Svět práce

Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.  V podmínkách základní školy Lupáčova a vzhledem ke studijnímu profilu jsou tyto kompetence zaměřeny především na praktické dovednosti nutné pro další studium a na rozvíjení pracovních kompetencí žáků v oblasti podnikání, adaptability a analýzy.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě; vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledků; poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka; autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, k technice a životnímu prostředí

Žák předkládá:

závěrečnou práci, v níž prokáže získání všech kompetencí uvedených obecně v rámcovém vzdělávacím programu. Tato práce je zaměřena především na oblast studia podle zájmu žáka a musí obsahovat zpracování podnikatelského záměru, projektu či dalšího písemného výstupu formou ICT s následujícími prvky (tabulka, grafy, fotografie, prezentace, logo) a s přihlédnutím ke všem hlediskům (obsahové, estetické, formální, bezpečnostní)

Žák dále průběžně:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využívá profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokazuje v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Pomůcky:

V průběhu výuky jsou využívány veškeré dostupné pomůcky a učební materiály, které jsou pro danou skupinu kompetencí vhodné (ICT, nástroje, fotografické přístroje, 3D stavebnice a pod).

V 6. ročníku předmět zahrnuje ekonomiku domácnosti, základy finanční gramotnosti, efektivitu a ekologii provozu domácnosti, první pomoc při úrazech, zásady společenského chování a komunikace. Výuka probíhá metodami praktických cvičení, modelových situací, skupinových projektů, žáci aktivně vyhledávají informace ve vlastních rodinách, případně ve sdělovacích prostředcích či na internetu.