První třída je pro žáky vstupem do výchovně vzdělávacího procesu v základním školství. Z malých dětí se stávají školáci, kteří musí přivyknout novým povinnostem, školnímu režimu, sebeobsluze, dodržování pravidel atd. Je třeba žáka začlenit do nově vzniklého kolektivu, připravit ho ke spolupráci a kooperaci.

Na konci 1. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjádří potřebu, odpoví na otázku. Zná všechna písmena v tištěné i psané formě, čte přiměřeně náročný text, píše diktát, zvládá opis.

Matematika: Zvládá numeraci do 20, počítá bez přechodu desítky. Ve slovní úloze rozliší číselné operace.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy.