Druhá třída plynule navazuje na ročník první.

Na konci 2. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjadřuje se ve větách, srozumitelně reaguje na otázku. Čte s porozuměním přiměřeně náročný text, dodržuje diakritiku. Zvládá opis, přepis, při psaní diktátu dodržuje známá gramatická pravidla.

Matematika: Zvládá numeraci do 100, sčítá a odčítá s přechodem přes desítku. Umí násobilku čísel 1–5. Porozumí slovní úloze, rozliší využití matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy a rozvoj všeobecného přehledu.