6. – 7. ročník
V šesté a sedmé třídě je dějepis vyučován s dvouhodinovou týdenní dotací. Podkladem pro žáky jsou učebnice dějepisu z řady SPN.
Obsahem učiva v šestém ročníku je historie od prvních stop člověka až do stěhování národů a pádu západořímské říše. Probírají se jednotlivé fáze pravěku, starověké civilizace a hlavně období antiky. 
V sedmém ročníku se navazuje utvářením Evropy raného středověku a přes vrcholný a pozdní středověk se dostaneme ke konci třicetileté války. České dějiny jsou probírány v souvislosti se světovými.
Kromě dějin politických se věnujeme vědě, umění, náboženství i každodennímu životu v jednotlivých obdobích jakožto základu dnešní civilizace. Cílem je vytvořit si celkovou představu o průběhu dějin, do které se v budoucnu mohou zasazovat další podrobnosti. Důraz je kladen na rozvoj vnímání souvislostí a schopnosti třídit informace.
Žáci si připravují na jednotlivé hodiny aktuality a referáty podle vlastního výběru, v hodinách se kombinuje výklad s prací s interaktivní tabulí, sledováním dokumentů a samostatnou prací se zdroji. Hodnotí se připravené výstupy i úkoly vypracované v hodině. Kontrola vědomostí probíhá pomocí krátkých testů. Zájemci se mohou historii věnovati i nad rámec daných hodin a zúčastnit se například dějepisné olympiády. 

8. – 9. ročník

Vzdělávací oblast: člověk a společnost

Dějepis je vyučován v 8. – 9. třídě s dvouhodinovou týdenní dotací. Doplňujícím materiálem k výuce jsou učebnice dějepisu z řady SPN.

V 8. ročníku začínáme probírat s žáky novověk – 17. století, náboženské konflikty a třicetiletou válku a na konci školního roku bychom se měli dostat k 1. světové válce. O něco větší důraz je logicky kladen na české dějiny. Ve výuce nejde jen o to, znát všechny letopočty, jména osobností a důležité bitvy, ale hlavně umět si konkrétní událost zařadit do správných souvislostí. Žáci jsou rovněž seznamováni s dějinami „každodennosti“ či všedního života, umění, kultury a náboženství. Dějepis má tak přesah i do ostatních předmětů. V průběhu roku žáci píší krátké kontrolní testy a občas dostávají domácí úkoly, kde sami vyhledávají informace či pracují s učebnicí. Zároveň průběžně probíhá krátké ústní zkoušení na začátku hodiny. Jinak mohou žáci zpracovávat referáty na vybrané téma formou prezentace. Učebna dějepisu, kde všechny hodiny probíhají, je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a souborem nástěnných map. Naši žáci se rovněž každoročně účastní dějepisné olympiády a naši školu pak reprezentují i ve vyšších kolech. Několikrát se také zúčastnili projektu „Příběhy našich sousedů“, který mapuje osudy pamětníků na Praze 3.