Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

Vyučovací předmět: Španělský jazyk

Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky, výslovnost, gramatické jevy a učí se tvořit větné konstrukce. Žák postupně rozvíjí své komunikační schopnosti a seznamuje se se světem španělsky mluvících zemí.

Výuka španělštiny je založena na systematickém rozvíjení řečových dovedností, aby byl žák schopen:

 • získat sebedůvěru při běžných rozhovorech.
 • přečíst si texty v daném jazyce a s textem pracovat.
 • získávat a postupně rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti.
 • poznávat reálie oblastí, kde se daným jazykem mluví.
 • uplatňovat mezipředmětové vztahy.

Výuka je realizována v kombinaci českých vyučujících s rodilými mluvčími. Pravidelně spolupracujeme se stážisty ze Španělska v rámci programu Erasmus +.

Standartní výuka je doplňována prací s interaktivní tabulí a multimediálními zdroji.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vytváří následující dovednosti:

Receptivní dovednosti:  

 • plynulé čtení španělských textů
 • porozumění čteného i slyšeného textu, práce s textem
 • porozumění mluvené konverzaci
 • běžné používání slovníku a orientace na internetu

 

Produktivní dovednosti:  

 • tvoření otázek a odpovědí
 • vedení dialogu na zadané téma
 • reprodukce psaného, čteného i slyšeného textu
 • vyprávění na zadané téma
 • překlad z češtiny do španělštiny a naopak
 • správné používání gramatických jevů
 • vyhotovení projektů na zadané téma

 

Žák předkládá a realizuje: 

 • projekty na zadané tematické celky
 • žák projevuje dovednost v rozhovoru
 • vizitku se základními údaji o sobě
 • jednoduché texty na zadané téma

Zpracovala Barbora Fousková