Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň)

Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního učiva z hodin anglického jazyka, ale také se zabývají tématy a každodenními situacemi okolo nás.

Anotace – Konverzace AJ pro 7. – 9. třídy (2. stupeň)

Na druhém stupni se mimo 6. ročník pokračuje s rozšířenou výukou AJ o 1 hodinu konverzace týdně. Během této hodiny se rozšiřuje slovní zásoba žáků podle tematických plánů, aby pomocí nových slov byli schopni rozvíjet své komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Výuka se dále soustředí na rozvoj samostatného ústního projevu. Z těchto důvodů dostávají žáci volitelné projekty během školního roku. Oproti předešlému stupni se témata konkretizují a jejich náplň koresponduje s učivem druhého stupně ZŠ.

Anotace – Kroužek AJ pro 3. a 4. třídy

Žáci 3. a 4. tříd mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.