V kroužku preventivních aktivit „Malý záchranář“ jsme se celý rok hravou a interaktivní formou učili jak předcházet negativním jevům (určeno pro 2. a částečně i pro 1. třídy). Témata: Osobní bezpečí, Běžná rizika, Dopravní výchova, První pomoc, Ekologická výchova, Prevence šikany a kyberšikany, Mimořádné události. Děti se seznámily se základy výše uvedeného. Společná setkávání probíhala 1x týdně s využitím interaktivní tabule a výukových dvd zachrannykruh.cz s hrami, testy a kvízy a se závěrečnou reflexí/ diskuzí žáků.
Cílem bylo naučit děti, aby snadněji rozpoznávaly rizikové situace, uvědomily si nebezpečí a rozdíl mezi správným a nesprávným chováním/ jednáním a uměly úměrně ke svému věku řešit problematické situace a přivolat efektivně pomoc. Důraz byl kladen na vztah žáka k žákovi, k životnímu prostředí, prevenci rizikového chování a komunikační dovednosti, morální a etické hodnoty, sebepoznávání a sebereflexi, samostatnost a zodpovědné chování ve skupině i u jednotlivce, nácvik asertivního chování, upevnění hygienických a společenských návyků a snaha o samostatné řešení problematických situací.