění, kultury a náboženství. Dějepis má tak přesah i do ostatních předmětů. V průběhu roku žáci píší krátké kontrolní testy a občas dostávají domácí úkoly, kde sami vyhledávají informace či pracují s učebnicí. Zároveň průběžně probíhá krátké ústní zkoušení na začátku hodiny. Jinak mohou žáci zpracovávat referáty na vybrané téma formou prezentace. Učebna dějepisu, kde všechny hodiny probíhají, je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a souborem nástěnných map. Naši žáci se rovněž každoročně účastní dějepisné olympiády a naši školu pak reprezentují i ve vyšších kolech. Několikrát se také zúčastnili projektu „Příběhy našich sousedů“, který mapuje osudy pamětníků na Praze 3.

 

Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení organismu do „provozního“ stavu, tedy jeho zahřátí a protažení namáhaných partií těla a kompenzační cvičení. Výuka je průběžně směřována k soutěžím v atletice a sportovních hrách, kterých se účastníme v rámci obvodu, případně dalších kol. Zde se každoročně umisťujeme v celkovém bodování na nejvyšších příčkách

Svět práce

Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.  V podmínkách základní školy Lupáčova a vzhledem ke studijnímu profilu jsou tyto kompetence zaměřeny především na praktické dovednosti nutné pro další studium a na rozvíjení pracovních kompetencí žáků v oblasti podnikání, adaptability a analýzy.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě; vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledků; poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka; autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, k technice a životnímu prostředí

Žák předkládá:

závěrečnou práci, v níž prokáže získání všech kompetencí uvedených obecně v rámcovém vzdělávacím programu. Tato práce je zaměřena především na oblast studia podle zájmu žáka a musí obsahovat zpracování podnikatelského záměru, projektu či dalšího písemného výstupu formou ICT s následujícími prvky (tabulka, grafy, fotografie, prezentace, logo) a s přihlédnutím ke všem hlediskům (obsahové, estetické, formální, bezpečnostní)

Žák dále průběžně:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využívá profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokazuje v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Pomůcky:

V průběhu výuky jsou využívány veškeré dostupné pomůcky a učební materiály, které jsou pro danou skupinu kompetencí vhodné (ICT, nástroje, fotografické přístroje, 3D stavebnice a pod).

V 6. ročníku předmět zahrnuje ekonomiku domácnosti, základy finanční gramotnosti, efektivitu a ekologii provozu domácnosti, první pomoc při úrazech, zásady společenského chování a komunikace. Výuka probíhá metodami praktických cvičení, modelových situací, skupinových projektů, žáci aktivně vyhledávají informace ve vlastních rodinách, případně ve sdělovacích prostředcích či na internetu.

Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Je realizován v souladu se školním vzdělávacím programem Lupáčovka. Učebnice (tištěné i elektronické) a pracovní sešity se používají z řady nakladatelství Nová škola a slouží spíše jako doplňkový učební materiál. Výuka zeměpisu je v 6. – 8. ročníku realizována 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.

 

V 6. ročníku se žáci seznamují se vstupem na planetu Zemi, přírodním obrazem Země a v závěru začínají s Afrikou, 7. ročník je věnován regionálnímu zeměpisu Afriky, Ameriky, Austrálie, Antarktidy a Asie, v 8. ročníku se probírá Evropa a geografie ČR, v 9. ročníku pokračujeme ČR a vše zakončíme kapitolou lidé, globalizace, politický a hospodářský zeměpis.

ANOTACE PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vzdělávací oblast: umění a kultura

časová dotace: 1 hodina

 

Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu s prolínáním učiva v jednotlivých předmětech a ročnících a vychází z představ a zkušeností dětí ze současného světa. Žáci se učí spolupracovat 1krát za pololetí na zadaném projektu, dále využíváme možnosti nabídky výtvarných programů Národní galerie, své znalosti a zájem o výtvarné umění předávají žáci ostatním v referátech a kulturních aktualitách.

Anotace předmětu Český jazyk a literatura v 6. – 9. ročníku

Předmět Český jazyk a literatura vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i mluvenému projevu.

Rozvíjí také pozitivní vztah k literatuře, dramatickému a filmovému umění, k národní kultuře. Ve spojení s ostatními vyučovacími předměty, které jsou nezbytné pro individuální prožívání a procítění ve vztahu k jazyku, uměleckému dílu a jeho autorovi, se učí prakticky propojovat získané informace.

Utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí vedeme v předmětu žáky ke:

1) kultivovanému mluvenému i psanému projevu, samostatnému formulování názorů a postojů, potřeb a prožitků v rozmanitých životních situacích

2) k pochopení významu českých (částečně i světových) literárních a dramatických děl v návaznosti na historické souvislosti, k utváření pozitivního vztahu k českému jazyku a dějinám.

3) k ucelenému vnímání vývoje mateřského jazyka prostřednictvím četby literatury z různých historických období

4) k vnímání českého jazyka jako komunikačního systému se všemi jeho pravidly a zákonitostmi

Hodnocení:

1) školní a domácí slohové práce

2) diktáty, pravopisná cvičení, všestranné jazykové rozbory

3) testy z teorie a historie literatury

4) výstupy – recitace, prezentace, mluvní cvičení

5) čtvrtletní písemné práce z gramatiky

Naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků v obvodních kolech olympiády v českém jazyku:

Školní rok 2010/2011 – 2. místo

Školní rok 2011/2012 – 3. místo

Školní rok 2012/2013 – 2. místo

Školní rok 2013/2014 – 2. a 3. místo

Školní rok 2014/2015 – 1., 2. a 3. místo

Školní rok 2015/2016 – 2. místo

Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň)

Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního učiva z hodin anglického jazyka, ale také se zabývají tématy a každodenními situacemi okolo nás.

Anotace – Konverzace AJ pro 7. – 9. třídy (2. stupeň)

Na druhém stupni se mimo 6. ročník pokračuje s rozšířenou výukou AJ o 1 hodinu konverzace týdně. Během této hodiny se rozšiřuje slovní zásoba žáků podle tematických plánů, aby pomocí nových slov byli schopni rozvíjet své komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Výuka se dále soustředí na rozvoj samostatného ústního projevu. Z těchto důvodů dostávají žáci volitelné projekty během školního roku. Oproti předešlému stupni se témata konkretizují a jejich náplň koresponduje s učivem druhého stupně ZŠ.

Anotace – Kroužek AJ pro 3. a 4. třídy

Žáci 3. a 4. tříd mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.

Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.

 

Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. Prohlujeme schopnosti čtení a poslechu, například rychlé čtení, hledání klíčových slov, čtení a poslech do detailů. Učíme se, jak esej či dopis plánovat, jak spojit efektiveně napády spojkami a kontrolovat si vlastní práci.  Cvíčíme popisování obrázek ústně, diskutujeme o různých tématech a cvičme další důležité dovednosti.

 

Více informací o zkouškách a jejích úrovních najdete zde:

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/vseobecna-anglictina

 

Kurzy vede: Catherine Land, land@lupacovka.cz

FYZIKA – charakteristika

Vzdělávací obor fyzika umožňuje žákům svým činnostním charakterem výuky porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti nebo vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání nebo ovlivňování.

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

  1. aktivnímu poznávání přírodních jevů prostřednictvím pozorování, experimentování, měření
  2. osvojování zásad řešení praktických problémů (hypotéza – ověření hypotézy – přijetí nebo zavržení hypotézy – závěr)
  3. pochopení rozdílu mezi modely a skutečnými fyzikálními jevy a nutnosti vytvářet modely
  4. pochopení podstaty fyzikálních vzorců a grafů jako stručného a výstižného vyjádření skutečnosti a k dovednosti nacházet vztahy mezi fyzikálními veličinami vyjádřenými vzorcem nebo grafem

Žák předkládá:

Protokoly, zápisy a prezentace z laboratorních prací; vykonaných pokusů;

  1. měření
  2. experimentů
  3. domácích experimentů
  4. projektů

Při hodinách fyziky využíváme moderní výukové prostředky, především počítač s připojením k internetu; dataprojektor s interaktivní tabulí, což umožňuje prezentovat fyzikální zákonitosti s využitím názorných animací dostupných na internetu; vizualizér, kterým je umožněna prezentace pokusů i výsledků práce žáků okamžitě celé třídě; moderních měřících systémů, které prováděné experimenty velmi zpřesňují a umožňují sledovat výstupy (tabulky, grafy) všem žákům ve třídě, elektronické a aelektrické stavebnice; vnesené mobilní zařízení (BYOD) či školní tablety.

Přestože dotace předmětu fyzika je nižší než ve školách, které nejsou zaměřeny na cizí jazyky, dosahují naši žáci dobrých výsledků v obvodních kolech Fyzikální olympiády:

školní rok 2010/2011: kategorie E – 1. místo, kategorie F – 3. místo, kategorie G – 1. místo

školní rok 2011/2012: kategorie F – 3. místo, kategorie G – 1. a 2. místo

školní rok 2012/2013: kategorie F – 3. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2013/2014: kategorie E – 1. místo, kategorie F – 1. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2014/2015: kategorie E – 2. místo, kategorie F – 2. místo, kategorie G – 1. a 2. m

školní rok 2015/2016: kategorie E – 2. místo, kategorie F – 3. místo, kategorie G – 2. místo

školní rok 2016/2017: kategorie E – 2. místo,