Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Strunatci – kruhoústí a paryby; Ryby a obojživelníci (stavba těla, prostředí, druhy a význam); plazi (stavba těla, prostředí, druhy a význam); ptáci (stavba těla, prostředí, druhy a význam). Mechorosty a kapraďorosty – stavba těla a rozmnožování. Nahosemenné rostliny (části těla, druhy, význam pro člověka a ekosystém). Krytosemenné rostliny (stavba těla, druhy, význam pro člověka a ekosystém)
Ekosytémy a základy ekologie