Poslední odhlášky obědů v tomto školním roce se přijímají nejpozději v pondělí 24. 6. 2024 do 14:00 hodin.

 

Výdej obědů:

 1. a 25. 6. 11:40 – 14:00 hodin

26. a 27. 6. 11:40 – 13:15 hodin

28.6. 9:00 – 11:00 hodin

 

Žáci 9. ročníku mají na 28. 6. 2024 obědy odhlášené. Ten, kdo si bude chtít oběd přihlásit, může tak učinit do pondělí 24. 6. do 14:00 hodin.

V posledním červnovém týdnu se budou vracet přeplatky za obědy 9. ročníkům. Žádám tímto zákonné zástupce žáků, kteří již v příštím školním roce nebudou žáky naší školy, aby si zrušili trvalý příkaz na obědy.

1.–8. ročníkům se budou vracet přeplatky za obědy v září 2024.

Kdo bude chtít použít vzniklý přeplatek za obědy na školní rok 2024/2025, bude kontaktovat vedoucí šj p. Holou na tel. č.: 777 477 984, 222 715 691 či emailem: hola@lupacovka.cz do konce června 2024.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

K volbě přihlášených kandidátů dojde ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2024.  Volební lístek odevzdávají rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné u vrátnice školy (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce).

Děkujeme za spolupráci

Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027.

 

Kandidát číslo 1:

Jan Bém

Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku 2012 souběžně i předsedou Školské rady. Zakládá si na tom, aby spolupráce mezi rodiči a školou fungovala na maximální možné oboustranné spokojenosti a z této spolupráce nejvíce profitovali žáci, takže naše děti. Pracuji v nadnárodní společnosti na pozici regionálního obchodního manažera. Řadu let žiji s rodinou na Žižkově, kde se aktivně účastním veřejného dění.  Svůj volný čas věnuje rodině a společnému cestování, dále fotografování, kultuře, sportu aj.

 

Kandidát číslo 2:

Alena Špádová

Od roku 2023 jsem lektorkou Klubu nadaných dětí v naší škole. Mým cílem je inspirativní formou podporovat rozvoj dětí při současném zohlednění jejich osobnosti, zájmů a rodinného zázemí. Naučit je pracovat ve věkově smíšeném týmu a uplatňovat v něm své vlastní dovednosti a specializaci. A ony mě stále učí, jak s nimi efektivně a v přátelské atmosféře pracovat, jak je zaujmout a nadchnout pro nové věci. Na našich exkurzích vždy překvapují lektory pořádajících organizací svým nadšením i znalostmi. Jsem přesvědčena, že podobné nadšení a zájem o znalosti a dovednosti lze probudit v každém dítěti, jen je potřeba k němu nalézt odpovídající cestu. Díky vedení Klubu se mi dostává také velmi cenných zkušeností z prostředí fungování školy, které mi umožňují objektivněji reflektovat dění ve škole a při komunikaci s rodiči poskytovat objektivní pohled zevnitř. Zároveň mi ale nechybí ani vnímání dění ve škole ze strany rodiče, protože školu navštěvují mé dvě dcery.

 

Kandidát číslo 3:

František Šalát
Jsem otcem dvou dětí a obě navštěvují naši školu. Aktuálně končí 1. a 2. třídu. Pro 2.B jsem součástí Unie rodičů. Za dobu, která moje děti ve škole ještě čeká, bych rád pomohl škole i tím, že věnuji svůj volný čas tomu, aby prostředí, kam chodí naše děti, pro ně bylo přátelské, aby se do školy těšily, měly zde kamarády a cítily se zde bezpečně.

Za správnost

Mgr. Martin Řeháček

předseda volební komise

Dne 31. 5. 2024

PRŮBĚH VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY NA ZŠ LUPÁČOVA, č. j. ZS LUP 147/2024

Na základě volebního řádu pro členy školské rady stanovuje následující postup pro volby členů rady, které proběhnou 17. 6. 2024 – 19. 6. 2024.

 1. za členy volebního orgánu jsou jmenováni p. Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, člen Hlavního výboru Unie rodičů při ZŠ Lupáčova, Mgr. Kamila Kubrová a Mgr. Erika Vavřichová – zástupci školy. Mgr. Řeháček je jmenován předsedou volebního orgánu
 2. kandidátní listiny byly zveřejněny na webu školy dne 31. 5. 2024. Nominovat kandidáty bylo možno do 24. 5. 2024 prostřednictvím emailu kubrova@lupacovka.cz
 3. volba zástupců rodičů do školské rady proběhne v týdnu 17. 6. 2024 – 19. 6. 2024, volba zástupců pedagogického sboru proběhne na pedagogické radě dne 19. 6. 2024.
 4. urna s hlasovacími lístky je k dispozici u vchodu do objektu školy; po celou dobu provozu školy je možno vhazovat hlasovací lístky do připravené urny
 5. za zákonného zástupce každého žáka je přípustný jeden hlas (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce)
 6. na volebním lístku lze označit dva kandidáty; je-li označen vyšší počet kandidátů, je volební lístek neplatný
 7. v přítomnosti volební komise se otevře urna, jmenovaní sečtou hlasy jednotlivých kandidátů a stanoví jejich pořadí; podpisem na zápisu potvrdí regulérnost voleb
 8. volební orgán stanoví pořadí jednotlivých kandidátů na základě prostého součtu hlasů
 9. kandidáti, kteří se umístili na prvních dvou místech po součtu hlasů, jsou zvoleni za členy školské rady a to podle počtu získaných hlasů; ostatní členové tvoří náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů
 10. volební orgán zpracuje zápis o provedení a výsledcích voleb a předá jejich zřizovateli
 11. zápis obsahuje kandidátní listiny, počet hlasů jednotlivých kandidátů, jména zvolených členů školské rady, pořadí kandidátů

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel školy

V Praze dne 11. 6. 2024

děti

Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2023/2024 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

úterý 4. 6. 2024: 16:00 jednání Školské rady; 17:00 Schůzka Rodičovské unie

středa 5. 6. 2024: 15:00 setkání s rodiči budoucích prvňáčků, podrobnosti –>ZDE<–

pátek 7. 6. 2024: Den třídního učitele

zkrácené vyučování – 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35, výdej obědů do 13:15

V tento den se konají volby do Evropského parlamentu – dochází ke změně v organizaci ve školní družině (přesuny z důvodu uvolnění učeben pro volební místnosti), rodiče prosíme o vyzvednutí dětí co nejdříve – děkujeme za pochopení

pondělí  17. 6. 2024 – středa 19. 6. 2024 Volby do Školské rady

podrobnosti uvádíme –>ZDE<–

Vyzýváme tímto rodiče, aby v tyto dny přišli vhodit volební lístek do volební urny – umístěna u vchodu školy; volební lístek předáme prostřednictvím dětí, případně obdržíte ve škole přímo před volbou; děkujeme za účast!

středa 26. 6. + čtvrtek 27. 6. 2024 Den třídního učitele

1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35, obědy do 13:15

pátek  28. 6. 2024

Ukončení školního roku – předávání vysvědčení – pouze jedna vyučovací hodina do 8:45. Nevyzvednutá vysvědčení bude možné vyzvednout v kanceláři školy první týden v červenci a poté od 19. 8. 2024 – vždy po telefonické domluvě na tel.: 222 715 691.

Obědy 9:00 – 11:00

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství – již nebude v příštím roce pokračovat, prosíme všechny rodiče, kteří potřebují zajištění obědů pro děti zdarma ve školním roce 2024/2025, aby co nejdříve kontaktovali paní vedoucí školní jídelny pí M. Holou na hola@lupacovka.cz.

——————————————————————————————————————————————————

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024.

Úplata za školní družinu

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuje zřizovatel

ke dni 1. 9. 2024 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 400 Kč měsíčně.

Výši úplaty za vzdělávání ve školní družině/školním klubu může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

S účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného okruhu osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty. Jedná se o rodiny, které pobírají přídavek na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce řediteli/ředitelce školy oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory.

 

Úhrada obědů

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství – již nebude v příštím roce pokračovat, prosíme všechny rodiče, kteří potřebují zajištění obědů pro děti zdarma ve školním roce 2024/2025, aby co nejdříve kontaktovali paní vedoucí školní jídelny pí M. Holou na hola@lupacovka.cz.

 

Informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

Ke dni 30. 4. 2024 skončilo zákonné období pro podávání žádostí k základnímu vzdělávání. Výsledky zápisu do ZŠ Lupáčova

–>ZDE<–, datum zvěřejnění 2. 5. 2024

Chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, aby v okamžiku, kdy se dozvědí o přijetí na jinou, jimi preferovanou školu, aby ZŠ Lupáčova neprodleně informovali na hauftova@lupacovka.cz nebo na tel. 777 478 656 (paní zástupkyně Hauftová), kde domluvíte další postup. Umožníte tím případné přijetí dalších zájemců, pro něž je ZŠ Lupáčova preferovanou školou – děkujeme tímto i za tyto zájemce za spolupráci.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě Vašeho zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí nás prosím kontaktujte na kopecky@lupacovka.cz

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.


Dne 5. 6. 2024 od 15:00 hodin se ve škole konalo setkání budoucích prvňáčků. Pro rodiče je ve stejném termínu a čase byla připravena beseda s vedením školy.

–>PODROBNOSTI ZDE<–

V případě, že jste se nemohli setkání zúčastnit, prezentaci ze setkání naleznete –>ZDE<–.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Škola při přijímání do 1. ročníku postupovala podle předem stanovených kritérií.

1. skupina – uchazeči s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

2. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

3. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

Počet uchazečů v této skupině je vyšší než počet zbývajících volných míst, proto tedy dochází k losování z této skupiny uchazečů. K losování dojde v pondělí dne 22. 4. 2024 v 16:00 v budově školy (1. patro) za přítomnosti zástupců Školské rady a odboru školství MČ Praha 3. Losování bude veřejné a všichni zájemci se ho mohou zúčastnit. Losovací číslo je shodné se správním číslem, které mají žadatelé uvedeno na dokumentu Oznámení o zahájení správního řízení, který převzali při zápisu. Protokol o losování –>ZDE<–

Nevylosované děti a děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 – nebudou prozatím z kapacitních důvodů přijaty, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

4. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

5. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

 

—————————————————————————————————————————————————–

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří jsou přijati a nastoupí na jinou školu, i mimo městskou část, aby nám dali co nejdříve vědět na kopecky@lupacovka.cz nebo tel. 777 478 655, umožní tak přijetí dalších zájemců – děkujeme i za ně! 

—————————————————————————————————————————————————-

Fáze I

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

4. března — 9. dubna 2024

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí doručíte přihlášku ve dnech zápisu (10. a 11. dubna 2024) a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 10. nebo 11. dubna 2024).

Fáze II

DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

10.—11. dubna 2024

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Osobně — doručí zákonný zástupce
 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti)
 • Doložení pobytu

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.
Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.


Další užitečné informace k zápisu

Jak zjistím, která je naše spádová škola?

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.
Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

SEZNAM DLE ULIC — NOVÁ SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA


Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.

Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.

3icon-upozorneni1-redPo dohodě s řediteli škol, bude v letošním roce věnována větší pozornost trvalému bydlišti dětí, které se do spádových škol hlásí. Cílem je zabránit účelovému přehlašování dětí z jiných městských částí, které vytváří umělý tlak na kapacitu míst v našich školách.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.


Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 (ppp3.cz).  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

3icon-upozorneni1-redUPOZORNĚNÍ — bezbariérová škola:
V případě, že máte zájem o bezbariéroou školu, můžete se obrátit na ZŠ Chelčického, ZŠ Chmelnice ZŠ Jiřího z Lobkovic (bezbariérová budova v ulici Perunova — pouze první stupeň), zároveň kontaktujte Odbor školství MČ Praha 3.

Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Přejeme vám a vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
 2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU<–

V úterý 4. 6. 2024  jsme se vydali  do Muzea alchymistů a mágů staré Prahy, kde jsme  nahlédli pod pokličku kotlů rudolfínských alchymistů.

Nejprve jsme se ponořili do moudrých textů o alchymistech, alchymii i osobnostech s alchymií spojených, ať již šlo o alchymisty samé či nečekané (například Karla IV. , Williama Shakespeara).

Prošli jsme magickou místností Faustova domu a pak lehce zasvěceni vystoupali po spirále života vzhůru k nebesům.

Spirálou života myslíme točité schodiště postavené Kelleym v 16. století, které je takřka v nebesích (ve vysoké věži). Na půdě mezi trámy z dob rudolfinských jsme se ocitli v autentické atmosféře laboratoře jednoho z nejslavnějších rudolfinských alchymistů magistra Edwarda Kelleyho, který v tomto domě skutečně žil.

Po expozici se srozumitelným a poutavým výkladem mnicha oblečeného v kutně s kápí jsme se vydali z Jánského vršku do Mostecké ulice – směr Muzeum pražských pověstí a strašidel.

Není strašidel bez pověstí, tak jako není pověstí bez strašidel. Proto jsme se  nejprve v přízemí seznámili alespoň s těmi nejznámějšími pověstmi, které nám nabídl tajemný poutník/průvodce.

Přízemní část expozice nám nabídla také interaktivní exponáty, minidivadlo,  kouzelné originální ilustrace a postavy strašidel vystupující ze zdí.

Ve sklepních prostorách, jejichž součástí je i sklep ze 12. století, je vybudována ulička s několika zákoutími, která evokují atmosféru půlnoční Prahy před mnoha staletími. V této uličce jsme si potykali s  25ti  nejznámějšími pražskými strašidly. Některá jsme viděli přímo, ale mnoho jiných bylo poschovávaných všude kolem  nás. Vykukují z oken, jsou za pootevřenými dveřmi, vrhají stín na stěnu, anebo létají kdesi u stropu.

Součástí byl i prodejní koutek suvenýrů, jak jinak, než o strašidlech:)

Obě muzea byla vskutku tajemná a trochu strašidelná, ale za to nečekaně zábavná a dobrodružná.