děti

—> informace MŠMT – provoz od 17. 5. 2021 <—

V pondělí 17. 5. 201 budou všichni žáci testováni AG testy SEJOY – návod –>ZDE<–

–>videonávod zde<–

1. stupeň od 17. 5. 2021

Všichni žáci – prezenční výuka (ve škole)

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 obnoven – denně od 6: 30 do 7:40, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40.

Žáci vstupují do budovy školy takto:

1. a 2. ročník – vedlejší (pravý) vchod

3. – 5. ročník – hlavní (levý vchod)

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:40 hodin probíhá v testovací místnosti (zadní jídelna) antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy či jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

 

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí – ukončeno ke 14. 5. 2021

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 je obnoven – denně od 6:30, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30 (pravidelná vycházka). Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci květnu 2021 za školní družinu činí 210 Kč.

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

 

2. stupeň od 17. 5. 2021

Všichni žáci – prezenční výuka (ve škole)

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí odcházejí do učeben podle rozvrhu, kde budou otestováni

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

 

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

 

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

 

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Vzhledem k zahájení plné prezenční výuky prosíme zákonné zástupce o navrácení zapůjčené techniky do ředitelny denně v ranních hodinách (do 8:00), denně v odpoledních hodinách (od 13:00), případně v jiném domluveném termínu. Zákonní zástupci s sebou přinesou i Smlouvu o výpůjčce. V případě, že máte zájem využít zapůjčenou techniku k výukovým účelům i nadále, prosím kontaktuje školu na kopecky@lupacovka.cz či na tel.: 777 478 655.

 

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!

 

Od školního roku 2021/2022 nabízíme volné místo na pozici:

 • učitel/ka 1. st. na plný úvazek – kvalifikovaný pedagog

Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Možnost ubytování či služebního bytu.

Další informace na tel.: 777 478 656 nebo na hauftova@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat nejpozději do 30. 5. 2021 své nabídky.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období současné Školské radě o 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Rozhodnutí MŠMT —> ZDE.

Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021, tzn. funkční období současné Školské rady končí 11. 7. 2021 a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde v týdnu 7. 6. – 11. 6. 2021.  Volební lístek budou moci odevzdat rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné u vrátnice školy (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce).

Děkujeme za spolupráci

Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023.

 

Kandidát číslo 1:

Jan Bém

Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku 2012 souběžně i předsedou Školské rady. Zakládá si na tom, aby spolupráce mezi rodiči a školou fungovala na maximální možné oboustranné spokojenosti a z této spolupráce nejvíce profitovali žáci, takže naše děti. Pracuji v nadnárodní společnosti na pozici regionálního obchodního manažera. Řadu let žiji s rodinou na Žižkově, kde se aktivně účastním veřejného dění.  Svůj volný čas věnuje rodině a společnému cestování, dále fotografování, kultuře, sportu aj.

 

Kandidát číslo 2:

Lucie Flesarová

Na Žižkově žije již 15 let. K Lupáčovce má velmi osobní vztah, a to nejen proto, že ji navštěvují její tři synové (4., 5., a 8. třída), ale také proto, že v minulosti byl jejím studentem i otec. Není ji lhostejný způsob vzdělávání našich dětí, ani prostředí, ve kterém tráví velkou část dne. Zajímá se i o všechny další aktivity, které škola organizuje nebo se na nich podílí. Je přesvědčena, že Školská rada může mít pro směřování školy velký smysl, ale pouze tehdy, budou-li v ní zasedat lidé, kteří jsou ochotni škole věnovat svůj čas a úsilí. Velmi ráda by se stala její platnou součástí. Ráda by se zasadila o to, aby přání rodičů byla více slyšet a hlavně o to, aby naše děti do školy chodily rády a co nejvíce se toho naučily.

 

Kandidát číslo 3:

Eva Kršková

Pracuje v nadnárodní společnosti spravující realitní fondy na pozici ředitelky právního oddělení. Jako advokátka se aktivně podílím na projektu „Advokáti do škol“, jehož podstatou je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků,  jsem zároveň spoluautorkou publikace „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“. Svůj volný čas věnuje hlavně rodině, vaření a společnému cestování i sportu. Patří mezi rodiče, kteří mají zájem jak o své děti, tak o dění ve škole. Ve svém přístupu je aktivní nejen při získávání informací, ale také v iniciativní pomoci s řešením problémů.  Myslí si totiž, že spolupráce rodičů a školy je důležitá. Dle jejího názoru může být školská rada nejen přínosem pro školu v oblasti komunikace školy s dalšími aktéry vzdělávání, ale může být i mediátorem komunikace s rodiči či zřizovatelem školy.

 

Kandidát číslo 4:

Jana Lišková

Dvanáct let se věnuje řízení neziskové organizace Rodinné a komunitní centrum Paleček, kde pracuje s rodinou a dětmi. Založila také mateřskou školu a 2 dětské skupiny. Práce s dětmi a rodinou jí velmi naplňuje a ráda by se více podílela i v ZŠ Lupáčova, kde má syna a vzděláváním zde prošla před 5 lety i má dcera. Chtěla by se zapojit do dění ZŠ Lupáčova a také do tvorby vize školy.

 

Za správnost

Mgr. Martin Řeháček

předseda volební komise

Dne 7. 5. 2021

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 17.5. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.

 

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

7.Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 14.5. 2021

vykřičník

–>MŠMT – informace k provozu škol od 3. 5. 2021 NOVÉ <–

–>MŠMT – 1. fáze otevírání škol<–

–>PODROBNÉ INFORMACE MŠMT<–

OD 26. 4. 2021 SE VE ŠKOLE TESTUJE TESTY SINGCLEAN!!!

–>antigenní testy SINGCLEAN – návod<–

–>antigenní testy SINGCLEAN – INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO<–

–>návazné postupy po testování v pondělí a ve čtvrtek<–

->informace pro rodiče anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky<—

1. stupeň od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky. K tomuto dělení nás vedly následující důvody:

– splnění všech protiepidemických opatření a nařízení MŠMT, MZd, Vlády ČR

– prostorové podmínky školy

– koordinace rozvrhů pedagogů vyučujících současně v různých ročnících

– koordinace rozvrhů pedagogů učících žáky na distanční i prezenční výuce

– koordinace rozvrhů pedagogů učících na 1. i 2. stupni školy

Omlouváme se, že jsme tímto nemohli vyjít vstříc Vašim požadavkům, situace nás velmi  mrzí a věříme, že toto řešení je jen dočasné a v brzké době dojde k rozšíření prezenční výuky pro všechny žáky 1. stupně každý týden.

2021 týden od týden do I. ABC, III. C, V. ABC II. ABC, III. AB, IV. ABC
duben 12. 4.  16. 4. ve škole doma
duben 19. 4. 23. 4. doma ve škole
duben 26. 4. 30. 4. ve škole doma
květen 3. 5. 7. 5. doma ve škole
květen 10. 5. 14. 5. ve škole doma
květen 17. 5. 21. 5. doma ve škole
květen 24. 5. 28. 5. ve škole doma
červen 31. 5. 4. 6. doma ve škole
červen 7. 6. 11. 6. ve škole doma
červen 14. 6. 18. 6. doma ve škole
červen 21. 6. 25. 6. ve škole doma
červen 28. 6. 30. 6. doma ve škole

Prezenční výuka (ve škole) – organizace a testování

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:30. Žáci vstupují do budovy školy takto:

I. ABC – hlavním (levým) vchodem

II. ABC – hlavním (levým) vchodem

III. A – vedlejším (pravým) vchodem

III. BC – hlavním (levým) vchodem

IV. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

V. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

 

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:30 hodin probíhá v testovací místnosti antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.  Z organizačních důvodů škola potřebuje znát počty zákonných zástupců vstupujících do budovy, proto zákonné zástupce prosíme o vyplnění dotazníku k této otázce, paní třídní učitelky zašlou odkaz přes portál skolaonline.cz.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy či jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině od 8:00 do 17:30. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– příslušníci ozbrojených sil

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

– zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitele školy (kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655 nebo prostřednictvím Školy OnLine), který vás informuje o dalším postupu. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že z důvodu protiepidemických opatření (nespojování žáků z různých oddělení) je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30. Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci dubnu 2021 za školní družinu činí:

I. ABC, III. C – 100 Kč

II. ABC, III. AB, IV. ABC – 50 Kč

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK – AKTUALIZACE OD 22. 3. 2021

školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 1. – 5. ročníku jsou obědy od 12. 4. 2021 v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční konzultace ve škole (vždy maximálně šest žáků a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

—> OŠETŘOVNÉ ZDE <—-

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

2. stupeň od 3. 5. 2021

Níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky:

2021 týden od týden do VI. ABC, VIII. ABC VII. ABC, IX. ABC
květen 3. 5. 7. 5. ve škole doma
květen 10. 5. 14. 5. doma ve škole
květen 17. 5. 21. 5. ve škole doma
květen 24. 5. 28. 5. doma ve škole
červen 31. 5. 4. 6. ve škole doma
červen 7. 6. 11. 6. doma ve škole
červen 14. 6. 18. 6. ve škole doma
červen 21. 6. 25. 6. doma ve škole
červen 28. 6. 30. 6. ve škole doma

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:45. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí a ve čtvrtek žáci odcházejí do své kmenové učebny, kde budou rozděleni na testování; v ostatní dny odcházejí do učeben podle rozvrhu

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 hodin probíhá v kmenové třídě testovací místnosti antigenní testování pod dohledem pedagogů školy.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

 rozvrh synchronní online výuky od 3. 5. 2021 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

A dále od 12. 4. 2021 jsou NOVĚ povoleny prezenční skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 6. – 9. ročníku jsou obědy v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Konzultace žáků nebo zákonných zástupců s pedagogy jsou individuálně možné kdykoliv, prosíme zákonné zástupce, aby si termín konzultace s pedagogy předem domluvili prostřednictvím školy online nebo emailu. Z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost od 1. 3. 2021 mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku –  týká se všech zaměstnanců, všech žáků i všech osob do budovy vstupujících, tzn. i žáků přicházejících pro obědy.

 

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Pro žáky 1. – 9. ročníku je možno opět zapůjčit ICT k distančnímu vzdělávání. Škola také nabízí možnost zajištění dat zdarma prostřednictvím datové SIM. V případě zájmu školu kontaktujte prostřednictvím emailu kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655. V případě, že nyní zapůjčenou techniku již nevyužijete (zajistili jste jinak, např. dokoupením), prosíme o její navrácení do školy, aby mohla být zapůjčena těm žákům, kteří ji aktuální využijí – děkujeme.

 

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!

  Pravidelně chodíme na vycházky v okolí školy a na dětská hřiště, kde hrajeme kolektivní hry a soutěže , také cvičíme na provazových prolézačkách a stavíme si z písku. Přírodovědné vycházky jsou zaměřené na pozorování změn jarní přírody.
Jarní toulky přírodou.
Protože je jaro v plném proudu, teplejší dny jsou před námi, rozhodli jsme se vyjít ven a prozkoumat probouzející se přírodu. Úsměv dětem vykouzlil pohled na mláďátka, která nás provázela na každém kroku.
Čarodějnické tvoření.
Ze starých kousků látky si děti vyrobily svou  čarodějnici.  Připomněli jsme si i lidové zvyky a tradice.
Jarní tvoření.
Pustili jsme se do tvoření jarních dekorací. Malovali jsme rozkvetlé stromy a keře. Tvoření bylo velmi kreativní.
Poté jsme si našimi výtvory vyzdobili naši družinu i chodbu ve škole.
                                                                       V. Abrahámová
                                                                        vychovatelka

 

V souvislosti s uzavřením škol v době covidové a s tím souvisejícím omezením provozu školní jídelny se v průběhu května budou vracet přeplatky za stravné.

Kdo by nechtěl přeplatky vrátit, může je použít na školní rok 2021/2022, je však potřeba toto oznámit do 10.5. na e-mail hola@lupacovka.cz
či tel. 777477984 p. Holé, p. Markové.

 

Děkuji za pochopení           M. Holá

děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

v úterý 27. 4. od 14 do 16 hodin proběhne testování žáků 9. ročníku na Covid – 19 před jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy. Ve čtvrtek 29. 4. od 14 do 16 hodin budou testováni zájemci z řad žáků 7. ročníku přihlášení k jednotným přijímacím zkouškám. Předpokladem účasti na tomto samotestování je předchozí přihlášení prostřednictvím online dotazníku. Žáci 5. ročníku, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, budou testováni ve čtvrtek 29. 4. ráno v rámci pravidelného testování celých tříd. Potvrzení jim bude vystaveno během čtvrtečního dopoledne.

 Organizace bude následující:

27. 4. kdykoli mezi 14. a 16. hodinou se žák dostaví do ředitelny, kde nahlásí své jméno, abychom mohli připravit potvrzení o výsledku testu. Poté přejde do testovací místnosti – učebny č. 43 v 1. patře, kde pod dohledem pedagoga provede samotestování. Na základě výsledku testu mu bude vystaveno potvrzení, kterým se prokáže v oba dny jednotných přijímacích zkoušek na příslušné střední škole. Účast zákonných zástupců na tomto testování NENÍ vyžadována.

Stejně budou postupovat i žáci 7. ročníku – uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích – ve čtvrtek 29. 4. mezi 14. a 16. hodinou.

 

dne 8. 4. byla přidána příloha MŠMT a Mzd o povinném testování žáků před přijímacími zkouškami na střední školy a víceletá gymnázia (viz níže). Věnujte jí prosím pozornost!

Ministerstvo školství vydalo na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví dodatek, který se týká přijímacího řízení na střední školy, a to z 5., 7. i 9. ročníku. Pro přijímací zkoušky tedy platí:

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a)nemá příznaky onemocnění COVID-19a

b)doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a)dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c)certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v  případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl.I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl.I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

priloha_892337495_4_MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

vzhledem k vývoji epidemiologické situace a nově vyhlášeným opatřením přesunuji termín vydávání zápisových lístků na střední školy zákonným zástupcům žáků 9. ročníku, kteří si ho ještě nevyzvedli, na dny 6. – 9. 4. 2021, vždy od 13 do 17 hodin.  Zápisové lístky bude vydávat zákonným zástupcům žáků 9. ročníku proti jejich podpisu výchovná poradkyně Mgr. KUBROVÁ.  Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost přiloženému článku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz odkaz níže), který přehledně shrnuje všechny dosud platné i nově aktualizované informace o organizaci a průběhu přijímacího řízení na střední školy!

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, vých. poradkyně pro 2. stupeň

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

pohár

Přestože školní rok probíhá nestandardně a žáci, jejich rodiče a pedagogové pracují v podmínkách distanční výuky, zaznamenali jsme i letos úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna dosud uskutečněná kola probíhala online. Všem žákům, kteří se v těchto nelehkých podmínkách soutěží zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a BLAHOPŘEJEME!

Dějepisná olympiáda: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 1. místo, krajské kolo 5. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie A: okresní kolo 7., 5. a 4. místo, kategorie B: okresní kolo 10., 9. a 7. místo, kategorie C: okresní kolo 11., 9. a 2. místo, krajské kolo 8. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F: okresní kolo 3. a 1. místo, postup do krajského kola

Chemická olympiáda: kategorie D: okresní kolo 8., 4. a 3. místo, postup do krajského kola

Olympiáda v českém jazyce: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 2. místo, postup do krajského kola

Matematická olympiáda: kategorie Z6: okresní kolo 5. místo, kategorie Z7: 7. místo, kategorie Z8: 8. – 11. místo

Interně jsme zorganizovali školní kola soutěží v anglickém a německém jazyce, vyšší kola byla vzhledem k epidemiologické situaci organizátory zrušena.

 

Kamila Kubrová