Anotace předmětu Český jazyk a literatura v 6. – 9. ročníku

Předmět Český jazyk a literatura vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i mluvenému projevu.

Rozvíjí také pozitivní vztah k literatuře, dramatickému a filmovému umění, k národní kultuře. Ve spojení s ostatními vyučovacími předměty, které jsou nezbytné pro individuální prožívání a procítění ve vztahu k jazyku, uměleckému dílu a jeho autorovi, se učí prakticky propojovat získané informace.

Utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí vedeme v předmětu žáky ke:

1) kultivovanému mluvenému i psanému projevu, samostatnému formulování názorů a postojů, potřeb a prožitků v rozmanitých životních situacích

2) k pochopení významu českých (částečně i světových) literárních a dramatických děl v návaznosti na historické souvislosti, k utváření pozitivního vztahu k českému jazyku a dějinám.

3) k ucelenému vnímání vývoje mateřského jazyka prostřednictvím četby literatury z různých historických období

4) k vnímání českého jazyka jako komunikačního systému se všemi jeho pravidly a zákonitostmi

Hodnocení:

1) školní a domácí slohové práce

2) diktáty, pravopisná cvičení, všestranné jazykové rozbory

3) testy z teorie a historie literatury

4) výstupy – recitace, prezentace, mluvní cvičení

5) čtvrtletní písemné práce z gramatiky

Naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků v obvodních kolech olympiády v českém jazyku:

Školní rok 2010/2011 – 2. místo

Školní rok 2011/2012 – 3. místo

Školní rok 2012/2013 – 2. místo

Školní rok 2013/2014 – 2. a 3. místo

Školní rok 2014/2015 – 1., 2. a 3. místo

Školní rok 2015/2016 – 2. místo